Integrované plány rozvoje území

Představují nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím, jež se nacházejí mimo metropolitní oblasti a celostátně významné sídelní aglomerace, využívající nástroj ITI. Nástroj IPRÚ bude možné realizovat v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Zlíně a Liberci-Jablonci nad Nisou pro území zahrnující jádrové město a jeho funkční zázemí.

Hlavní řešená témata:

  • veřejné služby (především sociální)
  • vzdělávání a trh práce
  • dopravní obslužnost
  • oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury
Dále pak může být řešena oblast propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe, inovace a podnikání, dobudování potřebných infrastruktur, které jsou pro následný rozvoj naprosto nezbytné a bez jejichž realizace by hrozilo zaostávání nejen samotného regionálního centra, ale také celého přilehlého regionu. Dále řešení problémů a potřeb (systémově navazující na programovém období 2007–2013) s modifikací pro potřeby města a jeho funkčního zázemí (vyčlenění alokací v rámci programů ESI fondů a územně specifické výzvy pro projekty z těchto IPRÚ, včetně smluvního zajištění).

Strategie IPRÚ pro jednotlivá území a ostatní strategie naleznete v databízi strategií na Portálu strategických dokumentů v ČR zde.