Územní plán Přeštice

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Přeštice
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.07479
Zahájení projektu: 3. 6. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Město Přeštice potřebuje ÚP Přeštice pro zajištění kvalitního řízení udrž.rozvoje území vč. kvalit. rozhodování veřejné správy o území a proto, že k 31.12.2015 skončí platnost ÚPN SÚ Přeštice dle § 188 stavebního zákona.V ÚP budou protipovodňová opatření řešena jako veřejně prospěšná opatření, což usnadní jejich realizaci, která je v souladu s aktuální verzí Studie PPO Plzeňského kraje.
Projekt je určen k regulaci rozvoje území ve veřejném zájmu pro potřeby města, pro zajištění koordinace řešení jeho rozvoje se soukromými zájmy obyvatel dle §§18 a 19 stavebního zákona.
Cílem projektu je zajistit odborné práce projektanta k vypracování návrhu ÚP dle schváleného zadání ÚP Přeštice,které pořídil OVÚP MěÚ.Dotčený orgán ochrany přírody nepožadoval vyhodnocení vlivů ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí, tedy nezpracovává se koncept ÚP.Byl vyloučen vliv na soustavu NATURA 2000.
Cílem je zajistit kvalitní řízení udržitel. rozvoje území včetně zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 507 094,00
Veřejné zdroje ČR: 89 488,00
 
Celková částka: 596 582,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena