Jste zde: Úvodní strana > ... > Akce > Archiv akcí > Prezentační akce "Bezpečná Evropa" 2009

Prezentační akce "Bezpečná Evropa" 2009

19.08.2009: Ve středu 30. září 2009 se v Hradci Králové uskutečnila prezentační akce „Bezpečná Evropa“, jejímž cílem bylo ukázat jak Evropa pomocí projektů financovaných ze strukturálních fondů pomáhá ke zvýšení bezpečnosti, zlepšení prevence a řešení mimořádných událostí. Akce se skládala z odborné konference a z prezentačních akcí integrovaného záchranného systému (IZS) pro širokou veřejnost. Záštitu nad akcí převzal ministr pro místní rozvoj, hejtman Královehradeckého kraje a primátor města Hradce Králové.

Na konferenci byly odborné veřejnosti představeny jednotlivé projekty realizované s příspěvkem ze strukturálních fondů Evropské unie, a to v rámci Integrovaného operačního programu, konkrétně oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Konferenci připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj (řídící orgán Integrovaného operačního programu) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví (zprostředkující subjekty v rámci Integrovaného operačního programu). Samostatnou kapitolou akce (odborné konference i akce pro veřejnost) byla prezentace připravovaného velkého projektu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Ten spočívá ve výstavbě „Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému“, které vznikne do roku 2013 v Hradci Králové.

Jako zahraniční host se odborné konference zúčastnil brigádní generál MUDr. Pavol Maslík (Ministerstvo obrany Slovenské republiky). Jednotlivé referáty na konferenci přednesli ředitelé zapojených zprostředkujících subjektů a nositelé projektů (Policejní prezidium ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje). Část pro širokou veřejnost byla založena na představení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, jejich techniky a ukázek záchranných akcí. Návštěvníci akce mohli shlédnout záchrannou techniku Hasičského záchranného sboru ČR, statické i dynamické ukázky práce Policie ČR, vozidlo rychlé lékařské pomoci s plnou výbavou a nechyběly ani dětské soutěže s preventivní tématikou. Policie České republiky předkládá v rámci Integrovaného operačního programu následující čtyři projekty:

  • Kontaktní a koordinační centra“ – jedná se o vybudování sítě kontaktních a koordinačních center, tzv. „front office“, která budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádných událostí nebo kalamitních situací a zabezpečovat roli prvního kontaktního a koordinačního centra složek IZS v případě hrozby vzniku či řešení následků mimořádné události nebo kalamitní situace.
  • Mobilní kontaktní a koordinační centra“ (MKKC) – v rámci tohoto projektu bylo pořízeno 76 speciálních motorových vozidel s moderní informační a komunikační technikou a dalším speciálním vybavením pro zajištění akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS. Tato MKKC zajistí na daném místě podmínky pro nepřetržitou pohotovost a nasazení v různém typu terénu, kde mohou v případě potřeby setrvat i po dobu několika hodin či dnů nebo se operativně přesouvat a zabezpečit tak veřejnosti styčný bod pro komunikaci s IZS, průběžné zpracovávání a vyhodnocování aktuálních poznatků a zajišťovat koordinaci řešení vzniklé situace.
  • Lokalizační a záznamová zařízení“ - předmětem projektu je pořízení 3000 ks zařízení (1500 lokalizačních a 1500 záznamových) do služebních vozidel PČR využitelných v rámci IZS při řešení mimořádných událostí.
  • Zákaznický a znalostní portál Policie ČR (INFOPOL)“ – cílem projektu je vytvoření moderního portálu elektronických služeb a informací policie ČR s napojením na portál veřejné správy a agendové informační systémy Policie ČR.

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR připravuje k financování z Integrovaného operačního programu mimo jiné následující projekty:

  • Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS, díky němuž bude v Hradci Králové do roku 2013 vybudováno moderní vzdělávací a výcvikové centrum s potřebnou centralizovanou infrastrukturou pro jednotný celostátní systém vzdělávání a praktického výcviku složek IZS, a to včetně nácviku jejich součinnosti v podmínkách blížících se reálným krizovým situacím. Současně Národní centrum umožní užší propojení s vědeckými a výzkumnými programy a ověřováním jejich výsledků v záchranářské praxi. Projekt bude předkládán v režimu tzv. velkých projektů (velké infrastrukturní projekty nad 50 mil. EUR) a jako takový bude schvalován přímo Evropskou komisí.
  • Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému. Tento projekt směřuje do operačních středisek základních složek IZS, která jsou určena pro komunikaci s občanem v tísni a pro rychlé nasazení sil a prostředků IZS při mimořádné události. Projekt má za cíl zvýšit kvalitu služeb poskytovaných občanovi při mimořádných událostech, zkrátit čas mezi tísňovým voláním a zásahem na místě při mimořádné události, sjednotit úroveň informačních systémů operačních středisek základních složek IZS a nasadit velmi moderní technologie a nově využívat informace.
  • Národní základna humanitární pomoci - tímto projektem bude zdokonalen systém logistiky v případě mimořádných událostí vedoucí k efektivnějšímu a rychlejšímu přijímání a vysílání humanitární pomoci a bude ve Zbirohu vytvořena potřebná infrastruktura, která bude garantovat urychlení a zdokonalení veřejných služeb poskytovaných v této oblasti. V rámci projektu bude vytvořena Národní základna humanitární pomoci, která Hasičskému záchrannému sboru ČR umožní efektivně přijímat technickou a věcnou pomoc poskytnutou České republice, institucím, firmám, občanům a jiným příjemcům, organizovat její urychlené převzetí, roztřídění a případné uskladnění; zabezpečit efektivní shromáždění, expedici a dopravu věcné a materiální pomoci do zahraničí tam, kde jí bude zapotřebí.

Mediálním partnerem akce byl Český rozhlas Hradec Králové.

Vstup na akci pro veřejnost zdarma.

Videoreportáž z akce Bezpečná Evropa    

V případě zájmu o další informace napište nám na iop@mmr.cz