Jste zde: Úvodní strana > ... > OPTP 2007-2013 > FAQ > Metodika výběru zaměstnanců

Otázky a odpovědi k OPTP 2007-2013

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Metodika výběru zaměstnanců implementujících EU v programovém období 2007-2013 a v programovém období 2014+

Uvolnění další pracovní pozice v průběhu jiného VŘ

Pokud realizujeme výběrové řízení na projektového manažera a uvolní se nám v průběhu pozice finančního manažera, je možné přijmout uchazeče z běžícího výběrového řízení?

To by bylo možné, pouze pokud by měly obě pozice stejné požadavky (např. v předchozí inzerci) a stejnou pracovní náplň, což v případě finančního a projektového manažera obvykle splněno není.

Přechod zaměstnance mezi subjekty implementačí struktury NSRR

Je možné přijmout zaměstnance bez výběrového řízení při přechodu z jednoho subjektu implementační struktury NSRR do druhé?

Ne, tato varianta není možná. Takový postup je možný jen v rámci daného subjektu implementační struktury.

Trestní bezúhonnost

Mezi minimálními požadavky, které musejí být v inzerátu uvedeny, je též požadavek trestní bezúhonnosti. Jak je třeba ho ze strany uchazeče o pracovní místo dokládat (je třeba doložit výpis z trestního rejstříku nebo stačí čestné prohlášení)?

V inzerátech je nutné požadavek trestní bezúhonnosti uvádět, nicméně dokládá se až při přijetí zaměstnance. V případě potřeby je možné při pohovorech toto doložit formou čestného prohlášení a výpis z trestního rejstříku požadovat až v rámci přijímacího procesu.

Zahájení pohovorů s uchazeči

Je možné realizovat pohovory s uchazeči již v průběhu lhůty, po kterou je inzerát vyvěšen?

Vzhledem k tomu, že Metodika byla vydána především pro účely zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace, nedoporučujeme postupovat tímto způsobem. Pohovory by měly proběhnout až po doručení životopisů všech uchazečů.

Subjekty zahrnuté v Metodice výběru zaměstnanců

Na které subjekty se vztahuje Metodika výběru zaměstnanců implementujících EU v programovém období 2007 – 2013 a v programovém období 2014+ (dále „Metodika“), která je účinná od 1. července 2012?

Metodika schválená UV ČR 313/2012 se vztahuje na všechny subjekty zajišťující implementaci fondů EU ve stávajícím i novém programovém období a stanovuje požadavky výběru zaměstnanců zajišťujících implementaci fondů EU. K dispozici je na Administrativní kapacita    .

Kontrola dodržování Metodiky výběru zaměstnanců

Jak bude kontrolováno dodržování Metodiky, resp. jaké dokumenty dokládající výběr zaměstnanců dle Metodiky budou vyžadovány při kontrolách?

Při kontrolách na místě budou kontrolními pracovníky vyžadovány m.j. všechny dokumenty související s výběrem nových zaměstnanců, tzn. odeslaný e-mail s požadavkem na zveřejnění na webu příslušného subjektu a na webu Strukturální fondy    , printscreen celého textu inzerátu zveřejněného na obou uvedených webech, zápis z výběrového řízení podepsaný všemi členy výběrové komise, životopis nově přijatého zaměstnance, protokol/zápis/záznam apod. o přijetí v případě využití čl. V. Metodiky „Mimořádná situace – absence výběrového řízení“ s podrobným odůvodněním, proč nebylo realizováno výběrové řízení.

Interní předpisy dotčených subjektů

Bude nutné zároveň dodržovat i interní předpisy dotčených subjektů?

V otázkách Metodikou neupravených ano (např. na MMR upravuje předmětnou problematiku rozhodnutí ministra). 

Délka zveřejnění informací na webech

Jak dlouho musí být zveřejněny na webech (viz výše) informace o vyhlášení výběrového řízení?

Nejméně po dobu plných dvou týdnů, ale vzhledem k závěrům z auditů realizovaných MF je doporučeno zveřejnění delší alespoň o 1-2 dny.

Požadavky na obsah inzerátu

Jaké minimální požadavky musí obsahovat inzerát? A v případě, že obsahuje požadavky nad rámec Metodiky lze při výběrovém řízení v případě nedostatku uchazečů, kteří by tyto přísnější požadavky splňovali, od požadavků nad rámec Metodiky ustoupit?

Minimální požadavky v inzerátu (formální i kladené na uchazeče), jsou uvedeny v čl. II. Metodiky, dále pak jsou v čl. III uvedeny i doporučující požadavky. Pokud se hlásí jen uchazeči, kteří nesplňují přísnější požadavky uvedené v inzerátu, je třeba vyhlásit nové výběrové řízení a zohlednit předchozí stav, tedy požadavky nad rámec Metodiky (základní i doporučující dle č. II a čl. III) např. uvést jen jako výhodu pro uchazeče. Doporučuje se eliminovat opakované vyhlašování výběrových řízení a zohlednit výše uvedené již před vyhlášením samotného výběrového řízení.

Organizační změny v rámci subjektu

Jak se postupuje v případě organizační změny v rámci subjektu, kdy dojde k přesunům zaměstnanců s totožnou agendou či obsazení pracovních pozic na základě delimitace?

Není nutné vyhlašovat nové výběrové řízení. 

Shodné inzeráty

Pokud jsou vyvěšené 2 shodné inzeráty (tj. stejná pracovní náplň, jen jiné odbory) a uchazeč se přihlásí jen na jeden, je možné ho pak přijmout na druhou pozici?

Ano, pokud se jedná o stejnou pracovní náplň.

Oslovení uchazeče úspěšného v předchozích VŘ

Je možné oslovit uchazeče, který se hlásil dříve na stejnou pozici, výběrovým řízením úspěšně prošel, ale skončil až druhý nebo třetí, aniž by bylo nutné vyhlašovat nové výběrové řízení?

Ano, je to možné, ale je třeba to ve spisu k přijetí písemně odůvodnit.

Prodloužení zveřejnění inzerátu

Pokud je nutné prodloužit zveřejnění inzerátu (např. se nikdo ve vypsaném termínu nepřihlásil), jak postupovat?

Stačí poslat e-mail s žádostí o prodloužení na zamestnanifondyEU@mmr.cz.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz