Jste zde: Úvodní strana > O programu

Integrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Základní informace

  • Usnesením vlády ČR č. 175/2006 bylo výkonem funkce ŘO IOP určeno MMR

  • Usnesením vlády ČR č.197/2007 ze dne 28. 2. 2007 byl IOP schválen vládou ČR

  • Integrovaný operační program byl schválen Evropskou komisí dne 20.12.2007

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity (tj. respektování pravomocí organizačně nižších úrovní) a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy:

  • modernizace veřejné správy,

  • zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,

  • podpora územního rozvoje.

Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb (dále jen veřejné služby) na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce).

Kdo může žádat o podporu?

Přehled příjemců podpory a oblastí intervencí je uložen v sekci Dokumenty (spolu s Prováděcím dokumentem, ve kterém je uveden podrobný popis podporovaných aktivit a kritérií).

Kdo má IOP na starosti?

Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor řízení operačních programů.

Jak je IOP financován?

V souladu s článkem 53 odst.1 písm. b) obecného nařízení je přípěvek z ERDF kalkulován ve vztahu k celkovým způsobilým veřejným výdajům. Přípěvek z ERDF je podle obecného nařízení EK maximálně 85% celkových způsobilých veřejných výdajů, minimální hranice spolufinancování z národních veřejných zdrojů je 15% celkových způsobilých veřejných výdajů.

Financování IOP bude - vedle prostředků ERDF a národních veřejných zdrojů - zahrnovat v omezeném rozsahu i financování ze soukromých zdrojů (prioritní osy 3, 4a, 4b a 5).

Celková alokace IOP činí 1 582,4 mil. EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část - 1 553,0 mil. EUR, pro cíl RKaZ pak částka 29,4 mil.EUR (nižší částka na tento cíl je odůvodněna výrazně lepší situací v rámci regionu NUTS 2 Praha a dále tím, že podpora pro tento region se týká pouze vybraných úseků, které řeší IOP (prioritní osy 1b, 4b a 6b).

Jaké projekty jsou z Integrovaného OP financovány? 

IOP obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.