Jste zde: Úvodní strana > O programu > Mezinárodní sítě měst

Mezinárodní sítě měst

Mezinárodní tematické partnerské sítě v programu URBACT jsou tvořeny za účelem vzájemného učení partnerů a šíření úspěšných příkladů z praxe.

Výstupem spolupráce měst v rámci sítí jsou místní akční plány každého z měst - řešení daného problému na místní úrovni.


Typy sítí

V případě zájmu o zapojení do sítí se města (a ostatní partneři) mohou zapojit do třech typů partnerských sítí:
  •  Prvním  typem  sítě  jsou  Sítě  měst  (Action  Planning  Networks),  jejichž prostřednictvím  by  města  měla  připravit  integrované  strategie  k vymezenému tématu.
  • Cílem druhého typu sítí - Implementační sítích (Implementation Networks) je  poskytnout  podporu  městům  při  implementaci  strategie/akčního  plánu udržitelného  městského  rozvoje. 
  • Sítě  přenosu (Transfer  Networks) pak mají podpořit města v přenosu strategie/akčního  plánu udržitelného  městského  rozvoje a jeho následné adaptaci na místní úrovni.

Pro jednotlivé typy sítí budou vypisovány oddělené výzvy.
 

Potencionální partneři

Partnery zapojenými do sítí se mohou stát:

  • města z 28 států EU a Norska a Švýcarska
  • městské části  a  organizované aglomerace
  • dále  omezeně instituce vlastněné  městem,  veřejná správa  na regionální a národní úrovni,  státní univerzity a výzkumná centra zapojená do rozvoje měst

Fáze

  • V první 6měsíční fázi zpracují návrh projektu, dohodnou se na rozšíření partnerství a podají přihlášku pro druhou fázi. V této fázi má síť 4-6 partnerů (jimi jsou pouze města minimálně ze 3 členských/partnerských států)
  • V druhé 24měsíční fázi partneři implementují předem domluvené aktivity. Počet partnerů v druhé fázi je 8-12 (jsou zde maximálně 3 „ostatní partneři“)

Výše podpory         

  • 70% více rozvinuté oblasti (v ČR pouze Praha) 
  • 85% méně rozvinuté oblasti (zbytek ČR)                

Tematické cíle programu

•TC1 Výzkum, rozvoj technologií a inovace
•TC2 Přístup, využití a kvalita IKT
•TC3 Konkurenceschopnost malých a středních podniků
•TC4 Přechod na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
•TC5 Přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik
•TC6 Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
•TC7 Udržitelná doprava a překážky/nedostatky v klíčových síťových infrastrukturách
•TC8 Zaměstnanost a pracovní mobilita
•TC9 Sociální inkluze a boj proti chudobě
•TC10 Vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení 

Na tematické cíle TC1, TC4, TC6, TC8, TC9 připadne 70% celkové alokace programu.