Územní dimenze

Cílem těchto stránek je informovat širokou veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky, tzv. územní dimenzi, a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou zapojeni do systému realizace a koordinace územní dimenze, v podobě zpětné vazby a aktuálních informací z této oblasti.

Naleznete zde popis principů územní dimenze a jejích typů, systému stálých konferencí, které ji koordinují, základní charakteristiku integrovaných nástrojů, jako jednu z možností naplňování územní dimenze, a stručné shrnutí uchopení územní dimenze v jednotlivých programech ESI fondů včetně informací o jejím naplňování.

Novinky

25.07.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky zveřejňuje seznam zástupců monitorovacích výborů a tematických pracovních skupin.

21.07.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky (dále též „MMR-ORP“), jako gestor implementace oblasti integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, vyhlašuje tímto výzvu pro externí hodnotitele ...

15.07.2016: Na setkání zástupců sekretariátů regionálních stálých konferencí s řídicími orgány IROP a OP VVV byl stanoven postup pro předávání strategických rámců MAP.

15.07.2016: Sekretariáty regionálních stálých konferencí v posledních měsících intenzivně sbíraly data o požadavcích subjektů v krajích na čerpání z evropských fondů i národních dotačních titulů. Sesbírané informace ...

04.07.2016: Regionální stálé konference schválily k 30. 6. 2016 rámce pro investice do infrastruktury pro potřeby hodnocení souladu projektů předkládaných v rámci výzev z IROP pro oblast středního a vyššího odborného školství.

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů