Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Závěry ze 6. zasedání monitorovacího ...

Závěry ze 6. zasedání monitorovacího výboru OP meziregionální spolupráce INTERREG IVC

08.07.2010: Ve dnech 28. - 29. 6. 2010 se v Madridu uskutečnilo již 6. zasedání monitorovacího výboru OP INTERREG IVC.
Jedním z hlavních bodů 6. zasedání bylo schvalování projektů předložených v rámci 3. výzvy, která byla věnována pouze tzv. kapitalizačním projektům. V rámci této specifické výzvy obdržel sekretariát programu celkem 29 projektových žádostí. Všechny žádosti nejdříve podstoupily kontrolu způsobilosti (t.j. kontrolu kompletnosti žádosti, kontrolu shody elektronické a tištěné verze žádosti..atd.). Touto kontrolou prošlo pouze 14 projektových žádostí, které byly následně podstoupeny k hodnocení kvality. Mezi hlavní příčiny vysokého počtu nezpůsobilých žádostí byl chybějící nebo nesprávně vyplněný tzv. Letter of Support, který musí být podepsaný řídícím orgánem OP, do kterého by měl být výsledek kapitalizačního projektu překlopen a následně implementován (např. řídícím orgánem ROP). Bohužel u velkého počtu projektů byl tento Letter of Support podepsán institucí, která neplní roli řídícího orgánu žádného operačního programu.
Projektové žádosti, které prošly kontrolou způsobilosti, byly dále hodnoceny z hlediska kvality. Hodnocení kvality prováděl sekretariát programu společně s externími experty. Společný technický sekretariát ze 14 způsobilých projektů doporučil členům monitorovacího výboru 7 projektů ke schválení, které monitorovací výbor schválil. Projekty, které nebyly sekretariátem doporučeny ke schválení nakonec byly odmítnuty i monitorovacím výborem. Ze 7 schválených projektů byl jeden projekt s českým projektovým partnerem (jedná se o projekt PIMMS Capital). Všechny schválené projekty byly schváleny s podmínkami, které musí být jednotlivými projekty splněny jinak jim hrozí, že nezískají žádné finance z programu INTERREG IVC.

Mezi další důležité body jednání bylo rozhodnutí o termínu konání 4. výzvy (pravděpodobně poslední výzvy), která bude určena pouze regionálním projektům, tedy projektů zaměřených na klasickou meziregionální spolupráci. Členové monitorovacího výboru se dohodli na základních obrysech 4. výzvy: výzva bude vyhlášena na přelomu ledna/února 2011 a možnost předkládat projektové žádosti potrvá až do přelomu března/dubna 2011. Výzva bude určena pouze regionálním projektům, nebude možno předkládat kapitalizační projekty ani projekty typu mini-program. Všechny obecné požadavky pro regionální typ projektů, tak jak jsou uvedeny v poslední verzi programového manuálu by měly být pro tuto výzvu platné (doporučená délka trvání projektu, doporučená výše rozpočtu projektu, partnerství ..atd.). Nicméně na podzim (pravděpodobně v listopadu 2010) by mělo JTS zveřejnit podrobnější podmínky pro 4. výzvu, které budou upřesňovat požadavky uvedené v současné verzi programového manuálu. Pro 4. výzvu bude alokováno s největší pravděpodobností kolem 95 mil. EUR a bude otevřena všem zájemcům z řad veřejných a veřejnoprávních institucí.

Ministerstvo pro místní rozvoj plnící roli Národního koordinátora programu doporučuje všem českým partnerům, kteří se účastnili neúspěšně 3. výzvy aby se svými vedoucími partnery prodiskutovali možnost znovu předložit žádost v rámci 4. výzvy. Samozřejmě je třeba, aby byly tyto projekty upraveny a odpovídaly požadavkům pro regionální typ projektů, nicméně projekty, které byly hodnoceny sekretariátem programu, již mají určité vodítko, co by bylo dobré změnit na projektové žádosti. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se programu INTERREG IVC a možnosti předložit projekty do 4. výzvy prosím kontaktujte Národní kontaktní místo programu INTERREG IVC:

Pavel Lukeš
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

tel: 234 154 415
email: pavel.lukes@mmr.cz