Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 77 Deinstitucionalizace ...

Výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.

Číslo výzvy: 77
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 10. 2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 10. 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 3. 2018
Dne 27. září 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 77. výzvu „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 
 
Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 200 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 30 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 0,5 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2022.

Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz     od 25. října 2017. Podpora deinstitucionalizace sociálních služeb zároveň pokračuje v rámci výzev č. 60, 61 a 62 IROP určených pro integrované nástroje. V jednotlivých územích ITI, IPRÚ a MAS jsou vyhlašovány konkrétní integrované výzvy.
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky


Kontaktní informace na  územní odbory Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty