Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Seminář ESPON a cílené analýzy

Seminář ESPON a cílené analýzy

07.11.2016: Rádi bychom Vás upozornili na několik důležitých aktualit zaměřených zejména na výběrová řízení (včetně jedné výzvy na aktualizaci nástrojů TIA) a překládání návrhů cílených analýz a pozvali na odborný seminář spojený se Stakeholder Café do Bratislavy. Nově také vyšlo další číslo občasníku Policy Brief, tentokrát na téma „Polycentrické územní struktury a územní spolupráce“.
Seminář ESPON
 
KAM SMĚŘUJÍ EVROPSKÁ MĚSTA?
Cesty k lepší realizaci politik
Bratislava, 7. – 8. prosince 2016
 
ESPON EGTC (ESÚS – Evropské seskupení pro územní spolupráci) organizuje společně se  slovenským předsednictvím EU     ve dnech 7. – 8. prosince seminář zaměřený na podporu využívání územních důkazů pro lepší tvorbu politik.
Cílem akce je podpora využívání stávající a budoucí evidence programu ESPON v rámci tvorby politik prostřednictvím společné diskuse mezi klíčovými zainteresovanými subjekty (stakeholdery) a experty.
První blok semináře bude zaměřen na rozvoj měst. Představí nejnovější trendy rozvoje měst a paralelní „laboratoře tvorby politik“ inspirující tvůrce politik a výzkumné pracovníky v rámci diskuse o politických potřebách a možných opatřeních vedoucích k udržitelným a inkluzivním městům, ale také partnerství mezi městem a venkovem.
Odpoledne prvního dne a druhý den budou věnovány podpoře využití nástrojů programu ESPON vytvářejících nová partnerství pro cílené analýzy a budoucí společné aktivity s klíčovými stakeholdery.

Uzávěrka registrace je ve středu 23. listopadu 2016 v 15 hodin.
Program a registraci najdete na webových stránkách programu ESPON    .
 
 
Cílené analýzy programu ESPON
 
Proč, co, komu, kdy?
Program ESPON za čtrnáct let své dosavadní existence poskytoval (a dodnes poskytuje) širokému okruhu zainteresovaných subjektů (stakeholderů) výzkum, evidenci, pozorování, konkrétní analýzy a nástroje. V předchozím programovém období (ESPON 2013) bylo realizováno 23 cílených analýz navazujících na poptávku více než sta stakeholderů tak, aby bylo možno porovnat jejich regiony, města a území, a zároveň zahrnout do tvorby politik evropskou perspektivu. V současném programovém období úspěšně předložilo už 38 stakeholderů své projektové představy, jež jsou implementovány v šesti nových cílených analýzách.
Koncept Cílených analýz bude prezentován na shora uvedeném prosincovém semináři v Bratislavě.
ESPON EGTC ve snaze zjistit zkušenosti stakeholderů při navrhování témat cílených analýz organizuje v rámci semináře zvláštní zasedání s názvem “ESPON on your demand: targeted analyses approach” (ESPON na vaši žádost: přístup k cíleným analýzám) které zahrnuje tzv. Stakeholder Café, které nabídne platformu pro výměnu zkušeností, diskusi a vytváření sítí. Pro usnadnění tvorby skupin stakeholderů s podobnými zájmy nabízíme stakeholderům vyplnění krátkého dotazníku    .
 
Program ESPON se svými cílenými analýzami snaží vyhovět politickým požadavkům a rozvojovým strategiím poskytnutím podkladů územní evidence tzv. šitými na  míru a nabízí možnost vnést evropskou perspektivu do politických a programových procesů.

Kdo se může přihlásit?
Národní, regionální a místní orgány, evropská seskupení pro územní spolupráci mající kompetenci v oblasti vývoje a/nebo tvorby politik s územním rozměrem; řídící orgány, společné sekretariáty a evropská seskupení pro územní spolupráci odpovědná za realizaci programů financovaných Evropskou unií pro nadnárodní, přeshraniční nebo makroregionální oblasti.
ESPON EGTC v určených datech dvakrát ročně předložené návrhy vyhodnocuje.
Nejbližší termín pro předložení návrhů je 13. ledna 2017. Bližší informace nejdete na webových stránkách programu ESPON.