Jste zde: Úvodní strana > OPTP 2007-2013 > Řízení a monitoring

Řízení a monitoring

Řízení Operačního programu Technická pomoc probíhá v několika rovinách. Jsou do něj zapojeny následující subjekty: Řídící orgán OPTP, finanční útvar, zprostředkující subjekt, Monitorovací výbor OPTP, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, pověřený auditní subjekt, AFCOS.


Řídící orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
E-mail: optp@mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz/optp

MMR, které má celkovou odpovědnost za realizaci programu. Řídící orgán může delegovat část svých činností na zprostředkující subjekty. Mezi základní úkoly Řídícího orgánu patří např.:

 
 • příprava a projednání operačního programu a jeho předložení Evropské komisi
 • zavedení systému pro shromažďování údajů nezbytných pro finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a hodnocení programu
 • sestavení finančího plánu operačního programu
 • zajištění výběru operací pro financování na základě schválených kritérií
 • ověření, zda spolufinancované výrobky a služby byly poskytnuty a zda výdaje na operace vykazované příjemci jsou skutečně vynaloženy v souladu s legislativou EU a národní legislativou
 • vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění pomoci a po jejím schválení Monitorovacím výborem její předložení Evropské komisi
 • zajištění funkce a činnosti Monitorovacího výboru - poskytování dokumentů k ověření kvality implementace operačního programu s ohledem na naplňování jeho cílů
 • vydávání rozhodnutí o poskytnutí podpory ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU
 • zajištění nápravných opatření v případě vzniklých nedostatků
 • zajištění souladu s požadavky na publicitu a poskytování informací stanovenými v čl. 69 obecného nařízení
 • zajištění evaluace operačního programu podle čl. 48 odst. 3 obecného nařízení a čl. 47 obecného nařízení

 

Zprostředkující subjekt

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 580 201
Fax: +420 221 580 284
E-mail: crr@crr.cz
www.crr.cz    

Zprostředkujícím subjektem OPTP je Centrum pro regionální rozvoj ČR. Mezi základní úkoly zprostředkujícího subjektu patří:

 
 • příjem žádostí a jejich evidenci v informačním systému
 • kontakt s žadateli o podporu a poskytování informací potenciálním žadatelům o podporu
 • kontrola formálních náležitostí, přijatelnosti žádostí a jejich věcné hodnocení
 • ex-ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante s výjimkou ex-ante kontrol veřejných zakázek
 • součinnost při vydávání řídících dokumentů/právních aktů o poskytnutí podpory a ověřování jejich plnění
 • zaznamenávání relevantních informací o průběhu administrace žádosti o podporu do informačního systému
 • interim a ex-post analýza rizik projektů
 • interim a ex-post kontrola projektů
 • posuzování změn v průběhu realizace projektů, řešení případů odstoupení od projektů
 • monitoring realizace projektů
 • administrace žádostí o platby
 • ověřování jednotlivých projektů na místě (čl. 13 nařízení č. 1828/2006)
 • včasné vkládání úplných a správných dat do informačního systému
 • informování o zjištění podezřeních na nesrovnalosti
 • archivace složek projektů
 • podílení se na vypracování zpráv týkajících se systému řízení a kontroly pro účely auditu

 

Monitorovací výbor OPTP

Monitorovací výbor OPTP spolu s Řídícím orgánem OPTP zajišťuje kvalitu provádění operačního programu. Cílem Monitorovacího výboru OPTP je zajistit účinnost a kvalitu poskytované pomoci při efektivním využití veřejných prostředků. K jeho úkolům a pravomocem patří např.:

 
 • schválení výběrových kritérií pro financovaných operací
 • hodnocení pokroku v dosahování konkrétních cílů operačního programu
 • schvalování výroční a závěrečné zprávy před jejich zasláním Evropské komisi
 • navržení přezkoumání a revize programu za účelem dosažení stanovených cílů nebo zlepšení jeho řízení, včetně finančního řízení
 • posuzování a schvalování veškerých návrhů na změnu obsahu rozhodnutí Evropské komise o příspěvku fondů EU
 • schvalování plánů činnosti 

Monitorovacímu výboru OPTP předsedá 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. Dalšími členy jsou zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Centra pro regionální rozvoj ČR, zástupce regionálních rad, tematických operačních programů, Asociace krajů ČR, Úřadu vlády ČR, Hospodářské komory ČR, Asociace nestátních neziskových organizací. Z vlastního podnětu nebo na žádost členů se práce Monitorovacího výboru OPTP účastní zástupci Evropské komise jako poradci.
 

Platební a certifikační orgán

Ministerstvo financí
Odbor Národní fond
Letenská 15
118 10 Praha 1
Tel.: +420 257 042 445
Fax: +420 257 042 334
www.mfcr.cz    

Výkonem funkce Platebního a certifikačního orgánu (PCO) pro strukturální fondy a Fond soudržnosti byl pověřen odbor Národního fondu Ministerstva financí. Mezi jeho úkoly patří např.:

 
 • správa prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na účtech ČNB
 • vypracování a předkládání žádostí o průběžné platby a závěrečné platby Evropské komisi pro všechny programy na základě výkazů výdajů předložených řídícími orgány
 • přijímání plateb z Evropské komise
 • převod prostředků Strukturálních fondů na příjmové účty jednotlivých kapitol státního rozpočtu
 • certifikace vynaložených výdajů a vypracování certifikátu o vynaložených výdajích
 • provádění kontroly na místě
 • vracení nevyužitých prostředků Evropské komisi
 • zajištění koncepce a metodiky rozvoje informačního systému VIOLA pro podporu výkonu funkce PCO včetně datové komunikace s dalšími informačními systémy
 • vyhodnocení čerpání alokací prostředků ze Strukturálních fondů


Auditní orgán

Ministerstvo financí
Odbor Auditní orgán
Letenská 15
118 10 Praha 1
Tel.: +420 257 042 983
Fax: +420 257 042 545
www.mfcr.cz    

Výkonem funkce auditního orgánu bylo pověřeno Ministerstvo financí - odbor Auditní orgán pro finanční kontrolu, který metodicky řídí a koordinuje výkon celého systému finanční kontroly. Auditní orgán mimo jiné:

 
 • zajišťuje audit připravenosti řídícího a kontrolního systému programu
 • předkládá Evropské komisi zprávu posuzující nastavení řídících a kontrolních systémů operačního programu
 • monitoruje odstraňování zajištěných nedostatků
 • předkládá každoročně Evropské komisi konsolidovaný plán auditů prostředků poskytovaných z fondů EU
 • zajišťuje metodické vedení dalších auditních subjektů zapojených do auditů ve veřejné správě operačního programu
 • zajišťuje výkon auditu ve své působnosti na vhodném vzorku operací pro ověření výdajů vykázaných Evropské komisi
 • dohlíží na kvalitu auditů vykonávaných pověřenými auditními subjekty v působnosti auditního orgánu u operačních programů spolufinancovaných z fondů EU
 • spolupracuje s Evropskou komisí při koordinaci plánů auditů a auditorských metod a vyměňuje si s ní výsledky z provedených auditů
 • zpracovává každoročně zprávu o výsledcích finančních kontrol za programy pro vládu ČR