Jste zde: Úvodní strana > Publikace

Publikace

Publikace České předsednictví V4 Kohezní politka
Publikace představuje zpětné ohlédnutí za aktivitami, které v  rámci končícího předsednictví České republiky zemím Visegrádské skupiny zr alizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci.

Během tohoto období bylo uspořádáno mnoho zásadních akcí, které přines - ly nové pohledy, přístupy a  možnosti pro další vývoj kohezní politiky. Česká republika, Slovensko, Polsko a  Maďarsko tvoří čtveřici středoevropských států, které se před 25 lety dohodly na spolupráci a prosazová - ní společných cílů v rámci Evropy, během svého působení navázaly úzkou spolupráci i  s  dalšími zeměmi konkrétně s: Bulharskem, Chorvatskem, Rumunskem a Slovinskem. Tyto státy spojuje po - třeba posilovat vzájemnou důvěru a  solidaritu.

Důraz na tyto hodnoty odráží také slogan české - ho předsednictví pro letošní rok V4 Trust – Spo - lečná důvěra. Roční maraton akcí zakončí na konci června setká - ní ministrů zemí V4 zodpovědných za oblast ko - hezní politiky, kteří schválí závěry českého ročního předsednictví v agendě regionálního rozvoje. 

Publikace ke stažení