Jste zde: Úvodní strana > ... > OPTP 2007-2013 > FAQ > Výzva č. 2

Otázky a odpovědi k OPTP 2007-2013

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Výzva č. 2

Cílem výzvy je přispět k vytvoření kvalitních integrovaných strategií pro ITI a IPRÚ a komunitně vedených strategií místního rozvoje/strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS pro období 2014–2020.

Zasílání dotazů ohledně zveřejnění strategie online v Databázi strategií

Kam zasílat dotazy ohledně zveřejnění strategie online v Databázi strategií?

Dotazy ke zveřejnění strategie v Databázi strategií lze zasílat na ŘO OPTP p. Lukšové (petra.luksova@mmr.cz) nebo p. Kořínkovi (jiri.korinek@mmr.cz).

Povinné přílohy k Hlášení o udržitelnosti projektu

Jaké jsou povinné přílohy k Hlášení o udržitelnosti projektu?

Schválená strategie (elektronicky, nejlépe na CD nebo emailem) a doklad o schválení strategie v rámci organizace (např. podepsaný zápis z jednání).

Povinnosti příjemce v rámci udržitelnosti projektu

Jaké jsou povinnosti příjemce v rámci udržitelnosti projektu?

Příjemce musí dopracovat strategii v souladu s kroky 8-14 Tabulky č. 2: Další požadavky na přípravu strategie (viz Výzva str. 5), a to nejpozději do 31.12.2017.
Příjemce musí do 1 roku od ukončení realizace projektu (tj. u většiny projektů nejpozději do 31.8.2015) předložit na Centrum vyplněný formulář Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA), viz PPŽP Příloha č. 12.
Příjemce je povinen předložit na Centrum vyplněný formulář Hlášení o udržitelnosti projektu (Příloha č. 15 Příručky) nejpozději do 20 pracovních dnů po termínu schválení dokončené strategie.
 

Náklady za úrazové pojištění

Jsou náklady za úrazové pojištění za 3Q 2014 způsobilými výdaji?

Pokud dojde k úhradě těchto výdajů za celý kvartál až v měsíci říjnu, jsou tyto výdaje nezpůsobilé. K uhrazení výdajů musí dojít do termínu předložení ŽoP.

Změny po skončení realizace projektu

Je možné provádět změny v rámci strategie po skončení realizace projektu?

Výzva č. 2 byla od počátku koncipována takovým způsobem, aby se projekty dokázaly vypořádat s možností, že v počátečních fázích zpracování strategie nemusí být známy všechny finální parametry Metodického pokynu pro integrované strategie či přesné rozvržení prostředků v jednotlivých operačních programech.

Z tohoto důvodu se předpokládá, že v rámci projektu vzniknou jen drafty jednotlivých strategií v podobě odpovídající dostupným informacím k srpnu 2014, a ty budou předloženy do veřejného připomínkování. S dokončením strategií se počítá po skončení projektů a bude sledováno v rámci udržitelnosti.

Verze strategií předložené na konci srpna by měly obsahovat první ucelený návrh kroků 5 a 6 dle tabulky ve Výzvě, tedy stanovení vize, strategických a specifických cílů a jejich vztahů a návrh konkrétních opatření k dosažení stanovených cílů. Je přitom zcela přípustné, aby návrh obsahoval varianty či uváděl opatření, jejichž realizace bude podmíněna dalšími dohodami. Stejně tak je možné, aby v rámci dalších prací na strategii po skončení projektu došlo k úpravám cílů a opatření.

Nejzazší termín pro zaslání připomínek

Jaké datum má být zvoleno v Šabloně pro zveřejnění integrované strategie v poli Nejzazší termín pro zaslání připomínek?

Dle termínovaného kalendáře ŘO a NS MAS musí být termín pro vypořádání připomínek min. 14 dní, ovšem nejzazší termín určen není. Příjemce si zvolí takové datum, jež považuje za reálné, do kdy sám připomínky potřebuje (potvrzeno ŘO OPTP).

Zveřejnění pracovní verze strategie

V případě, že se nestihne zveřejnit pracovní verze strategie k připomínkám do 31. 8. 2014, znamená to, že nebyly splněny podmínky Výzvy a veškeré finanční prostředky budou nezpůsobilé?

