Jste zde: Úvodní strana > O programu > Řízení a monitoring

Řízení a monitoring

Řízeni IOP

Řízení Integrovaného operačního programu a inovace probíhá v několika rovinách. Jsou do něj zapojeny následující subjekty: Řídicí orgán IOP, Zprostředkující subjekt, Monitorovací výbor, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán.

Řídicí orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
E-mail: iop@mmr.cz
www.strukturalni-fondy.cz/iop

Řídicím orgánem Integrovaného operačního programu (IOP) je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které má celkovou odpovědnost za realizaci programu. Řídicí orgán může delegovat část svých činností na Zprostředkující subjekty. Mezi základní úkoly Řídicího orgánu patří např.:

 • příprava a projednání OP a jeho předložení Evropské komisi
 • zavedení systému pro shromažďování údajů nezbytných pro finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a hodnocení programu
 • ověření, zda spolufinancované výrobky a služby byly poskytnuty a zda výdaje na operace vykazované příjemci jsou skutečně vynaloženy v souladu s legislativou EU a národní legislativou
 • vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění pomoci ze SF a po jejím schválení Monitorovacím výborem její předložení Evropské komisi.
 • zajištění funkce a činnosti Monitorovacího výboru - poskytování dokumentů k ověření kvality implementace operačního programu s ohledem na naplňování jeho cílů.
 • vydání Rozhodnutí o financování akce/projektu
 • zajištění nápravných opatření v případě vzniklých nedostatků
 • zajištění souladu s požadavky na publicitu a poskytování informací stanovenými v čl. 69 obecného nařízení
 • zajištění evaluace operačního programu podle čl. 48 odst. 3 obecného nařízení a čl. 47 obecného nařízení

Zprostředkující subjekt

Centrum pro regionální rozvoj
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 580 201
E-mail: crr@crr.cz
www.crr.cz    

Zprostředkujícím subjektem IOP jsou Centrum pro regionální rozvoj (CRR), Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury a Ministerstvo vnitra. Z pohledu žadatele a příjemce podpory jde o nejdůležitější subjekty, se kterým budou nejčastěji v kontaktu. Zprostředkující subjekty jsou odpovědné zejména za:

 • zajištění nezbytného informačního servisu pro žadatele
 • organizování výzev k předkládání projektů
 • přijímání žádostí o podporu, posouzení úplnosti a formálních náležitostí předkládaných žádostí, organizace a spolupráce při jejich vyhodnocení
 • spolupráce na tvorbě Prováděcího dokumentu a dalších prováděcích manuálů a pokynů
 • kontrola postupu realizace jednotlivých projektů
 • přezkoumání předložených žádostí o platbu příjemci podpory

 

Uvedená ministerstva působí též v roli gestorů, s nimiž MMR udržuje koordinační vztahy a vazby s ohledem na zajištění odborného řešení problémů v příslušné oblasti intervence.

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor spolu s Řídicím orgánem zajišťuje kvalitu provádění operačního programu. Cílem Monitorovacího výboru je zajistit účinnost a kvalitu poskytované pomoci při efektivním využití veřejných prostředků. K jeho úkolům a pravomocem patří např.:

 • schválení Výběrových kritérií IOP pro financovaných operací
 • hodnocení pokroku v dosahování konkrétních cílů operačního programu
 • schvalování výroční a závěrečné zprávy IOP před jejich zasláním Evropské komisi
 • navržení přezkoumání a revize programu za účelem dosažení cílů Evropských fondů nebo zlepšení jeho řízení, včetně finančního řízení
 • posuzování a schvalování veškerých návrhů na změnu obsahu rozhodnutí Evropské komise o příspěvku fondů
 • schvalování plánů své činnosti
 • odsouhlasení Jednacího řádu Monitorovacího výboru IOP a navrhování případných korektur.

Členy Monitorovacího výboru IOP jsou zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury, Ministerstva práce a sociálních věcí, Rady vlády pro NNO, Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, SKOK o.s., Asociace NNO, Asociace Národní síť Zdravých měst ČR, Regionálních rad Regionů soudržnosti, Svazu měst a obcí, Asociace krajů ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, OP Praha Konkurenceschopnost a Evropské komise.

Platební a certifikační orgán

Ministerstvo financí
Odbor Národního fondu
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.: +420 257 042 460
Fax: +420 257 042 487
www.mfcr.cz    

 

Výkonem funkce Platebního a certifikačního orgánu (PCO) pro strukturální fondy a Fond soudržnosti byl pověřen odbor Národního fondu Ministerstva financí. Mezi jeho úkoly patří např.:

 • správa prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na účtech ČNB
 • vypracování a předkládání žádostí o průběžné platby a závěrečné platby Evropské komisi pro všechny programy na základě výkazů výdajů předložených řídícími orgány
 • přijímání plateb z Evropské komise
 • převod prostředků SF a FS na příjmové účty jednotlivých kapitol státního rozpočtu
 • provádění kontroly na místě
 • vracení nevyužitých prostředků Evropské komisi

 

Auditní orgán

Ministerstvo financí
Odbor Auditní orgán - CHJ
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel.: +420 257 042 983
Fax: +420 257 042 545
www.mfcr.cz    

Výkonem funkce auditního orgánu bylo pověřeno Ministerstvo financí - odbor Auditní orgán - CHJ, které metodicky řídí a koordinuje výkon celého systému finanční kontroly. Auditní orgán mimo jiné:

 • zajišťuje audit připravenosti řídícího a kontrolního systému programu
 • předkládá Evropské komisi zprávu posuzující nastavení řídících a kontrolních systémů operačního programu
 • monitoruje odstraňování zajištěných nedostatků
 • předkládá každoročně Evropské komisi konsolidovaný plán auditů prostředků poskytovaných z fondů EU
 • zajišťuje metodické vedení dalších auditních subjektů zapojených do auditů ve veřejné správě operačního programu
 • zajišťuje výkon auditu ve své působnosti na vhodném vzorku operací pro ověření výdajů vykázaných Evropské komisi
 • dohlíží na kvalitu auditů vykonávaných pověřenými auditními subjekty v působnosti auditního orgánu u OP spolufinancovaných z fondů EU
 • spolupracuje s Evropskou komisí při koordinaci plánů auditů a auditorských metod a vyměňuje si s ní výsledky z provedených auditů
 • zpracovává každoročně zprávu o výsledcích finančních kontrol za programy pro Vládu ČR.

Detailní informace o roli a úkolech jednotlivých subjektů zapojených do řízení IOP naleznete v textu operačního programu, v sekci Dokumenty.

Středa,  3. prosinec 2008, Petr Vrba