Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vyhlášena 4. výzva OP INTERREG IVC

Vyhlášena 4. výzva OP INTERREG IVC

02.12.2010: Dne 1. prosince vyhlásil Společný technický sekretariát programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC 4. výzvu pro předkládání projektových žádostí. Jedná se o poslední výzvu, která bude v rámci tohoto programu otevřena.

 
Trvání výzvy
Výzva bude otevřena od 1. prosince 2010 do 1. dubna 2011. Zájemci o účast, respektive vedoucí partneři projektu musí nejpozději k 1. dubnu 2011 předložit své projektové žádosti.

Možná témata/priority 
V rámci 4. výzvy budou otevřeny obě priority programu a partneři budou moci předložit projektový záměr ve všech 10 podtématech.

Typy projektů
4. výzva bude otevřena pouze tzv. projektům regionálního typu. Tedy projektů, které se zaměřují na klasickou meziregionální spolupráci zaměřenou na identifikaci, analýzu a přenos dobré praxe/zkušenosti mezi partnery. Z časových důvodů, kdy projektové aktivity musí být ukončeny do konce roku 2014, nebude možné předkládat projekty typu mini-program, protože tyto projekty pro svou řádnou implementaci potřebují 48 měsíců. Stejně tak nebude možné předkládat tzv. kapitalizační projekty, jejichž hlavním smyslem je překlopení výstupu kapitaliazčního projektu do Regionálních operačních programů (ROP). Protože v době, kdy by byly tyto kapitalizační projekty byly ukončeny bude i většina ROP ve fázi ukončování a výstupy kapitalizačních projektů by tak nemohly být implementovány.

Trvání projektů
Předběžně se očekává, že projekty předložené v rámci 4. výzvy budou schvalovány na konci roku 2011 a schválené projekty by měly být zahájeny v lednu 2012. Protože všechny projektové aktivity musí být ukončeny a zaplaceny do konce roku 2014 nebude možná délka projektu v rámci 4. výzvy více jak 36 měsíců. Délka trvání projektu 36 měsíců je maximálně možná a žádné žádosti o prodloužení této doby nebude možná.

Dodatečné požadavky: implementační plán
Z důvodu zefektivnění výměny zkušeností a využití výsledků projektů realizovaných v OP INTERREG IVC bude po každém regionu, který se účastní projektu, požadováno vypracování tzv. implementačního plánu. Implementační plán je dokument, ve kterém každý region účastnící se projektu popíše, jak zajistí, že znalosti získané v rámci projektu nebudou ztraceny a budou mít vliv na místní, regionální popřípadě národní politiku. Příkladem takových aktivit může být například příprava nových iniciativ v regionu za spolupráce veřejného a soukromého sektoru nebo úprava specifický strategických dokumentů. Je na každém regionu, jaký formát tento implementační plán bude mít. Tento nový požadavek na vypracování implementačního plánu pro každý region účastnící se projektu musí být uveden v projektové žádosti. Dále je třeba říci, že není nutné, aby každý projektový partner vypracoval implementační plán. Například pokud se projektu účastní dva partneři z jednoho regionu (krajský úřad a regionální rozvojová agentura), stačí vypracovat jeden společný implementační plán pro jeden region. Abstrakt každého implementačního plánu v angličtině bude muset být na konci projektu předložen řídícím strukturám programu.  
 
Důraz na inovativnost a přidanou hodnotu projektu
V rámci programu INTERREG IVC bylo již schváleno 122 projektů, proto bude při posuzovaní předložených žádostí kladen důraz na inovativnost a přidanou hodnotu předkládaných projektů. Partnerům je proto doporučováno projít si databázi schválených projektů, která je na stránkách programu    . V případě, že by připravovali projekt na podobné téma a zaměření, bude potřeba, aby jasně vysvětlili rozdíl oproti již schváleným podobným projektů, popřípadě synergie s těmito projekty.

Kdo může žádat
Projektů se mohou účastnit pouze veřejné orgány a veřejnoprávní subjekty. Veřejnoprávní subjekty jsou definovány Směrnicí č. 2004/18/EK takto:

1) založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování veřejných potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu;

2) který má právní subjektivitu;

3) a) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty;

    b) nebo je těmito orgány řízen;

    c) nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Geografická rozmanitost partnerství
Každého projektu se musí účastnit po jednom partnerovi z každého geografického území pokrývající Informačního místa INTERREG IVC (IP North, IP South, IP West, IP East). Rozdělení států podle jednotlivých Informačních míst naleznete v Terms of Reference. Zároveň se každého projektu musí účastni alespoň jeden partner z nových členských států (státy přistoupivší do EU v roce 2004 a 2007).

Zjednodušené vykazování  
Za účelem zjednodušení vykazování administrativních výdajů bylo rozhodnuto využít (pouze) pro projekty z 4. výzvy možnosti pušálního vykazování administrativních nákladů. V projektové žádosti budou automaticky vypočítány administrativní náklady každého partnery na základě paušálu 12% z výdajů na zaměstnance (mzdové výdaje) partnera. Toto zjednodušení znamená, že partneři nebudou muset k vykazování administrativních výdajů dokládat žádné dodatečné dokumenty.

Finance určená na 4. výzvu
Všechny zbývající finance programu jsou alokovány na 4. výzvu. Jedná se o přibližně 100 mil. Eur.
Míra spolufinancování pro české partnery zůstává 85% ERDF.

Hodnotící proces
Hodnotící proces se skládá ze dvou kroků. Nejdříve se hodnotí technická/způsobilostní kritéria každé žádosti. Toto je proces, kde se hodnotí pouze, zda projektová žádost splnila nebo nesplnila základní kritéria. Ta projektová žádost, která tato kritéria nesplní je automaticky vyloučena z dalšího hodnocení.
Po hodnocení způsobilosti se hodnotí kvalita žádosti. Více informací o způsobu hodnocení, způsobilostních kritérií a kvalitativních kritériích naleznete v Terms of Reference nebo v Programovém manuálu.

Předložení žádosti
Všechny projektové žádosti musí být předloženy elektronicky i v tištěné podobě nejpozději do 1. dubna 2011. Žádosti musí být v anglickém jazyce a na formulářích poskytnutými programem    
Pro žadatele jsou důležité ty dokumenty, které jsou obsaženy v balíčku pro žadatele (Application Pack), a které jsou ke stažení na stánkách programu    .

Balíček pro žadatele obsahuje:

Terms of Reference
Aktualizovaný Programový manuál
Formulář žádosti
Instrukce k vyplnění formuláře žádosti
Formulář prohlášení o spolufinancování (Co-financing Statement)

Balíček pro žadatele (Application Pack) (zip - 4,10 MB)

Všichni zájemci o účast v projektech by si měli tyto dokumenty detailně prostudovat.


Kam se obrátit s žádostí o radu
V rámci 4. výzvy bude organizován Národní informační den programu INTERREG IVC v České republice, kde se zájemci dozvědí více o podmínkách 4. výzvy. Tento Národní informační den je předběžně plánován na polovinu ledna 2011. Místo konání a přesný termín bude ohlášena na stránkách www.strukturalni-fondy.cz v sekci věnované meziregionální spolupráci. Zároveň se ve dnech 3.-4. února 2011 uskuteční Meziregionální fórum programu INTERREG IVC, které se bude věnovat 4. výzvě a bude zároveň sloužit i jako platforma pro vyhledávání partnerů. Bližší informace k chystané akci naleznete na stránkách programu    

V případě zájmu o konzultace se můžete obrátit na Informační místo Východ (Katovice, Polsko), kde Vám rádi poradí ohledně přípravy projektové žádosti v rámci 4. výzvy a můžete si s nimi domluvit i osobní konzultace. (Email: IP-EAST@interreg4c.eu).

Zároveň své dotazy můžete směřovat na Národní kontaktní místo programu INTERREG IVC v České republice. V případě potřeby je také možné si domluvit osobní konzultace.

Pavel Lukeš
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
email: pavel.lukes@mmr.cz
tel: 234 154 415