Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU

Fondy Evropské unie

Evropské fondy jsou hlavním nástrojem politiky soudržnosti EU. Tvoří je fond soudržnosti a dva strukturální fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond). Cílem strukturálních fondů je postupně snižovat rozdíly mezi jednotlivými regiony členských zemí EU. V různé míře z nich čerpají všechny členské státy, více však tzv. nové členské země, mezi které se stále ještě řadí i Česká republika.

Jak fungují fondy EU

Regionální politika je jednou z nejvýznamnějších politik Evropské unie. Co si pod ní představit? Přestože žijeme v jedné z nejbohatších částí světa, v úrovni vyspělosti regionů EU existují nápadné rozdíly. Hlavním smyslem regionální politiky je zamezit jejich zvětšování a dalšímu vzniku. Regionální politika prosazuje principy solidarity a soudržnosti. Dokladem důležitosti těchto zásad je, že na regionální politiku směřuje 1/3 rozpočtu celé EU.

Cíle a priority regionální politiky se mění spolu s vývojem EU, a tedy s každým programovým obdobím. Jedno programové období trvá vždy 7 let (2007-2013, 2014-2020…). Cíle regionální politiky si každý členský stát stanovuje podle svých potřeb. Pomoc směřuje především do regionů, které jsou hospodářsky méně vyspělé, postižené sociálními problémy, či poškozeným životním prostředím.

Fondy Evropské unie

Evropské fondy slouží k podpoře hospodářského růstu, k zlepšování vzdělanosti obyvatel a ke snižování sociálních nerovností. Tvoří je fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Cílem strukturálních fondů je postupně snižovat rozdíly mezi jednotlivými regiony zemí EU. V různé míře z nich čerpají všechny státy, více však tzv. nové členské země, mezi které patří i Česká republika.

Od roku 2004 pomohly fondy EU v ČR vytvořit přes 70 000 projektů. Pro další rozvoj regionů v programovém období 2014-2020 si ČR vyjednala přibližně 650 miliard korun.

Podrobné a přehledné informace o fondech EU naleznete na stránkách www.dotaceEU.cz

Programy 2014 - 2020

O dotace z fondů EU je možné zažádat prostřednictvím  programů. Pro každou tematickou oblast je určen jeden program Obsahuje vždy popis oblastí podpory, na které je možné čerpat dotace a výčet těch, kteří mohou o podporu zažádat.

V programovém období 2014-2020 můžete v České republice žádat o dotace z fondů EU prostřednictvím 9 programů:

 • OP Životní prostředí
 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • OP Zaměstnanost
 • OP Doprava
 • Integrovaný regionální operační program
 • OP Praha - pól růstu ČR
 • OP Rybářství 2014-2020
 • Program rozvoje venkova


Regiony soudržnosti

Česká republika byla vždy tradičně rozdělena na kraje, avšak před vstupem do Evropské unie zavedla ještě jeden stupeň členění, a to regiony soudržnosti. Evropská kohezní politika směřuje do území o počtu obyvatel mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protože české kraje takového počtu obyvatel většinou nedosahují, byly sloučeny do regionů soudržnosti. 

Protože c​hceme, abyste se při návrhu projektů zaměřili na vaše nejbližší okolí, je i naše soutěž rozdělena podle regionů soudržnosti. Zatímco v krajském kole soutěže se sejdou projekty zaměřené na jeden kraj, v regionálním kole se potkáte se soutěžícími, kteří navrhli projekt pro stejný region. Toto rozdělení nám umožní objektivně ohodnotit kvalitu studentských projektů a jejich potřebnost.

Pro účely kohezní politiky EU je území ČR je rozděleno na následující regiony soudržnosti:

 • Severozápad
 • Severovýchod
 • Jihovýchod
 • Jihozápad
 • Střední Čechy
 • Střední Morava
 • Moravskoslezsko

Proč je Praha na mapě bílá?

Protože Praha ekonomicky výrazně převyšuje ostatní části republiky, nesplňuje podmínky pro příjem prostředků pro méně vyspělé regiony. Jako území, jehož hrubý domácí produkt (HDP) překračuje 75 % průměru EU, však může čerpat fondy EU pro regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. I tak plyne do hlavního města ČR menší objem peněz, než do zbytku našeho státu.

Proč jsou Moravskoslezský a Středočeský kraj zároveň samostatné regiony soudržnosti?

Tyto kraje mají po Praze nejvyšší počet obyvatel, proto pro účely čerpání fondů EU nebyly sloučeny.