Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Stanoven termín vyhlášení 4. výzvy OP ...

Stanoven termín vyhlášení 4. výzvy OP INTERREG IVC

02.11.2010: Na 7. zasedání monitorovacího výboru programu INTERREG IVC byl stanoven termín otevření 4. výzvy pro předkládání projektů. Zároveň byly stanoveny základní podmínky pro 4. výzvu.
Termín vyhlášení 4. výzvy byl stanoven na 1. prosince 2010 a možnost předkládat projektové žádosti potrvá až do 1. dubna 2011. Společný technický sekretariát se sídlem ve francouzském Lille připraví do 1. prosince aktualizovaný programový manuál a zároveň vydá "Terms of Reference" s podrobnými podmínkami pro účast ve 4. výzvě programu INTERREG IVC.

Na 4. výzvu jsou alokovány všechny zbývající finance programu, které se pohybují okolo 100 mil. Eur. 

V rámci 4. výzvu bude možné předkládat POUZE tzv. regionální projekty. Jde o klasické projekty meziregionální spolupráce zaměřené na výměnu, identifikaci, analýzu a přenos dobrých praxí/zkušeností mezi partnery. Kapitalizační projekty ani projekty typu mikro-program nebude možné realizovat v rámci 4. výzvy. Důvodem je, že všechny projekty musí být ukončeny do konce roku 2014. Projekty typu mikro-program potřebují na svoji realizaci 4 roky. Kapitalizační projekty potřebují dva 2 roky na realizaci, ale zároveň  by měly mít možnost ovlivnit ostatní programy cíle 1 a 2 a to ještě v tomto programovacím období. Jelikož ani jeden z těchto možných projektů by neměl na svou řádnou realizaci dostatek času, nebude možné tento typ projektů předložit v rámci 4. výzvy.

Žadatelé budou moci předkládat projektové žádosti v obou prioritách a ve všech tématech. Nicméně partneři, kteří se zaměří na témata, která jsou již hojně zastoupena ve schválených projektech (jde hlavně o témata v rámci priority 1: inovace, rozvoj výzkumu a technologie; podnikání a SME; informační společnost a o témata v prioritě 2: přírodní a technologická rizika; energetika a udržitelná doprava) by měli ve svých žádostech prokázat, že jejich projekt se liší/má přidanou hodnotu oproti již realizovaným projektům na podobné téma. Proto se doporučuje, aby si partneři prošli na stránkách programu databázi     již schválených projektů a tím předešli předložení projektové žádosti, která bude podobná již schválenému projektu.

Novým požadavkem v rámci 4. výzvy bude, že každý partner ve schváleném projektu (pro každý region, z kterého se partneři projektu účastní) bude muset jako jeden z výstupů projektu vypracovat tzv. "implementační plán", ve kterém uvedou, jak využijí výstupy projektu pro zlepšení regionálních politik svých krajů. Přestože si program uvědomuje, že takovýto dokument není pro jednotlivé regiony závazný, je třeba, aby se každý region alespoň pokusil o implementaci těchto výstupů ve svých regionálních politikách. Podrobný popis, co by měl tento implementační plán obsahovat bude zveřejněno společně s "Terms of Reference" 1. prosince 2010. 

Každého projektu, který bude předložen v rámci 4. výzvy se musí účastnit partneři ze všech 4 geografických zón programu a alespoň jeden partner z "nového" členského státu  (člen EU od roku 2004 a později). Tyto geografické zóny jsou definovány geografickou působností Informačních míst programu INTERREG IVC (Informační místo Východ - Katovice, Informační místo Sever - Rostok, Informační místo Jih - Valencie, Informační místo Západ - Lille). Seznam jednotlivých států, které spadají pod jednotlivé zóny naleznete na stránkách programu    . V případě, že tato podmínka geografické rozmanitosti partnerství není splněna je projekt automaticky vyřazen z dalšího hodnocení.

Při příležitosti 4. výzvy bude Společný technický sekretariát ve spolupráci s maďarským předsednictvím Radě EU organizovat ve dnech 3. - 4. února 2011 Meziregionální fórum v Budapešti. Fórum se zaměří na prezentace spojené s podmínkami pro 4. výzvy a zároveň umožní v rámci tzv. "partner search" navázat nová projektová partnerství. V rámci Fóra budou také prezentovat své zkušenosti vybraní partneři z již schválených projektů. Více informací k Meziregionálnímu fóru naleznete na stránkách programu.

V rámci České republiky je předběžně na polovinu ledna 2011 naplánován Národní informační den, který se zaměří na specifika 4. výzvy. Termín a místo konání budou upřesněny později.

V případě dotazů kontaktujte prosím Národní kontaktní místo programu INTERREG IVC v České republice:

Pavel Lukeš
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
email: pavel.lukes@mmr.cz 
tel: 234 154 415