Contacts

Here you can find the basic outline of contacts to the National Coordination Authority, managing authorities, intermediate bodies, information centers, regional representations of the MRD of the CR.

Information and questions on EU funds

Tel.: +420 800 200 200 – Eurofon
Mon - Fri, 10:00-18:00

E-mail: info@strukturalni-fondy.cz
Online Chat

 

 

National Coordination Authority

Ministry of Regional Development CZ
Odbor řízení a koordinace NSRR, Odbor publicity EU a Oddělení vzdělávání NSRR

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 224 861 111
E-mail: nok@mmr.cz
Web: www.strukturalni-fondy.cz
 
 

The managing authorities of operational programs

ROP NUTS II Jihovýchod

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno,
Tel.: +420 532 193 511
E-mail: info@jihovychod.cz
Web: www.jihovychod.cz    
Regionální pracoviště Jihlava:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Odbor implementace projektů Jihlava,

Žižkova 89, 586 01 Jihlava,
Tel.: +420 532 193 601

ROP NUTS II Jihozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
E-mail:
info@rr-jihozapad.cz
Web: www.rr-jihozapad.cz    
Pro České Budějovice:
Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 389 058 600
Pro Plzeň:
Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň (Avalon Business Center)
Tel.: +420 389 058 645

ROP NUTS II Moravskoslezsko

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úřad regionální rady

Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
Tel.: +420 552 303 546
Na jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava
E-mail: info@rr-moravskoslezsko.cz; info@dobra-rada.cz
Web: www.dobra-rada.cz    ; www.rr-moravskoslezsko.cz    


ROP NUTS II Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod - Pražská 320/8, PSČ 500 04 Hradec Králové
E-mail: info@rada-severovychod.cz
Web: www.rada-severovychod.cz    
Pro Královéhradecký kraj:
Územní odbor realizace programu – Hradec Králové, Pražská 320/8, PSČ 500 04 Hradec Králové.
Tel.: +420 498 501 025
Pro Pardubický kraj:
Územní odbor realizace programu – Pardubice, Sukova třída 1556, PSČ 532 33 Pardubice.
Tel.: +420 467 000 402
Pro Liberecký kraj:
Územní odbor realizace programu – Liberec, Masarykova 542/18, PSČ 460 01 Liberec.
Tel.: +420 488 577 873


ROP NUTS II Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem,
Tel.: +420 475 240 600
Fax: +420 475 240 610
E-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz
Web: www.nuts2severozapad.cz    

ROP NUTS II Střední Čechy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
Karlovo náměstí 313/8 , 120 00 Praha 2,
Tel.: +420 222 749 769
E-mail: info@ropsc.cz
Web: http://www.ropstrednicechy.cz    

ROP NUTS II Střední Morava

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc,
Tel.: +420 587 333 301
E-mail: info@rr-strednimorava.cz
Web: www.rr-strednimorava.cz    

Integrovaný operační program

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení operačních programů
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 224 861 241
E-mail: iop@mmr.cz
Web: www.strukturalni-fondy.cz/iop

OP Doprava

Řídicí orgán Operačního programu Doprava
Ministerstvo dopravy ČR, Odbor fondů EU

Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 225 131 552,
Fax: +420 225 131 560
E-mail: info@opd.cz
Web: www.opd.cz    

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Řídicí orgán OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2,
Tel.: +420 950 195 601
Web: www.mpsv.cz    
Evropský sociální fond ČR
E-mail: esf@mpsv.cz
Web: www.esfcr.cz    

OP Podnikání a inovace

Řídicí orgán OP Podnikání a inovace
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Sekce fondů EU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 224 851 111; bezplatná Zelená linka 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hod.)
E-mail: info@czechinvest.orgposta@mpo.cz  
Web: www.czechinvest.org    , www.mpo.cz    

OP Technická pomoc

Řídicí orgán OP TP
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor Řídicího orgánu OPTP

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Tel.: +420 224861123
E-mail: optp@mmr.cz
Web: www.strukturalni-fondy.cz

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Řídící orgán OP Výzkum a vývoj pro inovace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Sekce řízení operačních programů EU

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
E-mail: opvyzkum@msmt.cz
Web: www.msmt.cz    

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Odbor řízení OP VK, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,
Tel.: +420 234 814 010
E-mail: opvzdelavani@msmt.cz
Web: www.msmt.cz    

OP Životní prostředí

Řídicí orgán Operačního programu Životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor fondů EU

Vršovická 65, 100 10 Praha,
Tel.: +420 267 122 530,
Fax: +420 272 744 944
E-mail: dotazy@sfzp.cz
Web: www.opzp.cz    

OP Praha Adaptabilita

Řídicí orgán Operačního programu Praha Adaptabilita
Hlavní město Praha

Magistrát hl. města Prahy, odbor fondů EU, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1,
Tel.: +420 236 002 552, +420 236 002 859
E-mail: jiri.netik@praha.eu 
Web: www.oppa.cz    

OP Praha Konkurenceschopnost

Řídicí orgán OP Praha Konkurenceschopnost
Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, odbor fondů EU, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1,
Tel.: +420 236 002 552, +420 236 002 859
E-mail:  jiri.netik@praha.eu 
Web: www.oppk.cz    

OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropské územní spolupráce
Na Příkopě 3-5, 110 00 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 114,
Fax: +420 234 154 007
E-mail: david.machac@mmr.cz
Web: www.at-cz.eu    

OP Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropské územní spolupráce
Na Příkopě 3-5, 110 00 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 485,
Fax: +420 234 154 007
E-mail: josef.zid@mmr.cz
Web: www.ziel3-cil3.eu    

OP Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální přeshraniční spolupráce
Na Příkopě 3-5, 110 00 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 009,
Fax: +420 234 154 007
E-mail: tomas.fiala@mmr.cz
Web: www.strukturalni-fondy.cz

OP přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
Řídící orgán přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropské územní spolupráce

Na Příkopě 3-5, 110 00 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 219,
Fax: +420 234 154 007
E-mail: monika.holeckova@mmr.cz
Web: www.cz-pl.eu    

OP přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropské územní spolupráce
Na Příkopě 3-5, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 234 154 387,
Fax: + 420 234 154 007
E-mail: jaroslava.chaloupkova@mmr.cz
Web: www.sk-cz.eu    

ESPON 2013
Národní koordinátor
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropské územní spolupráce

Na Příkopě 3-5, 110 00 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 410,
Fax: +420 234 154 007
E-mail: espon@mmr.cz

Národní kontaktní místo ESPON, Ústav územního rozvoje
Jakubské náměstí 3, PO BOX 234, 601 00 Brno,
Tel.: +420 542 423 116,
Fax: +420 542 214 705
E-mail: fridrich@uur.cz
Web: www.strukturalni-fondy.cz

INTERACT II
Národní kontaktní místo pro meziregionální spolupráci
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropské územní spolupráce

Na Příkopech 3 - 5 , 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 415,
Fax: +420 224 862 262
E-mail: pavel.lukes@mmr.cz
Web: www.strukturalni-fondy.cz

OP Meziregionální spolupráce
Národní kontaktní místo pro meziregionální spolupráci
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropské územní spolupráce

Na Příkopech 3 - 5 , 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 415,
Fax: +420 224 862 262
E-mail: meziregionalni@mmr.cz
Web: www.strukturalni-fondy.cz

Nadnárodní spolupráce
Národní koordinátor
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor evropské územní spolupráce

Na Příkopech 3 - 5 , 110 15 Praha 1,
Tel.: +420 234 154 414,
Fax: +420 224 862 262
E-mail: nadnarodni@mmr.cz
Web: www.strukturalni-fondy.cz

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor venkovských podpor PRV

Těšnov 17, 117 05 Praha 1,
Tel.: +420 221 812 572,
Fax: +420 224 810 478
E-mail: info@mze.cz
OP Rybářství
Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor řídicí orgán OP Zemědělství a OP Rybářství
Těšnov 17, 11705 Praha 1,
Tel.: +420 221812 538; +420 221 812 009
Fax: +420 221813060
E-mail: info@mze.cz
CzechInvest
Zprostředkující subjekt OP PI
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 342 500,
Fax: +420 296 342 502
E-mail: info@czechinvest.org
Web: www.czechinvest.org    

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt pro všechny programy Evropské územní spolupráce, IOP a OPTP
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 580 201
Fax: +420 221 580 284
E-mail: crr@crr.cz
Web: www.crr.cz    
 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Zprostředkující subjekt OP PI
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,
Tel.: + 420 255 721 111,
Fax: + 420 255 721 110
E-mail: info@cmzrb.cz
Web: www.cmzrb.cz    

Ministerstvo vnitra ČR
Zprostředkující subjekt pro o.i. 1.1 IOP a o.p. 4.1 OP LZZ
Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34, 110 00 Praha 1
Tel.: + 420 974 818 488
Fax: + 420 974 818 491
E-mail: osf@mvcr.cz
Web: www.osf-mvcr.cz    
 
Státní fond dopravní infrastruktury
Zprostředkující subjekt OP Doprava
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
Tel.: +420 266 097 226,
Fax: +420 266 097 530
E-mail: info@sfdi.cz
Web: www.sfdi.cz    
 
Státní fond Životního prostředí
Zprostředkující subjekt OP ŽP
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov,
Tel.: +420 267 994 300,
Fax: +420 272 936 597
E-mail: dotazy@sfzp.cz
Web: www.opzp.cz     
Zelená linka - 800 260 500
 

Information Centers

V současné době probíhá stěhování Eurocenter, z tohoto důvodu mohou být některé kontakty zastaralé.
Kompletní seznam Eurocenter naleznete
zde.    
Děkujeme za pochopení.
 
Eurocentrum Brno
Kobližná 4, 601 50 Brno,
Tel.: +420 542 532 190/ 191,
Fax: +420 542 532 112
Otevírací doba: Po – Pá: 10:00 - 18:00
E-mail: eurocentrum.brno@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentra    
 
Eurocentrum České Budějovice
Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice,
Tel.: +420 386 720 753
Otevírací doba: Po – Pá: 8:00 -12:00 a 12:30 - 16:30
E-mail: cechova@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentra    

Eurocentrum Hradec Králové
Soukenická 54/8, 500 02 Hradec Králové,
Tel.: +420 495 817 877/ 878
Otevírací doba: Po - Pá: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30
E-mail: eurocentrum.hk@euroskop.cz; jarinova@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentra    
 
Eurocentrum Jihlava
Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava,
Tel.: +420 567 573 800/ 801
Otevírací doba: Po – Pá: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30
E-mail: eurocentrum.jihlava@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentrum.jihlava    
 
Eurocentrum Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary,
Tel.: +420 353 502 835/ 836
Otevírací doba: Po – Pá: 10:00 - 18:00
E-mail: eurocentrum.kv@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentrum.kv    
 
Eurocentrum Liberec
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
Tel.: +420 485 340 993/ 994
Otevírací doba: Po – Pá: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30
E-mail: eurocentrum.Liberec@euroskop.cz  
Web: www.euroskop.cz/eurocentra    
 
Eurocentrum Olomouc
Budova knihovny Univerzity Palackého, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc 
Tel.: +420 585 631 250/ 251,
Fax: +420 585 631 252
Otevírací doba: Po – Pá: 8:30 - 12:00 a 12:30 - 17:00
E-mail: eurocentrum.olomouc@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentrum.olomouc    
 
Eurocentrum Ostrava
Budova Agentury pro regionální rozvoj Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava,
Tel.: +420 595 691 270
Otevírací doba: Po – Pá: 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
E-mail: eurocentrum.ostrava@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentra    
 
Eurocentrum Pardubice
náměstí Republiky 1, 530 02 Pardubice,
Tel.: +420 466 768 392
Otevírací doba: Po – Pá 08:30 - 17:00
E-mail: eurocentrum.pardubice@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentrum.pardubice    
 
Eurocentrum Plzeň
Nerudova 25, 301 00 Plzeň, 
Tel.: +420 378 035 338/ 339,
Fax: +420 378 035 339
Otevírací doba: Po – Pá 9:30 - 12:30 a 13:00 - 18:00
E-mail: eurocentrum.plzen@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentrum.plzen    
 
Eurocentrum Praha
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1,
Tel.: 800 200 200,
Fax: +420 221 455 320
Otevírací doba: Po – Pá: 10:00 - 18:00
E-mail: eurocentrum.praha@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentra    
 
Eurocentrum Ústí nad Labem
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem,
Tel.: +420 475 657 690
Otevírací doba: Po - Pá: 8:00-12:00 a 12:30-16:30
E-mail: eurocentrum.ul@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentrum.ul    

Eurocentrum Zlín
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
Tel.: +420 577 522 861
Otevírací doba: Po – Pá 8:30 - 12:30 a 13:00 - 17:00
E-mail: eurocentrum.zlin@euroskop.cz
Web: www.euroskop.cz/eurocentrum.zlin    
 
EUROFON – +420 800 200 200
 
 
Euroskop - www.euroskop.cz    
E-mail: info@euroskop.cz
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Information and documents