Ano. Dle Výzvy č. 2 je jedním ze závazných kroků pro tvorbu strategie zveřejnění pracovní verze strategie k připomínkám na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“. Jednalo by se tedy o nesplnění podmínek Výzvy a finanční prostředky by tak byly nezpůsobilé.

Čtvrtletní odměny

Jak se rozpočítávají čtvrtletní odměny?

„Odměny, které byly vyplaceny v jednom měsíci, ale vztahují se k delšímu období, tak se poměrně rozdělí k příslušným měsíčním mzdám. To říká metodika.

Pokud řešíte mzdy za duben a květen, pak by bylo vhodnější (vzhledem k tomu, že ještě nejsou proplaceny), uvést odměny do měsíce června a následně rozpočítat dle skutečně vyplacených odměn. Strop v měsíci červnu. pak může být překročen.“
Čtvrtletní odměny za měsíce červenec, srpen, září – nemohou být proplaceny ani poměrnou částí, protože nebyly – a nebudou včas uhrazeny.

Pracovní verze strategie

Před odevzdáním ZMZ a ŽOP musí být území dopadu v souladu se strategií. Co se však stane při změně v rámci udržitelnosti, tzn. do doby, než bude MAS žádat o standardizaci?

Pracovní verze strategie bude aktuální pro dané území k určitému datu (31.8.) následné změny jsou možné, musí však být následně (v době udržitelnosti) strategie dopracována až do bodu 14 tabulky č.2.

Využití služeb

Je povinné předem hlásit, jaké služby budou využity?

Není to povinné, pouze doporučené. Ovšem pokud budou jednotliví příjemci hlásit, jaké služby budou využívat v rámci komunikace (předkontroly výdajů) s CRR, není s tím žádný problém a lze tak eliminovat riziko nezpůsobilých výdajů.

Pevná podoba pracovní strategie

Jak má vypadat pracovní verze strategie, která má být zveřejněna do 31.8.2014?

Pracovní verze strategie nemá pevnou podobu, musí se však splňovat minimálně body 1-6 dle Výzvy č. 2.

Připomínky k pracovní verzi strategie

Zveřejnění pracovní verze strategie - stačí do 31.8.2014 zaslat danou pracovní verzi strategie ke zveřejnění nebo je nutné mít již SCLLD po připomínkování?

Stačí zaslat pracovní verzi strategie k připomínkám na adresu strategie-optp@mmr.cz

Snížení mzdy

Pokud zaměstnanec neodpracuje na projektu za daný měsíc počet hodin, který má stanovený ve smlouvě, o jakou částku je ponížena mzda nárokovatelná z projektu OPTP?

Toto ponížení vypočítám jako poměrnou část mzdy daného měsíce, tj. odpracovaný počet hodin/ počet hodin bez svátků * mzda uvedená ve smlouvě.

Úhrada mezd

Stačí Čestné prohlášení o zaplacení mezd jako doklad o úhradě mezd?

Pouze u ITI a IPRÚ lze výpis z BÚ nahradit Čestným prohlášením zaměstnavatele o úhradě mezd.

Dodatečné navýšení rozpočtu

Je možné navýšit rozpočet projektu po schválení projektové žádosti ŘO?

Ne, nelze dodatečně navyšovat celkový rozpočet projektu.

Zvukový záznam a ozvučení

Je možné považovat „ozvučení sálu a pořízení zvukového záznamu z jednání Pracovní skupiny k tvorbě SCLLD“ za uznatelný výdaj z programu OPTP?

Ne

Pobyt na školení

Je možné si nárokovat pobyt na školení i přes noc jako přesčasy?

Ne

Kopie pracovních smluv

U pracovních smluv nebo DPP,DPČ, stačí předložit pouze prostá kopie, nebo musí být úředně ověřená?

U pracovních smluv, DPP a DPČ postačí jejich prostá kopie.

Výplata v hotovosti

Je možné zaměstnance na DPP či DPČ vyplácet hotově?

Ano. Jako doklad o výplatě slouží v těchto případech výdajový pokladní doklad.

Pracovní smlouva

Stačí doložit dodatek k pracovní smlouvě a platový výměr, pokud je z těchto dokumentů možné určit potřebné informace?

Ne, je vyžadována vždy celá pracovní smlouva.

Publicita na výkazech práce

Je nutná publicita na výkazech práce?

Není vyžadována publicita (loga), ale musí obsahovat název a registrační číslo projektu.

Publicita na fakturách a objednávkách

V jaké formě postačí publicita na fakturách a objednávkách?

Faktury musí být označeny OPTP 2007 – 2013 a registračním číslem projektu. Na objednávkách jsou vyžadována i loga.

Soupiska faktur

Dokládá se spolu s dokumentací každý měsíc také soupiska faktur?

Soupisku faktur k průběžné kontrole není nutné zasílat. Vyplněná soupiska bude odevzdána až se Zjednodušenou žádostí o platbu.

Proplácení mezd

Pokud byly mzdy proplaceny v jiném měsíci, než kdy byly hodiny odpracovány, do jakého měsíce v Rekapitulaci mzdových výdajů se tyto mzdy uvádějí?

V rekapitulaci mzdových výdajů se uvádí jednotliví zaměstnanci a jejich počet odpracovaných hodin vždy do měsíce, kdy hodiny odpracovali.

Odvody zdravotního a sociálního pojištění

Jsou započítány do mzdového stropu také odvody zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatelem?

Mzdové náklady jsou omezeny stropem na úrovni sazby 400,-/hod. na pracovníka vč. všech zákonných odvodů. Mzdové náklady přesahující tento strop jsou nezpůsobilé a musí být financovány z jiných zdrojů. (Viz. Text Výzva č. 2, kap. 3).

Rekapitulace mzdových výdajů

Předkládá se každý měsíc nová Rekapitulace mzdových výdajů nebo se rozšiřuje ta původní?

Původní Rekapitulace mzdových výdajů se vždy pouze rozšiřuje o aktuální měsíc.

Dovolená

Započítává se dovolená do fondu odpracovaných hodin (sloupec č. 4 Rekap.m.v.)?

Ano, pokud je čerpaná. Pokud je pouze proplacená (např. z předchozího roku), tak se započítat nesmí a není způsobilým výdajem.

Fond odpracované doby

Započítává se svátek do fondu odpracované doby (sloupec č. 4 Rekap.m.v.)?

Ano.

Náhrady za svátek

Lze si u pracovních smluv v rámci projektu OPTP nárokovat náhrady za svátek?

Ano, je možné si nárokovat náhrady za svátek. 

Překročení úvazku

Je problém, pokud zaměstnanec překročil v organizaci úvazek 1,0?

Ano, jde o porušení podmínek Výzvy č. 2 a náklady na mzdu tohoto zaměstnance tak nejsou uznatelnými náklady.

Závěrečná monitorovací zpráva

V průběhu realizace projektu bude jen jedna monitorovací zpráva, a to závěrečná?

Ano, předkládá se pouze jedna monitorovací zpráva, a to závěrečná

Dokumentace k závěrečnému vyhodnocení

Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce – ukončení 31. 8. 2015 – tím se míní mezní termín, kdy mají být všechny podklady a dokumentace v rámci projektu předány?

Ne. Jedná se o nejzazší termín předložení formuláře ZVA, viz  PPŽP kap.5.7. str. 43. Formulář ZVA je příloha č. 12a PPŽP.

Financování akce

Financování akce – ukončení 28. 2. 2014 znamená, že se mohou náklady (mzdy, náklady na poskytnutí služeb) na projekt uplatnit i po 31. 8. 2014?

Ne. Financování akce je předpokládané datum nejzazšího vypořádání plateb OPTP. Pokud se nevyskytnou při administraci ZŽoP problémy, je očekáván termín proplacení výdajů ze strany OPTP do listopadu 2014. Termín financování akce se může změnit.

Ukončení realizace projektu

Co znamená pojem „Ukončení realizace projektu“?

Dle PPŽP kap.5.7. se  Ukončením realizace projektu míní prokazatelné uzavření všech aktivit projektu. Je to den, kdy je dokončena fyzická realizace projektu nebo je ukončeno poskytování služeb financovaných z projektu.

Úrazové pojištění

Co znamená v Rekapitulaci mzdových výdajů- ve sloupci (9)- Úrazové pojištění?

Úrazovým pojištěním ve sloupci (9) je myšleno zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu.

Nákup dat

Jaký nákup dat je způsobilým výdajem?

