Jste zde: Úvodní strana > OPTP 2007-2013 > FAQ

Otázky a odpovědi k OPTP 2007-2013

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Zasílání dotazů ohledně zveřejnění strategie online v Databázi strategií

Kam zasílat dotazy ohledně zveřejnění strategie online v Databázi strategií?

Dotazy ke zveřejnění strategie v Databázi strategií lze zasílat na ŘO OPTP p. Lukšové (petra.luksova@mmr.cz) nebo p. Kořínkovi (jiri.korinek@mmr.cz).

Povinné přílohy k Hlášení o udržitelnosti projektu

Jaké jsou povinné přílohy k Hlášení o udržitelnosti projektu?

Schválená strategie (elektronicky, nejlépe na CD nebo emailem) a doklad o schválení strategie v rámci organizace (např. podepsaný zápis z jednání).

Povinnosti příjemce v rámci udržitelnosti projektu

Jaké jsou povinnosti příjemce v rámci udržitelnosti projektu?

Příjemce musí dopracovat strategii v souladu s kroky 8-14 Tabulky č. 2: Další požadavky na přípravu strategie (viz Výzva str. 5), a to nejpozději do 31.12.2017.
Příjemce musí do 1 roku od ukončení realizace projektu (tj. u většiny projektů nejpozději do 31.8.2015) předložit na Centrum vyplněný formulář Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA), viz PPŽP Příloha č. 12.
Příjemce je povinen předložit na Centrum vyplněný formulář Hlášení o udržitelnosti projektu (Příloha č. 15 Příručky) nejpozději do 20 pracovních dnů po termínu schválení dokončené strategie.
 

Náklady za úrazové pojištění

Jsou náklady za úrazové pojištění za 3Q 2014 způsobilými výdaji?

Pokud dojde k úhradě těchto výdajů za celý kvartál až v měsíci říjnu, jsou tyto výdaje nezpůsobilé. K uhrazení výdajů musí dojít do termínu předložení ŽoP.

Změny po skončení realizace projektu

Je možné provádět změny v rámci strategie po skončení realizace projektu?

Výzva č. 2 byla od počátku koncipována takovým způsobem, aby se projekty dokázaly vypořádat s možností, že v počátečních fázích zpracování strategie nemusí být známy všechny finální parametry Metodického pokynu pro integrované strategie či přesné rozvržení prostředků v jednotlivých operačních programech.

Z tohoto důvodu se předpokládá, že v rámci projektu vzniknou jen drafty jednotlivých strategií v podobě odpovídající dostupným informacím k srpnu 2014, a ty budou předloženy do veřejného připomínkování. S dokončením strategií se počítá po skončení projektů a bude sledováno v rámci udržitelnosti.

Verze strategií předložené na konci srpna by měly obsahovat první ucelený návrh kroků 5 a 6 dle tabulky ve Výzvě, tedy stanovení vize, strategických a specifických cílů a jejich vztahů a návrh konkrétních opatření k dosažení stanovených cílů. Je přitom zcela přípustné, aby návrh obsahoval varianty či uváděl opatření, jejichž realizace bude podmíněna dalšími dohodami. Stejně tak je možné, aby v rámci dalších prací na strategii po skončení projektu došlo k úpravám cílů a opatření.

Nejzazší termín pro zaslání připomínek

Jaké datum má být zvoleno v Šabloně pro zveřejnění integrované strategie v poli Nejzazší termín pro zaslání připomínek?

Dle termínovaného kalendáře ŘO a NS MAS musí být termín pro vypořádání připomínek min. 14 dní, ovšem nejzazší termín určen není. Příjemce si zvolí takové datum, jež považuje za reálné, do kdy sám připomínky potřebuje (potvrzeno ŘO OPTP).

Zveřejnění pracovní verze strategie

V případě, že se nestihne zveřejnit pracovní verze strategie k připomínkám do 31. 8. 2014, znamená to, že nebyly splněny podmínky Výzvy a veškeré finanční prostředky budou nezpůsobilé?

Ano. Dle Výzvy č. 2 je jedním ze závazných kroků pro tvorbu strategie zveřejnění pracovní verze strategie k připomínkám na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“. Jednalo by se tedy o nesplnění podmínek Výzvy a finanční prostředky by tak byly nezpůsobilé.

Čtvrtletní odměny

Jak se rozpočítávají čtvrtletní odměny?

„Odměny, které byly vyplaceny v jednom měsíci, ale vztahují se k delšímu období, tak se poměrně rozdělí k příslušným měsíčním mzdám. To říká metodika.

Pokud řešíte mzdy za duben a květen, pak by bylo vhodnější (vzhledem k tomu, že ještě nejsou proplaceny), uvést odměny do měsíce června a následně rozpočítat dle skutečně vyplacených odměn. Strop v měsíci červnu. pak může být překročen.“
Čtvrtletní odměny za měsíce červenec, srpen, září – nemohou být proplaceny ani poměrnou částí, protože nebyly – a nebudou včas uhrazeny.

Pracovní verze strategie

Před odevzdáním ZMZ a ŽOP musí být území dopadu v souladu se strategií. Co se však stane při změně v rámci udržitelnosti, tzn. do doby, než bude MAS žádat o standardizaci?

Pracovní verze strategie bude aktuální pro dané území k určitému datu (31.8.) následné změny jsou možné, musí však být následně (v době udržitelnosti) strategie dopracována až do bodu 14 tabulky č.2.

Využití služeb

Je povinné předem hlásit, jaké služby budou využity?

Není to povinné, pouze doporučené. Ovšem pokud budou jednotliví příjemci hlásit, jaké služby budou využívat v rámci komunikace (předkontroly výdajů) s CRR, není s tím žádný problém a lze tak eliminovat riziko nezpůsobilých výdajů.

Pevná podoba pracovní strategie

Jak má vypadat pracovní verze strategie, která má být zveřejněna do 31.8.2014?

Pracovní verze strategie nemá pevnou podobu, musí se však splňovat minimálně body 1-6 dle Výzvy č. 2.

Připomínky k pracovní verzi strategie

Zveřejnění pracovní verze strategie - stačí do 31.8.2014 zaslat danou pracovní verzi strategie ke zveřejnění nebo je nutné mít již SCLLD po připomínkování?

Stačí zaslat pracovní verzi strategie k připomínkám na adresu strategie-optp@mmr.cz

Snížení mzdy

Pokud zaměstnanec neodpracuje na projektu za daný měsíc počet hodin, který má stanovený ve smlouvě, o jakou částku je ponížena mzda nárokovatelná z projektu OPTP?

Toto ponížení vypočítám jako poměrnou část mzdy daného měsíce, tj. odpracovaný počet hodin/ počet hodin bez svátků * mzda uvedená ve smlouvě.

Úhrada mezd

Stačí Čestné prohlášení o zaplacení mezd jako doklad o úhradě mezd?

Pouze u ITI a IPRÚ lze výpis z BÚ nahradit Čestným prohlášením zaměstnavatele o úhradě mezd.

Dodatečné navýšení rozpočtu

Je možné navýšit rozpočet projektu po schválení projektové žádosti ŘO?

Ne, nelze dodatečně navyšovat celkový rozpočet projektu.

Zvukový záznam a ozvučení

Je možné považovat „ozvučení sálu a pořízení zvukového záznamu z jednání Pracovní skupiny k tvorbě SCLLD“ za uznatelný výdaj z programu OPTP?

Ne

Pobyt na školení

Je možné si nárokovat pobyt na školení i přes noc jako přesčasy?

Ne

Kopie pracovních smluv

U pracovních smluv nebo DPP,DPČ, stačí předložit pouze prostá kopie, nebo musí být úředně ověřená?

U pracovních smluv, DPP a DPČ postačí jejich prostá kopie.

Výplata v hotovosti

Je možné zaměstnance na DPP či DPČ vyplácet hotově?

Ano. Jako doklad o výplatě slouží v těchto případech výdajový pokladní doklad.

Pracovní smlouva

Stačí doložit dodatek k pracovní smlouvě a platový výměr, pokud je z těchto dokumentů možné určit potřebné informace?

Ne, je vyžadována vždy celá pracovní smlouva.

Publicita na výkazech práce

Je nutná publicita na výkazech práce?

Není vyžadována publicita (loga), ale musí obsahovat název a registrační číslo projektu.

Publicita na fakturách a objednávkách

V jaké formě postačí publicita na fakturách a objednávkách?

Faktury musí být označeny OPTP 2007 – 2013 a registračním číslem projektu. Na objednávkách jsou vyžadována i loga.

Soupiska faktur

Dokládá se spolu s dokumentací každý měsíc také soupiska faktur?

Soupisku faktur k průběžné kontrole není nutné zasílat. Vyplněná soupiska bude odevzdána až se Zjednodušenou žádostí o platbu.

Proplácení mezd

Pokud byly mzdy proplaceny v jiném měsíci, než kdy byly hodiny odpracovány, do jakého měsíce v Rekapitulaci mzdových výdajů se tyto mzdy uvádějí?

V rekapitulaci mzdových výdajů se uvádí jednotliví zaměstnanci a jejich počet odpracovaných hodin vždy do měsíce, kdy hodiny odpracovali.

Odvody zdravotního a sociálního pojištění

Jsou započítány do mzdového stropu také odvody zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatelem?

Mzdové náklady jsou omezeny stropem na úrovni sazby 400,-/hod. na pracovníka vč. všech zákonných odvodů. Mzdové náklady přesahující tento strop jsou nezpůsobilé a musí být financovány z jiných zdrojů. (Viz. Text Výzva č. 2, kap. 3).

Rekapitulace mzdových výdajů

Předkládá se každý měsíc nová Rekapitulace mzdových výdajů nebo se rozšiřuje ta původní?

Původní Rekapitulace mzdových výdajů se vždy pouze rozšiřuje o aktuální měsíc.

Dovolená

Započítává se dovolená do fondu odpracovaných hodin (sloupec č. 4 Rekap.m.v.)?

Ano, pokud je čerpaná. Pokud je pouze proplacená (např. z předchozího roku), tak se započítat nesmí a není způsobilým výdajem.

Fond odpracované doby

Započítává se svátek do fondu odpracované doby (sloupec č. 4 Rekap.m.v.)?

Ano.

Náhrady za svátek

Lze si u pracovních smluv v rámci projektu OPTP nárokovat náhrady za svátek?

Ano, je možné si nárokovat náhrady za svátek. 

Překročení úvazku

Je problém, pokud zaměstnanec překročil v organizaci úvazek 1,0?

Ano, jde o porušení podmínek Výzvy č. 2 a náklady na mzdu tohoto zaměstnance tak nejsou uznatelnými náklady.

Závěrečná monitorovací zpráva

V průběhu realizace projektu bude jen jedna monitorovací zpráva, a to závěrečná?

Ano, předkládá se pouze jedna monitorovací zpráva, a to závěrečná

Dokumentace k závěrečnému vyhodnocení

Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce – ukončení 31. 8. 2015 – tím se míní mezní termín, kdy mají být všechny podklady a dokumentace v rámci projektu předány?

Ne. Jedná se o nejzazší termín předložení formuláře ZVA, viz  PPŽP kap.5.7. str. 43. Formulář ZVA je příloha č. 12a PPŽP.

Financování akce

Financování akce – ukončení 28. 2. 2014 znamená, že se mohou náklady (mzdy, náklady na poskytnutí služeb) na projekt uplatnit i po 31. 8. 2014?

Ne. Financování akce je předpokládané datum nejzazšího vypořádání plateb OPTP. Pokud se nevyskytnou při administraci ZŽoP problémy, je očekáván termín proplacení výdajů ze strany OPTP do listopadu 2014. Termín financování akce se může změnit.

Ukončení realizace projektu

Co znamená pojem „Ukončení realizace projektu“?

Dle PPŽP kap.5.7. se  Ukončením realizace projektu míní prokazatelné uzavření všech aktivit projektu. Je to den, kdy je dokončena fyzická realizace projektu nebo je ukončeno poskytování služeb financovaných z projektu.

Úrazové pojištění

Co znamená v Rekapitulaci mzdových výdajů- ve sloupci (9)- Úrazové pojištění?

Úrazovým pojištěním ve sloupci (9) je myšleno zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu.

Nákup dat

Jaký nákup dat je způsobilým výdajem?

Všeobecně s ohledem na způsobilost výdajů je doporučeno nenakupovat data, která jsou veřejně dostupná. Zároveň je důležité, aby výdaje byly realizovány ve vztahu k projektu. Dle sdělení ČSÚ, není ČSÚ výhradním dodavatelem dat.  

Tvorba letáků

Jsou náklady na tvorbu letáku, jejich tisk, příp. distribuci uznatelné?

Dle Výzvy č 2., lze tisk a distribuci letáků pokládat za uznatelný náklad, pokud vede přímo k vytvoření strategie. Letáky musí být označeny publicitou dle PPŽP, kap. 2.2.

Nedočerpané prostředky

Pokud nebudou čerpány nebo budou nedočerpány prostředky na Facilitaci a nákup konečné sady dat, bude se jednat o porušení projektu, nebo finance pouze nebudou uvedeny v rámci žádosti o proplacení?

Finance nebudou uvedeny v rámci žádosti o proplacení. Musí být ale splněny cíle projektu.

Rozdělení způsobilých výdajů

Jak postupovat při změně poměru rozdělení způsobilých výdajů (mzdy/služby)?

Jelikož v rámci projektů MAS bylo zrušeno rozdělení položek EDS a položky 5030 a 5078 byly sloučeny do jedné, nemusí se tyto změny hlásit. Změna poměru bude popsána v ZMZ. V žádosti o platbu pak samozřejmě musí být všechny výdaje prokazatelně podložené (dle dokumentu Náležitosti dokladování – 2. Výzva OPTP).

Smlouva nebo objednávka

V jakých případech u VZMR I. Kategorie musí být smlouva či objednávka? Nemusí být písemně dokladovaný průzkum trhu, pokud se vychází z údajů a informací o zakázkách obdobného předmětu plnění? (6.3.2.)

Pokud předpokládaná hodnota zakázky bez DPH nedosahuje 500 000 Kč, jedná se o VZMR I. kategorie, tedy lze realizovat formou přímého nákupu. Dle PPŽP příloha č. 8, kapitola 6, bod 6.1.1. je zakázka realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb. Zakázka nemusí být realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázku malého rozsahu I. kategorie, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 50 000 Kč bez DPH.“ Způsob, jakým je určena předpokládaná hodnota, je vysvětlen v PPŽP příloha č. 8, kapitola 6, bod 6.3.2. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, nebo údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním nebo informací získaných jiným vhodným způsobem. Pokud je zadavatel schopen informace o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění doložit, průzkum trhu dělat nemusí.

Nárok na dovolenou

Mají pracovníci DPČ nárok na dovolenou a návštěvu lékaře v pracovní době evidované v tomto projetu? Prozatím ji nečerpali.

Náhrady za dovolenou jsou způsobilé pouze v případě, pokud jsou v DPČ jednoznačně sjednány. Pokud není stanoven pevný pracovní úvazek pro projekt, jsou všechny vykázané složky mzdy rozpočítány dle poměru: skutečně odpracovaná doba pro projekt za etapu/celkový fond pracovní doby za etapu bez svátků (uvedeno v náležitostech dokladování).

Poštovné

Považuje se v rámci OPTP "poštovné" za službu?

Poštovné není obecně způsobilý výdaj.

Průzkum trhu při přímém nákupu

Existuje limit, kdy nemusí být doložen průzkum trhu?

Žádný limit není, průzkum trhu musí být realizován v souladu s PPŽP P08 kap. 13.1.1. ke každému přímému nákupu.

Forma průzkumu trhu

Průzkum trhu - jakou má mít formu a výstup?

Forma průzkumu trhu není pevně daná. Musí být ovšem prokazatelná a doložitelná. Např. doložit elektronické oslovení více firem spolu s jejich zaslanými nabídkami, ze kterých byla vyhodnocena nejvýhodnější.

Publicita u dokladování

Publicita u dokladování– kde je a kde není nutná?

Účetní doklady – nutno označit v souladu s PPŽP kap. 5.2. str.34 číslem projektu, nemusí být loga ( tj.  „OPTP 2007-2013“ a registrační číslo projektu).
Rekapitulace mzdových výdajů – na tomto dokumentu je již publicita předtištěna
Pracovní smlouvy – nemusí být označeny publicitou
Objednávky pro dodavatele – musí být publicita, tj. loga (dle PPŽP kap. 2.2)
Propagační a školící materiály – musí být označeny publicitou, pokud byly hrazeny z prostředků ERDF (dle PPŽP kap.2.2)
Výplatní a zúčtovací listiny, doklady o výplatě (výpis z účtu) – publicita se nevyžaduje
Výstup projektu musí být označeny publicitou (tj. zveřejněná strategie, vytvořené finální dokumenty)

Platby za služby

Může být část platby za služby uhrazena až v listopadu 2014?

Ne. Platby za náklady vzniklé za dobu realizace projektu musí být uhrazeny do předložení Žádosti o platbu a Závěrečné monitorovací zprávy. Tu je příjemce povinen doložit do 20ti pracovních dní od ukončení etapy projektu (dle PPŽP kap. 5.3.)

Uhrazení mzdových nákladů

Mzdové náklady na srpen, které budou uhrazeny v září - jsou to způsobilé výdaje?

Všechny výdaje mohou být započítány do projektu, pokud byly realizovány v období max. do 31. 8. 2014. Jejich vyúčtování a proplacení musí proběhnout do předání závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu, viz. Posuzování časové způsobilosti výdajů v PPŽP, kap. 5.3.

Mzdové výdaje

Pokud za sledované období byly realizovány pouze výdaje za mzdy, stačí doložit pouze Rekapitulaci mzdových výdajů za pracovníky, nebo je nutné doložit také soupisku faktur, kde je kolonka na mzdové výdaje?

Soupiska faktur se předkládá až se Zjednodušenou žádostí o platbu. K průběžné kontrole jsou předkládány doklady k již uskutečněným nákupům služeb a doklady ke mzdovým výdajům. Pokud nebyly dosud realizovány žádné služby, postačí doklady ke mzdovým výdajům.

Náplň práce

Pracovní náplně - pokud nejsou v pracovní smlouvě, lze řešit dodatkem?

V případě, že není pracovní náplň uvedena v pracovní smlouvě, dokládá se v ideálním případě ve formě dodatku ke smlouvě.

Potvrzení zaměstnavatele o vykonání předmětu dohody

Může být Potvrzení zaměstnavatele o vykonání předmětu dohody (DPP) pouze jedno za všechny měsíce?

Ano, stačí předložit až na konci projektu.

Zaměstnanci placení ze dvou projektů

Je nutné u zaměstnance, placeného ze dvou projektů dokládat timesheet, má-li v Pracovní náplni uveden přesný úvazek a pracovní činnost na projektu?

Pokud je zaměstnanec placen ze dvou projektů, je nutné předkládat timesheet, viz Náležitosti dokladování.

Doložení výkazu práce

Výkaz práce (timesheet) u DPP, která je uzavřena na požadovanou náplň práce, není nutné dokládat?

Pokud ze smlouvy vyplývá, že má zaměstnanec stanoven pevný úvazek, není potřeba dokládat timesheety. Timesheet je nutné dokládat jen v těchto případech, viz Náležitosti dokladování:

1. v pracovní náplni nebo pracovní smlouvě není jednoznačně stanoven pevný úvazek pro projekt, nebo
2. daný pracovník má vyplácenu mzdu ze dvou nebo více operačních programů.

Doklady ke službám

Je nutné posílat doklady ke službám, zaměstnancům (průzkumy trhu, smlouvy, atd.) pokud byla sepsána smlouva, ale zatím nedošlo k proplacení služby/ mzdy?

Pokud za dané období doposud nebyly proplaceny žádné služby/mzdy, není nutné doklady posílat. Stačí informace e-mailem.

Podklady k průběžnému dokladování

Podklady k průběžnému dokladování se mají posílat poštou na adresu CRR daného projektového manažera, nebo stačí e-mailem?

Podklady postačí doložit podepsané a naskenované.

Podklady ke mzdám

Co vše je nutné předložit k podkladům ke mzdám pracovníků?

Ke mzdám se dokládají tyto dokumenty: rekapitulace mzdových výdajů, pracovní smlouvy (popř. DPP, DPČ), výpisy z bankovního účtu o úhradě mzdy a výkaz práce, u pracovníků u kterých je vyžadován, mzdové listy. Čestná prohlášení není nutné dokládat, ta se týkají pouze výzvy č.1. Ve 2. Výzvě je nutné předkládat pouze výpisy z účtů. U SZP stačí pouze bankovní výpis.

Zadávací dokumentace

Kdy je nutné zaslat zadávací dokumentaci ke kontrole na ŘO OPTP?

Zadávací dokumentace se zasílá na ŘO OPTP ke kontrole po vypořádání připomínek všech  relevantních útvarů v souladu s interními předpisy, pokud se ŘO OPTP nedohodne s příjemcem jinak. ŘO OPTP má na kontrolu zadávací dokumentace deset pracovních dnů.

Interní předpisy zadavatele

Je třeba při zadávání veřejné zakázky financované ze zdrojů EU postupovat i v souladu s interními předpisy zadavatele (tj. příjemce)?

Ano, při zadávání veřejné zakázky financované ze zdrojů EU je třeba postupovat nejen dle přílohy č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale i dle interních předpisů zadavatele (příjemce).

Dokumenty předkládané ŘO OPTP k posouzení

Které dokumenty vztahující se k zadávacímu/výběrovému řízení je třeba Řídicímu orgánu OPTP předkládat k posouzení a ke schválení, resp. ke kontrole?

Před zahájením zadávacího/výběrového řízení je třeba předložit záměr, podklady k zadávacímu/výběrovému řízení (zadávací dokumentaci, výzvu), způsob stanovení předpokládané hodnoty. K posouzení návrhu smlouvy je třeba předložit její návrh, zápis z jednání hodnotící komise a nejvhodnější nabídku. K administrativní kontrole (po podpisu smlouvy) se předkládá kompletní dokumentace veřejné zakázky. Povinnosti zadavatele předkládat podklady k zadávacímu/výběrovému řízení ke kontrole  Řídicímu orgánu OPTP jsou podrobně upraveny v příloze č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP (zejména čl. 13 a čl. 16), kde jsou uvedeny i jednotlivé lhůty.

Nahlášení změn

V případě změn projektu, postačí tyto změny nahlásit ZS/ŘO OPTP na konci dané etapy projektu?

Ne, příjemce je povinen oznámit všechny změny a skutečnosti ZS/ŘO OPTP neprodleně a to písemně na formuláři Oznámení příjemce o změnách v projektové žádosti/projektu.

Změny v poslední verzi PŽP

Kde lze zjistit, jaké změny obsahuje nové vydání Příručky pro žadatele a příjemce OPTP oproti poslední verzi?

Seznam všech změn je uveřejněn přímo za obsahem aktuálního vydání Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP.

Zahájení financování

Kdy je možné zahájit financování aktivit z projektu OPTP?

Financování aktivit projektu je možné zahájit až po schválení Stanovení výdajů/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dopisu ředitelky OPTP.

Finanční hranice při podání ZŽoP

Je nastavena finanční hranice při podávání zjednodušené žádosti o platbu?

Příjemce předkládá zjednodušenou žádost o platbu minimálně v částce 50 000 Kč. V případě, že zjednodušená žádost o platbu nedosahuje minimální částky, požádá příjemce o sloučení relevantních etap projektu.

Faktura mimo monitorované období

Lze do zjednodušené žádosti o platbu zahrnout fakturu, jejíž vystavení či úhrada časově nepřísluší do monitorovaného období?

Příjemce postupuje v souladu s postupy pro posuzování časové způsobilosti výdajů, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP (kap. 5.3), v případě způsobilosti výdaje uvede příjemce zdůvodnění do etapové/závěrečné monitorovací zprávy. 

ZŽoP za etapu "n" a "n+1"

Jak postupovat v případě, že není administrace zjednodušené žádosti o platbu za etapu „n“ ukončena a příjemce je již povinen předložit zjednodušenou žádost o platbu za etapu „n+1“?

Příjemce založí v aplikaci BENEFIT7 zjednodušenou žádost o platbu za etapu „n+1“ a předloží ji na Zprostředkující subjekt (u projektů CRR na Odbor rozpočtu) pouze v pracovní tištěné verzi společně s etapovou/závěrečnou monitorovací zprávou včetně příslušných příloh. Pracovní (nefinalizovaná) tištěná verze zjednodušené žádosti o platbu za etapu „n+1“ je podepsána statutárním zástupcem nebo jím pověřenou osobou.

ZŽoP za etapu "n+1" a "n+2"

Jak postupovat v případě, že není administrace zjednodušené žádosti o platbu za etapu „n+1“ ukončena a příjemce je již povinen předložit zjednodušenou žádost o platbu za etapu „n+2“?

Za etapu „n+2“ a následující etapy nelze v aplikaci BENEFIT7 založit pracovní verzi zjednodušené žádosti o platbu. V tomto případě příjemce požádá Zprostředkující subjekt (před uplynutím termínu pro předložení žádosti) o prodloužení termínu na předložení zjednodušené žádosti o platbu za etapu „n+2“ na formuláři Oznámení příjemce o změně. 

Realizovaná etapa bez výdajů

V případě, že nejsou uskutečněny výdaje v příslušné etapě, je potřeba, aby byla předložena zjednodušená žádost o platbu?

Příjemce nepředkládá zjednodušenou žádost o platbu s nulovou částkou. V případě, že nejsou uskutečněny výdaje v příslušné etapě, předkládá příjemce prostřednictvím Oznámení příjemce o změně projektu žádost o sloučení etap v projektu. 

Nesoulad částek na soupisce faktur a ZŽoP

Je možné, aby byla částka v soupisce faktur vyšší než částka uvedená ve zjednodušené žádosti o platbu?

Požadovaná částka ve zjednodušené žádosti o platbu se musí shodovat s částkou uvedenou v soupisce faktur. V případě nesouladu částek bude soupiska faktur vrácena příjemci k opravě.

Pravidla publicity v OPTP

Jaká jsou pravidla publicity v rámci OPTP?

Veškerá informační a propagační opatření musí obsahovat symbol OPTP, symbol EU, odkaz na součinnost EU na financování projektu, odkaz na ERDF a prohlášení ŘO OPTP. Při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují znaky EU a OPTP jako první v pořadí, první v pořadí logo OPTP, poté logo EU. Stejné pravidlo platí i při umístění svisle pod sebe, ostatní loga nebo znaky nesmí být větší než symboly EU a OPTP. Odkaz na finanční spoluúčast EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení ŘO OPTP ve znění: „INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI“ musí být užíván vždy se symboly EU a OPTP. Podrobnosti vztahující se k publicitě OPTP jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP (kap. 2.2., příloha č. 13 Logo manuál OPTP). 

Publicita malých propagačních předmětů

Jak má být uvedena publicita na malých propagačních předmětech (např. propisky, flashdisky)?

Na malé propagační předměty stačí uvést logo OPTP a vlajku EU, kde text „Evropská unie“ bude umístěn pod touto vlajkou. Je třeba dodržet pravidla uvedená v Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP (kap. 2.2., příloha č. 13 Logo manuál OPTP).

Udržitelnost po finančním ukončení projektu

Jsou příjemci povinni pro projekty realizované v rámci OPTP zajistit udržitelnost po finančním ukončení projektu? Pokud ano, na jak dlouhou dobu?

Příjemce je povinen zajistit udržitelnost projektu, pokud je to z hlediska charakteru daného projektu možné a to po dobu nejméně pěti let po jeho finančním ukončení (netýká se např. projektů vztahujících se k financování školení, mezd, naopak týká se zejména projektů investičních nebo částečně investičních). 

Sledování udržitelnosti

Jakým způsobem příjemce sleduje udržitelnost?

Příjemce je povinen v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce v OPTP po dobu udržitelnosti pravidelně za každý rok zaslat ZS/ŘO OPTP vyplněný formulář Hlášení o udržitelnosti projektu, který je přílohou č. 15 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP. Poslední Hlášení o udržitelnosti příjemce předkládá 4 roky a 11 měsíců po ukončení financování projektu.

Činnosti subjektů zahrnuté v MP outsourcingu

Na které činnosti subjektů implementační struktury Národního strategického referenčního rámce (dále „IS NSRR“) se Metodický pokyn Národního orgánu pro koordinaci k využívání externích služeb v rámci IS NSRR (dále „MP outsourcing“) vztahuje?

MP outsourcing se vztahuje na činnosti subjektů IS NSRR související s výkonem jejich funkce dle platné legislativy (nikoli však činnosti provozního charakteru související se zajištěním chodu organizace), které jsou následně smluvně realizovány prostřednictvím externího dodavatele. Jedná se využití služeb externích dodavatelů pro činnosti, které jsou uvedeny v čl. III., bod 2.1 MP outsourcing. Subjekt IS NSRR je oprávněn využívat služeb externích dodavatelů za podmínky, že není buď možné, nebo účelné a efektivní zabezpečit tyto činnosti interní administrativní kapacitou, popř. bylo by možno zabezpečit interní kapacitou, ale s ohledem na specifičnost, charakteristiku a frekvenci daných činností jen při výrazně vyšších nákladech.

Analýza - Srovnání

Subjekt IS NSRR je povinen vypracovat analýzu - Srovnání vyhodnocení nákladů vynaložených na zajištění relevantní činnosti při využití externího dodavatele a při zajištění této činnosti prostřednictvím interní kapacity (dále „analýza – Srovnání“). Je třeba tuto analýzu - Srovnání předkládat ke kontrole?

Dle přílohy č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP je příjemce povinen předložit ŘO OPTP podklady k výběrovému/zadávacímu řízení před jeho zahájením včetně analýzy – Srovnání.

Nemožnost využití interních AK

Jakým způsobem lze prokázat neexistenci možnosti využít interních administrativních kapacit?

Je možné doložit například neexistenci (typové) pozice pro požadovanou činnost nebo nemožnost navýšit stávající kapacitu. Neexistenci typové pozice lze doložit např. odkazem na aktuální znění Zprávy o realizaci OP, do níž je přehled administrativní kapacity dle typových pozic zpracován, případně odkazem na formulář ke Zprávě o zajištění administrativních kapacit, který je každoročně zasílán NOK. Nemožnost navýšit interní administrativní kapacitu je možné doložit např. zamítnutím žádosti o navýšení stavu interní administrativní kapacity ze strany útvaru, v jehož kompetenci je na příslušném úřadu řešení personálních záležitostí, přičemž této žádosti předcházelo zdůvodnění (případně analýza) nedostatečné interní administrativní kapacity.

Předpokládaná cena - bod 13 "Analýza - Srovnání"

Jak se stanoví předpokládaná celková cena na základě průzkumu trhu (bod 13 analýzy – Srovnání)?

Stanovení předpokládané celkové ceny se provádí na základě informací o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění nebo údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním nebo informací získaných jiným vhodným způsobem (např. nabídky zveřejňované na internetu) dle charakteru veřejné zakázky. Stanovení předpokládané celkové ceny musí být řádně zdokumentováno a přiloženo k formuláři analýza – Srovnání, který se předkládá ŘO OPTP společně s podklady k posouzení před zahájením výběrového/zadávacího řízení (viz odpověď výše).

Uvolnění další pracovní pozice v průběhu jiného VŘ

Pokud realizujeme výběrové řízení na projektového manažera a uvolní se nám v průběhu pozice finančního manažera, je možné přijmout uchazeče z běžícího výběrového řízení?

To by bylo možné, pouze pokud by měly obě pozice stejné požadavky (např. v předchozí inzerci) a stejnou pracovní náplň, což v případě finančního a projektového manažera obvykle splněno není.

Přechod zaměstnance mezi subjekty implementačí struktury NSRR

Je možné přijmout zaměstnance bez výběrového řízení při přechodu z jednoho subjektu implementační struktury NSRR do druhé?

Ne, tato varianta není možná. Takový postup je možný jen v rámci daného subjektu implementační struktury.

Trestní bezúhonnost

Mezi minimálními požadavky, které musejí být v inzerátu uvedeny, je též požadavek trestní bezúhonnosti. Jak je třeba ho ze strany uchazeče o pracovní místo dokládat (je třeba doložit výpis z trestního rejstříku nebo stačí čestné prohlášení)?

V inzerátech je nutné požadavek trestní bezúhonnosti uvádět, nicméně dokládá se až při přijetí zaměstnance. V případě potřeby je možné při pohovorech toto doložit formou čestného prohlášení a výpis z trestního rejstříku požadovat až v rámci přijímacího procesu.

