Jste zde: Úvodní strana > Regionální stálá konference

Regionální stálá konference

RSK je zřízena na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR. Ve vztahu k územní dimenzi se podílí mj. na její realizaci prostřednictvím Regionálních akčních plánů SRR 2014 – 2020, včetně části vztahující se k financování z ESI fondů, iniciuje, sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu.

Projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu a projednává návrhy předložené svými členy směřující k naplnění územní dimenze, které následně komunikuje prostřednictvím svého zástupce v NSK. RSK (prostřednictvím NSK a MMR) zpracovává podklady pro rozhodování a řízení na úrovni řídicích orgánů na základě jejich požadavku, koordinuje aktivity v rámci svého území a každoročně předkládá Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu.

RSK zřizuje pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti daného regionu. Členy pracovních skupin jsou významní aktéři z řad samosprávných celků, podnikatelských subjektů, krajských či neziskových organizací zaměřených na činnost v dané tematické oblasti.

    Statut RSK [MS Word, 67.4KB]     Jednací řád RSK [MS Word, 59.67KB]

Složení regionální stálé konference