Jste zde: Úvodní strana > ... > Integrované nástroje > ITI > Plzeň

Plzeňská metropolitní oblast

Město Plzeň je čtvrtým největším městem na území České republiky a v jeho západní části zaujímá dominantní pozici jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Úlohou města Plzně, jakožto nositele strategie ITI, je zpracování a předložení integrované strategie řešící klíčové problémy vymezené metropolitní oblasti v souladu s investičními prioritami Evropské unie s předpokladem financování z více než jedné prioritní osy programu či programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Zároveň má roli vedoucího partnera, který koordinuje partnerství v území.

S ohledem na kritérium minimálního počtu obyvatel byla prostřednictvím multikriteriální analýzy indikátorů s vysokou prostorovou validitou vymezena plzeňská metropolitní oblast. Do vymezené metropolitní oblasti spadá celkem 117 obcí, tedy necelá čtvrtina všech obcí Plzeňského kraje.

Vymezená metropolitní oblast je ve strategii chápána jako nová sídelní jednotka svého druhu, v níž platí odlišné vztahy než v okolním prostoru a je charakteristická vzájemnými intenzivními vazbami. Dochází ke slévání okrajových částí větších měst s okolními obcemi a vytváření nepřetržité zástavby, existuje pravidelná dojížďka obyvatel zázemí do jádra metropolitní oblasti za prací, školou a dalšími službami.

Hlavními identifikovanými problémovými oblastmi, které vzešly z provedených analýz a rozhovorů s experty i klíčovými aktéry, jsou nedostatečné podmínky pro ekonomický růst zapříčiněny nevyužitím potenciálem vědy a techniky, špatná dopravní dostupnost jádrového města metropolitní oblasti, nedostatečná úroveň a síť vdělávacích, zdravotnických a sociálních služeb mimo jádro metropolitní oblasti, vyšší míra rizik a bariér v environmentální oblasti způsobené geografickými podmínkami a nedostatečně rozvinutou technickou infrastrukturou.

Prostřednictvím vize plzeňské metropolitní oblasti, "Plzeňská metropolitní oblast - silný konkurenceschopný region", je udáván směr žádoucího cílového stavu v oblasti. Vizi naplňují dva hlavní strategické cíle, které jsou dále rozděleny na jednotlivé prioritní oblasti, jejichž prostřednictvím budou globální i strategické cíle naplněny.
  • aplikovaný výzkum, technické obory a obory s vysokou přidanou hodnotou
  • mobilita
  • vzdělávání a zaměstnávání, sociální a zdravotní služby
  • technická infrastruktura a životní prostředí
Strategický dokument je dostupný zde     (Verze leden 2016)

Základní údaje o aglomeraci
Počet obyvatel:       309 395
Rozloha:                   1 364 km2
Hustota zalidnění:  227 obyv./km2
Počet obcí:               117
 

Plzeňská metropolitní oblast
Ing. Erich BENEŠ
Útvar koordinace evropských projektů
e-mail: benese@plzen.eu
web: http://iti-plzen.cz/