Jste zde: Úvodní strana > O programu > Místní akční plány a podpůrné skupiny

Místní akční plány a podpůrné skupiny

Povinností každého projektového partnera zapojeného do OP URBACT je vytvořit místní podpůrnou skupinu URBACTu (ULSG = URBACT Local Support Group). Místní podpůrná skupina URBACTu je složena ze zástupců místní správy, soukromého sektoru, neziskového sektoru, akademické sféry a dalších relevantních stakeholderů.

Jejich úkolem je společně koncipovat místní akční plán (LAP = Local Action Plan), který je klíčovým výstupem projektů OP URBACT. Místní podpůrná skupina může pokračovat ve své činnosti i po ukončení projektu URBACTu, může i nadále plnit dlouhodobou roli v rámci řešení dané problematiky města.

Členství v každé místní podpůrné skupině je nutné přizpůsobit místním podmínkám. Cíl místních podpůrných skupin závisí na tématu projektu a na povaze místních potřeb a zkušeností. Místní podpůrnou skupinu obvykle tvoří 10 - 15 členů (může jich však být i více). Odpovědnost za vytvoření místní podpůrné skupiny, propojení relevantních subjektů a koordinace skupiny je v gesci každého projektového partnera.

Místní podpůrné skupiny umožňují praktické využití  partnerského přístupu k rozvoji území, který dle  zkušeností  z vyspělých  evropských  zemí  přináší  významné synergické  efekty a pomáhá nacházet nejefektivnější řešení problémů.

V rámci procesu vytváření místního akčního plánu je doporučeno zapojit i některé další stakeholdery, např. řídicí orgány operačních programů. Ti se však nemusí účastnit všech setkání a aktivit skupiny, je však užitečné, aby průběh projektu URBACTu průběžně sledovali. To může napomoci při hledání potenciálních finančních zdrojů potřebných na implementaci místního akčního plánu.

.

 

Připojené soubory