Jste zde: Úvodní strana > O programu > Informace pro žadatele

Informace pro žadatele

V této záložce najdete základní informace potřebné pro účast v projektech v rámci programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC

Program INTERREG IVC je určen pouze veřejným a veřejnoprávním orgánům.

Veřejnoprávním orgánem se podle definice uvedené v programovém manuálu OP INTERREG IVC rozumí jakýkoliv subjekt:

a) založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu;

b) který má právní subjektivitu a

  • je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty;

  • nebo je těmito orgány řízen;

  • nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Aby byl  subjekt považován za veřejnoprávní je třeba, aby splnil všechna tři kritéria zároveň (v rámci kritéria c) je třeba splnit alespoň jednu ze tří možností).

Před podáním žádosti je nezbytné, aby se žadatel důkladně seznámil s programovým manuálem programu, kde jsou uvedeny všechna pravidla a požadavky programu. Zároveň by se žadatelé měli seznámit s již schválenými projekty a ujistit se, že podobný projektový záměr se již v rámci programu nerealizuje. Databáze se všemi schválenými projekty je k nahlédnutí na stránkách programu    . Oficiálním jazykem programu je angličtina a všechny dokumenty jsou také v angličtině Programový manuál naleznete v sekci dokumenty.

Zájemce o účast v projektu má možnost konzultovat svůj projektový záměr se zástupcem Národního kontaktního místa v České republice nebo se zástupci Informačního místa OP INTERREG IVC pro zónu východ (IP East) v polských Katovicích. Kontakty na tyto subjekty naleznete v sekci kontakty.

Všechny programové dokumenty a kontakty naleznete také na stránce programu    .

Důležité upozornění:

V současném programovém období 2007-2013 již nebude možné předkládat žádné nové projekty. Všechny finance určené na financování projektů již byly alokovány na projekty, které byly schváleny v rámci 1., 2., 3. a 4. výzvy.

Seznam příloh