Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém ...

Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Číslo výzvy: 69
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 2. 2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 3. 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 17. února 2017 průběžnou výzvu č. 69 „Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 4.1.

Ve výzvě bude podporována aktivita Technika pro IZS, a to tedy pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem a únikem nebezpečných látek. V aktivitě Stanice IZS lze podpořit stavby, provést stavební úpravy, úpravu vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Technika pro IZS“ a „Stanice IZS“.
 
Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Projekty mohou být realizovány v exponovaném území vymezeném seznamem obcí s rozšířenou působností (viz příloha č. 5 Specifických pravidel) a zároveň území MAS (místních akčních skupin) vymezeném ve schválené strategii CLLD, které si podporu integrovaného záchranného systému zvolily jako jednu ze svých priorit.
 
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy Místní akční skupinou (dále také MAS), nejdříve od 24. 2. 2017.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě MAS.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky MAS (soulad žádosti o podporu s výzvou MAS).
 

Aktuality

3. 10. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. 10. 2017 byla vydána revize 69. výzvy IROP „Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD“.
Hlavním důvodem k revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je aktualizace přílohy Specifických pravidel Zajištění odolnosti a vybavenosti integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020 (dokument MV ČR, aktualizace srpen 2017) a rozšíření podporované specializované techniky a věcného vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů. Dále dochází ve Specifických pravidlech ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům k úpravě týkající se platnosti výzvy CLLD ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel a k aktualizaci některých příloh. V textu výzvy dochází ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ k 31. 12. 2019 a ke zrušení přepočtu alokace výzvy v EUR. Přehled změn je uveden na začátku textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.  
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

 Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky administraci projektů z výzvy č. 69 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde

Kontakty na jednotlivé MAS

MAS poskytují informace k zajištění souladu žádosti o podporu s výzvou MAS a kritérii pro hodnocení projektů, která jsou ve výzvě MAS uvedena. Kontakty na jednotlivé MAS jsou uvedené na stránkách Národní sítě MAS ČR http://nsmascr.cz/    

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty