Jste zde: Úvodní strana > OPTP 2007-2013 > Úspěšné projekty OPTP

Úspěšné projekty OPTP

 

Podpora řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Školení uživatelů IS Monit7+ z ŘO a ZS pro operační programy - III.

Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období X/2010 - VI/2012


Publikace o fondech EU
Podpora řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Operační program Technická pomoc
Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace
Oblast podpory: Řízení a koordinace HSS
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkový rozpočet projektu: 13 000 000 Kč
Výše dotace z EU: 11 050 000 Kč


Základní charakteristika projektu a popis realizace:
Projekt je zaměřen na zajištění jednotného řízení a koordinace institucí na všech úrovních zapojených do oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti v České republice prostřednictvím Řídícího a koordinačního výboru a současně zabezpečení podmínek pro přípravu dokumentů, které podporují všechny procesy vedoucí k diverzifikovanému přírůstkovému rozvoji regionů. Cílem je vytvoření společné analytické a datové základny podávající informace o regionech České republiky, které budou využívány pro hodnocení a přípravu strategických dokumentů v odpovědnosti Ministerstva pro místní rozvoj v oblastech kohezní politiky, regionální politiky a územního plánování na národní i regionální úrovni.
Projekt byl zahájen 1. ledna 2009. Doposud bylo zrealizováno šest půlročních etap, během nichž bylo uskutečněno 21 zasedání výborů a 4 školení (semináře), vytvořeny 3 studie a 2 metodicko-informační materiály.

 

Školení uživatelů IS Monit7+ z ŘO a ZS pro operační programy – III.

Operační program Technická pomoc
Prioritní osa 2: Monitorování
Oblast podpory: Monitorovací systém
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkový rozpočet projektu: 5 217 000 Kč

Výše dotace z EU: 4 434 450 Kč

Základní charakteristika projektu a popis realizace:
Projekt je zaměřen na proškolení obsluhy a uživatelů vztahující se k aplikacím IS MONIT7+ a BENEFIT7 pro všechny operační programy implementované na systémové infrastruktuře Centra pro regionální rozvoj ČR a využívající webovou žádost BENEFIT7. Školení je zaměřeno na pracovníky regionálních operačních programů, sektorových operačních programů, Integrovaného operačního programu, Operačního programu Technická pomoc a operačních programů Cíle3, dále i na použití webové žádosti BENEFIT7 pro pracovníky řídících orgánů a zprostředkujících subjektů operačních programů. Celkem se jedná o šestnáct operačních programů. Projekt zajišťuje kvalifikované uživatele pro realizaci komplexní evidence a monitorování realizace včetně čerpání finančních prostředků u jednotlivých projektů v rámci šestnácti operačních programů strukturálních fondů EU a tím nepřímo ovlivňuje realizaci všech ostatních projektů.
Projekt byl zahájen 1. ledna 2011. Projekt se skládá z devíti etap, doposud byly realizovány dvě. V průběhu těchto dvou dosud realizovaných etap probíhala školení dle aktuálních potřeb jednotlivých řídících orgánů a zprostředkujících subjektů. V první etapě se uskutečnilo 20 školení, proškoleno bylo 302 osob. Ve druhé etapě proběhlo 10 školení a proškoleno bylo 132 účastníků.

 

Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období X/2010 – VI/2012

Operační program Technická pomoc
Prioritní osa 3: Administrativní a absorpční kapacita
Oblast podpory: Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání
Příjemce: Ministerstvo financí ČR
Celkový rozpočet projektu: 2 625 000 Kč
Výše dotace z EU: 2 231 250 Kč

Základní charakteristika projektu a popis realizace:
Projekt je zaměřen na průběžné proškolování a vzdělávání zaměstnanců Platebního a certifikačního orgánu na Ministerstvu financí v oblastech, které úzce souvisí s jejich pracovní činností. Jedná se z velké části o financování zahraničních vzdělávacích akcí na témata finančního řízení, zásad kontrolní činnosti, účetnictví, IT, evropské legislativy, certifikace výdajů a navazujících aktivit nutných pro efektivní finanční řízení. Účelem této aktivity je zvyšovat odbornost zaměstnanců a tím pádem i kvalitu a komplexnost pracovních výstupů Platebního a certifikačního orgánu.
Projekt byl zahájen 1. října 2010. Rámcový projekt na vzdělávací akce zastřešil celkem 51 vzdělávacích akcí, školení nebo služebních cest, kterých se zúčastnilo celkem 167 zaměstnanců PCO. Projekt byl 31. prosince 2011 ukončen. Na projekt bezprostředně navázal projekt nový s dobou realizace až do 30. června 2015. Náplň projektu je totožná.

 

Publikace o fondech EU

Operační program Technická pomoc
Prioritní osa 4: Publicita
Oblast podpory: Aktivity pro informování a publicitu
Příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkový rozpočet projektu: 8 400 000 Kč
Výše dotace z EU: 7 140 000 Kč

Základní charakteristika projektu a popis realizace:
Projekt Publikace o fondech EU je zaměřen na informování cílových skupin a implementační struktury pomocí tištěných i elektronických publikací jako jednoho ze základních komunikačních nástrojů a podporuje komunikaci vůči široké a odborné veřejnosti i vůči žadatelům a příjemcům.
Projekt byl zahájen dne 1. července 2011. V jeho 1. etapě bylo vydáno pokračování letáku "Evropské fondy - aktuální stav". Celkem za 1. etapu vyšlo šest čísel, která měla i svou elektronickou verzi. K plánované publikaci "Eurožargon" bylo vytvořeno 30 originálních kreseb, které budou využity při vydání této publikace.