Jste zde: Úvodní strana > Výstupy z ukončených projektů > Projekty ČR (URBACT II)

URBACT II - projekty se zapojením českých partnerů

 

PREVENT (Ústí nad Labem)

Projekt se zaměřuje na problematiku předčasného ukončování školní docházky, což je jev velmi aktuální nejen v Ústí nad Labem, ale byl identifikován rovněž  jako problém celoevropský. Cílem tohoto mezinárodního projektu je zaměřit se na významnou roli rodičů jako klíčových hráčů při prevenci tohoto jevu a podpořit roli města jako prostředníka, který zajistí spolupráci a synergii mezi jednotlivými stakeholdery v dané problematice. Město chce vytvořit partnerství, které povede k podpoře rodičů při výchově a poznávání různých kulturních specifik, k podpoře motivace rodičů účastnit se aktivit školy a povede k lepší komunikaci s rodiči v souvislosti s volnočasovými aktivitami dětí.
Projekt je realizován především prostřednictvím fungování místní podpůrné skupiny, která je složena ze zástupců města, krajského úřadu, neziskových organizací, základních a středních škol a rodičů. Tato skupina postupně pracuje na přípravě místního akční plánu, který bude danou problematiku řešit koncepčně a navrhne postupy ke zlepšení situace. Celý projekt je svým zaměřením cílen na prevenci a díky účasti zahraničních partnerů a vzájemné výměně zkušeností přináší nové nápady, impulsy a inovativní přístup k řešení problému.

Příklady dobré praxe získané v jiných městech v rámci projektu PREVENT:
    CATANIA - "Hudba ve škole" [PDF, 408.2KB]
    CATANIA - "Výzva k předložení dokumentů" [PDF, 351.62KB]
Veškeré další výstupy z projektu PREVENT jsou k dispozici v jednotlivých záložkách na této webové stránce    . Více informací k projektu naleznete též zde    .
 

Active A.G.E. (Praha)

Město Praha  bylo zapojeno do tematické sítě Active A.G.E., jejímž vedoucím partnerem bylo město Řím. Tematické sítě se účastnilo i město Maribor (SI), Edinburgh  (UK), Thessaloniki (GR), Dobrich (BG), Starograd (PL), Wolverhampton (UK) a španělský partner Sevilla Global S.A. Tematická síť Active A.G.E. byla zaměřena na problém stárnutí populace, který je charakteristický pro většinu členských států EU. Předpokládá se, že podíl obyvatel starších 65 let se zvýší z 16,4 % (údaj z roku 2004) na 29,9 % v roce 2050, neboli z 75,3 miliónů obyvatel  EU na 134,5 miliónů v roce 2050. Nejvyšší podíl starších obyvatel na celkové populaci se očekává ve Španělsku, Itálii a Řecku. V současné době připadají na jednoho ekonomicky neaktivního obyvatele (děti, studenti, důchodci, atd.) dva ekonomicky aktivní. V roce 2050 připadnou na 4 ekonomicky aktivní obyvatele 3 ekonomicky neaktivní.
Dopady plynoucí ze stárnutí populace se liší a budou lišit v každém městě i regionu, nicméně vliv stárnutí se projeví ve všech oblastech života. Zásadní vliv to bude mít zejména na pracovní trh, trh s byty, systém sociálního zabezpečení, infrastrukturu, územní plánování, vzdělávání, rozpočty a financování.

Partneři tohoto projektu se zaměřili na 3 podtémata:

 • stárnutí: zaměstnanost a ekonomický růst (podnikavost a „silver economy“ – ekonomika zaměřená na starší populaci)

 • dopad na systémy zaopatření

 • stárnutí a nejistota

Místní akční plán projektu Active A.G.E.:
    1. část STÁŘÍ A EKONOMIKA [PDF, 486.21KB]
    2. část STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY [PDF, 444.03KB]
    3. část STÁŘÍ A NEJISTOTA [PDF, 817.95KB]
Veškeré další výstupy z projektu Active A.G.E. jsou k dispozici v jednotlivých záložkách na této webové stránce    .
 

NeT-TOPIC (Kladno)

Českým partnerem v tematické síti NeT-TOPIC bylo město Kladno. Vedle španělského vedoucího partnera, kterým bylo město L’Hospitalet de Llobregat, se na projektu podílela partnerská města Nanterre (FR), Salford (UK), Siemanowice Slaskie (PL), Haidari, (GR), Barakaldo (ES), Sesto San Giovanni (IT) a město Sacele (RO).
Projekt se věnoval problematice periferních měst nacházejících se v okolí metropolitních oblastí. Tato města velmi často spojují podobné problémy jakými jsou například úpadek průmyslového odvětví, územní roztříštěnost, sociální polarizace. Společně mohla tato města vypracovat model, dle kterého by bylo možné zvýšit strategickou hodnotu jejich území. Cílem bylo změnit tvář města a zvýšit jeho atraktivitu tak, aby mělo svou vlastní nezaměnitelnou identitu. Z tohoto důvodu se projekt snažil podpořit roli těchto měst při správě území a při plánování rozvoje města. Úkolem bylo sestavit nový model města.

    Místní akční plán projektu NeT-TOPIC [PDF, 993.89KB]
Veškeré další výstupy z projektu NeT-TOPIC jsou k dispozici v jednotlivých záložkách na této webové stránce    .
 

REPAIR (Opava)

Českým partnerem v tematické síti REPAIR bylo město Opava. Vedoucím partnerem projektu se stalo britské město Medway. Dalšími partnery, kteří se do tematické sítě zapojili, byla města Rostock (DE), Kaunas (LT), Karlskrona (SE), Thessaloniki (GR), Paola Corradino (MT), Avrig (RO), Florencie (IT), Charente-Maritime (FR) a organizace National Project Bureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (NL).

V rámci této sítě se partneři zabývali následujícími aktivitami:

 • výměna a šíření dobré praxe v kontextu udržitelného rozvoje města v oblasti socioekonomického znovuvyužití nefunkčních a zdevastovaných vojenských areálů

 • příprava místního akčního plánu v každém partnerském městě zaměřeného na regeneraci zrušených vojenských areálů

 • příprava takových opatření na regeneraci vojenských areálů, které by byly založeny na udržitelném městském rozvoji kombinovaným s využitím dobré praxe při regeneraci takovýchto areálů tak, jak je identifikoval projekt Interreg IIIC ASCEND

 • definování nových politik a strategií pro znovuvyužití zrušených vojenských areálů, které by maximalizovaly přínos pro udržitelný rozvoj města

    Místní akční plán projektu REPAIR [PDF, 601.64KB]
Veškeré další výstupy z projektu REPAIR jsou k dispozici v jednotlivých záložkách na této webové stránce    .
 

WEED (Karviná)

V tématické síti WEED bylo českým zástupcem město Karviná. Vedoucím partnerem sítě se stalo slovinské město Celje. Dalšími partnery byla města Enna (IT), Crotone (IT), Umea (SE), Santiago (ES), Alzira (ES), Amiens (FR) a organizace Medway-Business Support Kent (UK) a QEC-ERAN (BE).
Rovnost pohlaví je jedním z klíčových horizontálních témat strategie EU pro ekonomický růst a zaměstnanost. Projekt WEED  se věnoval tématu "Ženy, podnikání a zaměstnanost na místní úrovni". Tematická síť se zabývala zvláště těmito okruhy:

 • ženy a podnikání

 • ženy ve výzkumu a ve znalostní ekonomice

 • nerovnost pohlaví na trhu práce

Veškeré výstupy z projektu WEED jsou k dispozici v jednotlivých záložkách na této webové stránce    .
 

Roma-Net (Karviná)

V pracovní skupině Roma-Net je zapojeno město Karviná. Zakládajícím členem je město Budapešť. Dalšími členy jsou Almería (ES), Amadora (PT), Bologna (IT), Heraklion (EL), Košice (SK), Timisoara (RO) a Udine (IT).
Skupina Roma-Net se zabývá problematikou začlenění romského obyvatelstva do společnosti. Identifikovány byly tři klíčově priority:

 • přístup ke službám

 • aktivní začlenění na pracovní trh vzděláváním

 • rozvoj iniciativ samostatné pomoci

    Klíčové poznatky z projektu Roma-Net [PDF, 149.75KB]
Veškeré další výstupy z projektu Roma-Net jsou k dispozici v jednotlivých záložkách na této webové stránce    .
 

Joining Forces (Brno)

V pracovní skupině Joining Forces bylo zastoupeno město Brno. Zakládajícím členem byla francouzská instituce Agence de developpement et d'urbanisme de Lille Metropole. Ostatními projektovými partnery byla města Burgas (BG), Brusel (BL), Eindhoven (NL), Florencie (IT), Krakov (PL) a Sevilla (ES).
Projekt Joining Forces se zabýval tím, jak strategie a správa na úrovni městského regionu mohou napomoci při řešení hlavních výzev urbánní Evropy, kterými jsou: konkurenceschopnost, soudržnost a udržitelnost. Jednou z řešených otázek byla rovněž problematika nastavení efektivní spolupráce mezi městem a jeho zázemím. Nastavení takové spolupráce je považováno za klíčové pro dosažení místní soudržnosti a zvýšení regionální konkurenceschopnosti.

    Místní akční plán projektu Joining Forces [PDF, 274.92KB]
Veškeré další výstupy z projektu Joining Forces jsou k dispozici v jednotlivých záložkách na této webové stránce    .