Zahájení pohovorů s uchazeči

Je možné realizovat pohovory s uchazeči již v průběhu lhůty, po kterou je inzerát vyvěšen?

Vzhledem k tomu, že Metodika byla vydána především pro účely zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace, nedoporučujeme postupovat tímto způsobem. Pohovory by měly proběhnout až po doručení životopisů všech uchazečů.

Subjekty zahrnuté v Metodice výběru zaměstnanců

Na které subjekty se vztahuje Metodika výběru zaměstnanců implementujících EU v programovém období 2007 – 2013 a v programovém období 2014+ (dále „Metodika“), která je účinná od 1. července 2012?

Metodika schválená UV ČR 313/2012 se vztahuje na všechny subjekty zajišťující implementaci fondů EU ve stávajícím i novém programovém období a stanovuje požadavky výběru zaměstnanců zajišťujících implementaci fondů EU. K dispozici je na Administrativní kapacita    .

Kontrola dodržování Metodiky výběru zaměstnanců

Jak bude kontrolováno dodržování Metodiky, resp. jaké dokumenty dokládající výběr zaměstnanců dle Metodiky budou vyžadovány při kontrolách?

Při kontrolách na místě budou kontrolními pracovníky vyžadovány m.j. všechny dokumenty související s výběrem nových zaměstnanců, tzn. odeslaný e-mail s požadavkem na zveřejnění na webu příslušného subjektu a na webu Strukturální fondy    , printscreen celého textu inzerátu zveřejněného na obou uvedených webech, zápis z výběrového řízení podepsaný všemi členy výběrové komise, životopis nově přijatého zaměstnance, protokol/zápis/záznam apod. o přijetí v případě využití čl. V. Metodiky „Mimořádná situace – absence výběrového řízení“ s podrobným odůvodněním, proč nebylo realizováno výběrové řízení.

Interní předpisy dotčených subjektů

Bude nutné zároveň dodržovat i interní předpisy dotčených subjektů?

V otázkách Metodikou neupravených ano (např. na MMR upravuje předmětnou problematiku rozhodnutí ministra). 

Délka zveřejnění informací na webech

Jak dlouho musí být zveřejněny na webech (viz výše) informace o vyhlášení výběrového řízení?

Nejméně po dobu plných dvou týdnů, ale vzhledem k závěrům z auditů realizovaných MF je doporučeno zveřejnění delší alespoň o 1-2 dny.

Požadavky na obsah inzerátu

Jaké minimální požadavky musí obsahovat inzerát? A v případě, že obsahuje požadavky nad rámec Metodiky lze při výběrovém řízení v případě nedostatku uchazečů, kteří by tyto přísnější požadavky splňovali, od požadavků nad rámec Metodiky ustoupit?

Minimální požadavky v inzerátu (formální i kladené na uchazeče), jsou uvedeny v čl. II. Metodiky, dále pak jsou v čl. III uvedeny i doporučující požadavky. Pokud se hlásí jen uchazeči, kteří nesplňují přísnější požadavky uvedené v inzerátu, je třeba vyhlásit nové výběrové řízení a zohlednit předchozí stav, tedy požadavky nad rámec Metodiky (základní i doporučující dle č. II a čl. III) např. uvést jen jako výhodu pro uchazeče. Doporučuje se eliminovat opakované vyhlašování výběrových řízení a zohlednit výše uvedené již před vyhlášením samotného výběrového řízení.

Organizační změny v rámci subjektu

Jak se postupuje v případě organizační změny v rámci subjektu, kdy dojde k přesunům zaměstnanců s totožnou agendou či obsazení pracovních pozic na základě delimitace?

Není nutné vyhlašovat nové výběrové řízení. 

Shodné inzeráty

Pokud jsou vyvěšené 2 shodné inzeráty (tj. stejná pracovní náplň, jen jiné odbory) a uchazeč se přihlásí jen na jeden, je možné ho pak přijmout na druhou pozici?

Ano, pokud se jedná o stejnou pracovní náplň.

Oslovení uchazeče úspěšného v předchozích VŘ

Je možné oslovit uchazeče, který se hlásil dříve na stejnou pozici, výběrovým řízením úspěšně prošel, ale skončil až druhý nebo třetí, aniž by bylo nutné vyhlašovat nové výběrové řízení?

Ano, je to možné, ale je třeba to ve spisu k přijetí písemně odůvodnit.

Prodloužení zveřejnění inzerátu

Pokud je nutné prodloužit zveřejnění inzerátu (např. se nikdo ve vypsaném termínu nepřihlásil), jak postupovat?

Stačí poslat e-mail s žádostí o prodloužení na zamestnanifondyEU@mmr.cz.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz