Jste zde: Úvodní strana > Novinky > ŘO IOP navyšuje alokaci výzvy na územní ...

ŘO IOP navyšuje alokaci výzvy na územní plány

16.12.2010: Zájem o končící 8. výzvu Integrovaného operačního programu zaměřenou na 5.3b) Podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území byl neobyčejně vysoký. Ministerstvo pro místní rozvoj se proto rozhodlo navýšit původní alokaci 158,7 milionu korun o dalších 53,5 milionů korun.
Dne 13. 12. 2010 byl ukončen příjem žádostí v 8. kontinuální výzvě MMR v Integrovaném operačním programu (IOP) pro oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.
Zájem o výzvu byl s blížícím se koncem příjmu žádostí neobyčejně vysoký, jen za poslední 2 dny výzvy bylo přijato 58 projektů a celkem bylo v této výzvě podáno 261 žádostí o dotaci. Celkový objem způsobilých výdajů podaných projektů překračuje vyhlášený finanční objem výzvy. V oblasti intervence 5.3 bylo celkem, ve všech čtyřech výzvách, podáno 579 žádostí o dotaci.
MMR jako Řídicí orgán IOP se v zájmu efektivity a hospodárnosti rozhodl navýšit alokaci této výzvy o potřebný objem prostředků tak, aby všechny projekty, které splní předepsané podmínky výzvy, byly podpořeny.
Územní plány jsou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jediným nástrojem obcí, kterým mohou vymezit nové rozvojové plochy a koridory. Územní plány jsou nezbytným nástrojem obcí, zejména pokud jde o zajištění územní ochrany ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury, stabilizaci sídelní struktury, pro komplexní řešení územních podmínek hospodářských, ekologických a sociálních problémů v území, předcházení problémům degradace životního prostředí a extenzivní urbanizace.
Více informací viz www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-3