Jste zde: Úvodní strana > ... > OPTP 2007-2013 > FAQ > MP outsourcing

Otázky a odpovědi k OPTP 2007-2013

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Metodický pokyn NOK k využívání externích služeb v rámci IS NSRR

Činnosti subjektů zahrnuté v MP outsourcingu

Na které činnosti subjektů implementační struktury Národního strategického referenčního rámce (dále „IS NSRR“) se Metodický pokyn Národního orgánu pro koordinaci k využívání externích služeb v rámci IS NSRR (dále „MP outsourcing“) vztahuje?

MP outsourcing se vztahuje na činnosti subjektů IS NSRR související s výkonem jejich funkce dle platné legislativy (nikoli však činnosti provozního charakteru související se zajištěním chodu organizace), které jsou následně smluvně realizovány prostřednictvím externího dodavatele. Jedná se využití služeb externích dodavatelů pro činnosti, které jsou uvedeny v čl. III., bod 2.1 MP outsourcing. Subjekt IS NSRR je oprávněn využívat služeb externích dodavatelů za podmínky, že není buď možné, nebo účelné a efektivní zabezpečit tyto činnosti interní administrativní kapacitou, popř. bylo by možno zabezpečit interní kapacitou, ale s ohledem na specifičnost, charakteristiku a frekvenci daných činností jen při výrazně vyšších nákladech.

Analýza - Srovnání

Subjekt IS NSRR je povinen vypracovat analýzu - Srovnání vyhodnocení nákladů vynaložených na zajištění relevantní činnosti při využití externího dodavatele a při zajištění této činnosti prostřednictvím interní kapacity (dále „analýza – Srovnání“). Je třeba tuto analýzu - Srovnání předkládat ke kontrole?

Dle přílohy č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP je příjemce povinen předložit ŘO OPTP podklady k výběrovému/zadávacímu řízení před jeho zahájením včetně analýzy – Srovnání.

Nemožnost využití interních AK

Jakým způsobem lze prokázat neexistenci možnosti využít interních administrativních kapacit?

Je možné doložit například neexistenci (typové) pozice pro požadovanou činnost nebo nemožnost navýšit stávající kapacitu. Neexistenci typové pozice lze doložit např. odkazem na aktuální znění Zprávy o realizaci OP, do níž je přehled administrativní kapacity dle typových pozic zpracován, případně odkazem na formulář ke Zprávě o zajištění administrativních kapacit, který je každoročně zasílán NOK. Nemožnost navýšit interní administrativní kapacitu je možné doložit např. zamítnutím žádosti o navýšení stavu interní administrativní kapacity ze strany útvaru, v jehož kompetenci je na příslušném úřadu řešení personálních záležitostí, přičemž této žádosti předcházelo zdůvodnění (případně analýza) nedostatečné interní administrativní kapacity.

Předpokládaná cena - bod 13 "Analýza - Srovnání"

Jak se stanoví předpokládaná celková cena na základě průzkumu trhu (bod 13 analýzy – Srovnání)?

Stanovení předpokládané celkové ceny se provádí na základě informací o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění nebo údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním nebo informací získaných jiným vhodným způsobem (např. nabídky zveřejňované na internetu) dle charakteru veřejné zakázky. Stanovení předpokládané celkové ceny musí být řádně zdokumentováno a přiloženo k formuláři analýza – Srovnání, který se předkládá ŘO OPTP společně s podklady k posouzení před zahájením výběrového/zadávacího řízení (viz odpověď výše).

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz