Jste zde: Úvodní strana > O soutěži > Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

 

Projektová žádost

Formulář, který žadatel vyplňuje a předkládá s cílem získat finanční podporu v rámci operačního programu. Jedná se o elektronickou předlohu, případně v kombinaci s papírovými přílohami. Projektová žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami OP. Předkládá se v termínu výzvy.

Výzva

Výzvu k přijímání žádostí o dotace vyhlašuje řídící orgán příslušného OP. Žádosti o dotace pak přijímá v termínu výzvy. Výzva je vyhlášena v tisku a na internetových stránkách. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název OP, prioritní osy a oblasti podpory, přesný termín a místo předložení projektové žádosti (může být jen elektronicky), odkaz na podrobnější informace a přesný výčet oprávněných žadatelů.

Udržitelnost

Doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výsledky projektu. Zavazuje se k tomu ve smlouvě o financování, kde je přesně uvedena doba udržitelnosti. Výsledky projektu musí být udrženy nejčastěji 5 let od ukončení fyzické realizace projektu. Nesplnění udržitelnosti má za následek vrácení dotace.

Řídicí orgán

Orgán, který nese nejvyšší odpovědnost za realizaci OP. Pro každý OP je určen jeden řídicí orgán, který sleduje, zda je pomoc z fondů EU poskytovaná správně a efektivně. V ČR jsou řídicími orgány příslušná ministerstva. Příklad: Řídícím orgánem pro OP Doprava je Ministerstvo dopravy.

Příjemce podpory

Pro každou oblast podpory vymezuje operační program příjemce. Obvykle se jedná o vyjmenování možných typů žadatelů, jako jsou např. kraje, malé a střední podniky, neziskové organizace, atp. Podrobnější charakteristika žadatelů je uvedena ve výzvě (pro firmy platí např. max. velikost obratu).

Monitorovací zpráva

Informace o stavu realizace projektu, kterou příjemce pravidelně odevzdává řídícímu orgánu. Zpráva obsahuje informace o dopadech projektu na cílové skupiny, údaje o financování projektu, problémy vzniklé při realizaci projektu, návrhy na změny, plnění indikátorů apod. U vybraných operačních programů se spolu se zprávou odevzdává i žádost o platbu. Zpráva má jednotnou formu. 

Žádost o platbu

Žádosti o provedení platby zasílá příjemce podpory příslušnému řídícímu orgánu v intervalech, které stanoví smlouva o financování. Žádost musí být doložena zaplacenými fakturami popř. výpisy z účtů.

Indikátory

Ukazatele, které slouží k posouzení plnění cílů projektu. Žadatel si stanoví ukazatele a jejich hodnoty (např. počet kilometrů silnice), které jsou uvedeny ve smlouvě o financování. Plnění ukazatelů se vykazuje v monitorovacích zprávách. Při jejich nedodržení může být dotace odebrána.