Všeobecně s ohledem na způsobilost výdajů je doporučeno nenakupovat data, která jsou veřejně dostupná. Zároveň je důležité, aby výdaje byly realizovány ve vztahu k projektu. Dle sdělení ČSÚ, není ČSÚ výhradním dodavatelem dat.  

Tvorba letáků

Jsou náklady na tvorbu letáku, jejich tisk, příp. distribuci uznatelné?

Dle Výzvy č 2., lze tisk a distribuci letáků pokládat za uznatelný náklad, pokud vede přímo k vytvoření strategie. Letáky musí být označeny publicitou dle PPŽP, kap. 2.2.

Nedočerpané prostředky

Pokud nebudou čerpány nebo budou nedočerpány prostředky na Facilitaci a nákup konečné sady dat, bude se jednat o porušení projektu, nebo finance pouze nebudou uvedeny v rámci žádosti o proplacení?

Finance nebudou uvedeny v rámci žádosti o proplacení. Musí být ale splněny cíle projektu.

Rozdělení způsobilých výdajů

Jak postupovat při změně poměru rozdělení způsobilých výdajů (mzdy/služby)?

Jelikož v rámci projektů MAS bylo zrušeno rozdělení položek EDS a položky 5030 a 5078 byly sloučeny do jedné, nemusí se tyto změny hlásit. Změna poměru bude popsána v ZMZ. V žádosti o platbu pak samozřejmě musí být všechny výdaje prokazatelně podložené (dle dokumentu Náležitosti dokladování – 2. Výzva OPTP).

Smlouva nebo objednávka

V jakých případech u VZMR I. Kategorie musí být smlouva či objednávka? Nemusí být písemně dokladovaný průzkum trhu, pokud se vychází z údajů a informací o zakázkách obdobného předmětu plnění? (6.3.2.)

Pokud předpokládaná hodnota zakázky bez DPH nedosahuje 500 000 Kč, jedná se o VZMR I. kategorie, tedy lze realizovat formou přímého nákupu. Dle PPŽP příloha č. 8, kapitola 6, bod 6.1.1. je zakázka realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb. Zakázka nemusí být realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázku malého rozsahu I. kategorie, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 50 000 Kč bez DPH.“ Způsob, jakým je určena předpokládaná hodnota, je vysvětlen v PPŽP příloha č. 8, kapitola 6, bod 6.3.2. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, nebo údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním nebo informací získaných jiným vhodným způsobem. Pokud je zadavatel schopen informace o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění doložit, průzkum trhu dělat nemusí.

Nárok na dovolenou

Mají pracovníci DPČ nárok na dovolenou a návštěvu lékaře v pracovní době evidované v tomto projetu? Prozatím ji nečerpali.

Náhrady za dovolenou jsou způsobilé pouze v případě, pokud jsou v DPČ jednoznačně sjednány. Pokud není stanoven pevný pracovní úvazek pro projekt, jsou všechny vykázané složky mzdy rozpočítány dle poměru: skutečně odpracovaná doba pro projekt za etapu/celkový fond pracovní doby za etapu bez svátků (uvedeno v náležitostech dokladování).

Poštovné

Považuje se v rámci OPTP "poštovné" za službu?

Poštovné není obecně způsobilý výdaj.

Průzkum trhu při přímém nákupu

Existuje limit, kdy nemusí být doložen průzkum trhu?

Žádný limit není, průzkum trhu musí být realizován v souladu s PPŽP P08 kap. 13.1.1. ke každému přímému nákupu.

Forma průzkumu trhu

Průzkum trhu - jakou má mít formu a výstup?

Forma průzkumu trhu není pevně daná. Musí být ovšem prokazatelná a doložitelná. Např. doložit elektronické oslovení více firem spolu s jejich zaslanými nabídkami, ze kterých byla vyhodnocena nejvýhodnější.

Publicita u dokladování

Publicita u dokladování– kde je a kde není nutná?

Účetní doklady – nutno označit v souladu s PPŽP kap. 5.2. str.34 číslem projektu, nemusí být loga ( tj.  „OPTP 2007-2013“ a registrační číslo projektu).
Rekapitulace mzdových výdajů – na tomto dokumentu je již publicita předtištěna
Pracovní smlouvy – nemusí být označeny publicitou
Objednávky pro dodavatele – musí být publicita, tj. loga (dle PPŽP kap. 2.2)
Propagační a školící materiály – musí být označeny publicitou, pokud byly hrazeny z prostředků ERDF (dle PPŽP kap.2.2)
Výplatní a zúčtovací listiny, doklady o výplatě (výpis z účtu) – publicita se nevyžaduje
Výstup projektu musí být označeny publicitou (tj. zveřejněná strategie, vytvořené finální dokumenty)

Platby za služby

Může být část platby za služby uhrazena až v listopadu 2014?

Ne. Platby za náklady vzniklé za dobu realizace projektu musí být uhrazeny do předložení Žádosti o platbu a Závěrečné monitorovací zprávy. Tu je příjemce povinen doložit do 20ti pracovních dní od ukončení etapy projektu (dle PPŽP kap. 5.3.)

Uhrazení mzdových nákladů

Mzdové náklady na srpen, které budou uhrazeny v září - jsou to způsobilé výdaje?

Všechny výdaje mohou být započítány do projektu, pokud byly realizovány v období max. do 31. 8. 2014. Jejich vyúčtování a proplacení musí proběhnout do předání závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu, viz. Posuzování časové způsobilosti výdajů v PPŽP, kap. 5.3.

Mzdové výdaje

Pokud za sledované období byly realizovány pouze výdaje za mzdy, stačí doložit pouze Rekapitulaci mzdových výdajů za pracovníky, nebo je nutné doložit také soupisku faktur, kde je kolonka na mzdové výdaje?

Soupiska faktur se předkládá až se Zjednodušenou žádostí o platbu. K průběžné kontrole jsou předkládány doklady k již uskutečněným nákupům služeb a doklady ke mzdovým výdajům. Pokud nebyly dosud realizovány žádné služby, postačí doklady ke mzdovým výdajům.

Náplň práce

Pracovní náplně - pokud nejsou v pracovní smlouvě, lze řešit dodatkem?

V případě, že není pracovní náplň uvedena v pracovní smlouvě, dokládá se v ideálním případě ve formě dodatku ke smlouvě.

Potvrzení zaměstnavatele o vykonání předmětu dohody

Může být Potvrzení zaměstnavatele o vykonání předmětu dohody (DPP) pouze jedno za všechny měsíce?

Ano, stačí předložit až na konci projektu.

Zaměstnanci placení ze dvou projektů

Je nutné u zaměstnance, placeného ze dvou projektů dokládat timesheet, má-li v Pracovní náplni uveden přesný úvazek a pracovní činnost na projektu?

Pokud je zaměstnanec placen ze dvou projektů, je nutné předkládat timesheet, viz Náležitosti dokladování.

Doložení výkazu práce

Výkaz práce (timesheet) u DPP, která je uzavřena na požadovanou náplň práce, není nutné dokládat?

Pokud ze smlouvy vyplývá, že má zaměstnanec stanoven pevný úvazek, není potřeba dokládat timesheety. Timesheet je nutné dokládat jen v těchto případech, viz Náležitosti dokladování:

1. v pracovní náplni nebo pracovní smlouvě není jednoznačně stanoven pevný úvazek pro projekt, nebo
2. daný pracovník má vyplácenu mzdu ze dvou nebo více operačních programů.

Doklady ke službám

Je nutné posílat doklady ke službám, zaměstnancům (průzkumy trhu, smlouvy, atd.) pokud byla sepsána smlouva, ale zatím nedošlo k proplacení služby/ mzdy?

Pokud za dané období doposud nebyly proplaceny žádné služby/mzdy, není nutné doklady posílat. Stačí informace e-mailem.

Podklady k průběžnému dokladování

Podklady k průběžnému dokladování se mají posílat poštou na adresu CRR daného projektového manažera, nebo stačí e-mailem?

Podklady postačí doložit podepsané a naskenované.

Podklady ke mzdám

Co vše je nutné předložit k podkladům ke mzdám pracovníků?

Ke mzdám se dokládají tyto dokumenty: rekapitulace mzdových výdajů, pracovní smlouvy (popř. DPP, DPČ), výpisy z bankovního účtu o úhradě mzdy a výkaz práce, u pracovníků u kterých je vyžadován, mzdové listy. Čestná prohlášení není nutné dokládat, ta se týkají pouze výzvy č.1. Ve 2. Výzvě je nutné předkládat pouze výpisy z účtů. U SZP stačí pouze bankovní výpis.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz