Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 80 Sociální bydlení pro ...

Výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.

Číslo výzvy: 80
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Oprávnění žadatelé: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 05.04.2018
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 14.06.2018
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 18.09.2018
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 8. března 2018 kolovou výzvu č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. 
Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Za účelem eliminace segregace byly nákup a výstavba sociálních bytů znemožněny ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách, jejichž seznam je přílohou pravidel výzev.
Významnou změnou oproti předešlým výzvám na sociální bydlení je, kromě povolení nové výstavby sociálních bytů, také navýšení maximálního počtu sociálních bytů z 8 na 12 na objekt nebo samostatný vchod a prodloužení doby udržitelnosti na 20 let.
O podporu mohou až do 18. 9. 2018 žádat obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace.
Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit, který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na sociální bydlení (79. výzva „Sociální bydlení II.“ nebo 80. výzva „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“) žadatel podá žádost o dotaci. 
Celková alokace výzvy č. 79 (ERDF + SR) je 705 882 353 Kč.
Celková alokace výzvy č. 80 (ERDF + SR) je 1 647 058 824 Kč.

Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 v Praze Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP. Registrace bude spuštěna dne 26. března 2018 v 10 hod., více informací naleznete na této stránce a bude také vydána novinka na webu IROP.                                                                  

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

 Kontaktní informace na Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 80 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty