Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 25 Knihovny

Výzva č. 25 Knihovny

Číslo výzvy: 25
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Oprávnění žadatelé: Knihovny zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 11. 3. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 3. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 2. 2018
Dne 11. března 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. výzvu „Knihovny“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Podpořeny mohou být pouze knihovny, zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny. 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 935 mil. Kč a ze státního rozpočtu ČR 165 mil. Kč. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 123,3 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 3 mil. Kč. 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. března 2016 do 15. února 2018.  Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  31. prosince 2021.

Aktuality

19. 12. 2017 ŘO IROP prodloužil dne 19. 12. 2017 příjem žádostí do 25. výzvy IROP „Knihovny“. Ukončení příjmu žádostí o podporu bylo posunuto z 31. 12. 2017 na 15. 2. 2018 do 15:00 z důvodu časově náročné přípravy projektů.

25.4.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 25. 4. 2017 byla vydána revize 1.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 25. výzvy IROP „Knihovny“.
Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé, zjednodušení povinné přílohy č. 8 Položkový rozpočet stavby a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 4, 5, 6, 7). Přehled změn je uveden v úvodu Specifických pravidel. 

10.11.2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že byla snížena alokace průběžné výzvy č. 25 „Knihovny“ o 248 000 000 Kč z podílu EFRR (revidovaný text 25. výzvy IROP). Jedná se o výzvu ve stejném specifickém cíli 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Snížení alokace 25. výzvy nebude mít vliv na připravované projekty krajských knihoven, protože nová alokace výzvy ve výši 687 000 000 Kč je dostatečná k pokrytí všech požadavků připravovaných projektů. Termín ukončení příjmu žádostí v 25. výzvě se nemění. 

5.8.2016 ŘO IROP oznamuje, že dne 5. srpna 2016 byl aktualizován text výzvy č. 25 „Knihovny“ a  Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 25. výzvy a jejich přílohy. Jedná se o výzvu ve specifickém cíli 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • zrušení povinných příloh č. 9 Seznam objednávek a 10 Průzkum trhu na základě úpravy způsobu stanovení cen do rozpočtu projektu ve studii proveditelnosti;
  • úprava osnovy studie proveditelnosti, zejména způsobu stanovení cen do rozpočtu projektu;
  • rozdělení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná (podle upraveného systému schvalování individuálních projektů v IROP, schváleného na 5. zasedání Monitorovacího výboru IROP). 
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a výzvy je uveden v úvodní části těchto dokumentů.

29.4.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 29. 4. 2016 byly aktualizovány Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a text výzvy č. 25 "Knihovny".
Mezi nejvýznamnější změny patří: 
  • Doplnění oprávněných žadatelů – zřizovatelů podporovaných knihoven
  • Úprava definice data zahájení projektu
  • Doplnění informací k velikosti podniku
  • Doplnění informací k CBA
  • Úpravy přílohy č. 1 
 Přehled změn je uveden v úvodní části Textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 25 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty