Strukturální fondy

20.07.2017: Program spolupráce ESPON 2020 vypsal výzvu k podání nabídek pro kontrakt v rámci Aplikovaného výzkumu.

18.07.2017: Koncem června bylo ukončeno přijímání žádostí a nyní známe výsledky

21.07.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že s platností od 21.7. 2017 vydává aktualizaci 1.6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh ve výzvě č. 8.- Technická pomoc SC 5.1.

19.07.2017: 19.07.2017 Státní fond životního prostředí ČR připravil pro příjemce dotace z OPŽP Zjednodušený finanční model, který uživatelům i provozovatelům vodohospodářské infrastruktury usnadní realizaci výběrových řízení a ...

19.07.2017: V soutěži Kompas aneb s ROP Jihozápad na cestách vyhrálo dalších šest soutěžích a to již v druhém kole letošního ročníku. Doposud se zúčastnilo 152 soutěžících. Více informací [zde.](http://www.rr-jihozapad.cz/kompas/)

19.07.2017: V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „ZRS“) jsou příjemci vymezení v § 2 ZRS povinni od 1. 7. 2017 ...

18.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes organizovalo Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 pro více než 140 hostů. Akce se uskutečnila jako součást probíhající debaty na národní úrovni v rámci ...

18.07.2017: Členové Výboru Regionální rady se v pátek 23. června 2017 sešli k projednání bodů, které byly na programu 67. zasedání. Zásadními body jednání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady ...

18.07.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 1. června 2017 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na talent.

18.07.2017: Praha, 18. července 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovaný v programovém období 2014 – 2020 je v polovině svého vymezeného času. Přesto do něho již byly předloženy projektové žádosti za více ...