Příloha č. 6 - Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020

Cílem metodického pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020 (dále také „MP evaluace 2014–2020“) je ukotvit základní koordinační mechanismy v oblasti evaluací v podobě stanovení kompetencí jednotlivých subjektů, nastavení agendy pracovní skupiny zabývající se evaluacemi a definování lhůt pro tvorbu a aktualizaci evaluačního plánu včetně jeho vyhodnocování. V rámci MP evaluace 2014–2020 jsou také definovány standardy evaluace, jejichž cílem je zajistit zvýšení kvality a využitelnosti hodnocení.
MP evaluace 2014–2020 je závazný pro všechny programy v rámci ESIF, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídící orgán je v kompetenci ČR s výjimkou ustanovení, která jsou v tomto pokynu výslovně uváděna jako doporučující. Metodický pokyn byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 9. srpna 2013 na základě usnesení vlády ČR č. 597 a nabývá účinnosti od 1. listopadu 2013.
K 17. březnu 2014 byla vydána aktualizovaná verze metodického pokynu, která nabývá účinnosti od 1. dubna 2014.  Aktualizace spočívala v úpravě názvů a označení článků příslušných nařízení EU v návaznosti na jejich schválení dne 17. prosince 2013 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 – č. 1306/2013).
Další aktualizace metodického pokynu byla vydána ke dni 24. 7. 2014 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 10. 2014. Provedená aktualizace spočívá převážně ve formálních úpravách textu kapitoly, jež je zaměřena na vysvětlení terminologie pojmu evaluace. Provedené úpravy byly provedeny na základě doporučení a diskuze s Českou evaluační společností. Další aktualizované pasáže se týkaly převážně zpřesnění některých pravidel k tvorbě a obsahu evaluačních plánů.
Další aktualizace metodického pokynu byla vydána ke dni 22. 3. 2016 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 5. 2016. Provedená aktualizace spočívá především v úpravě závaznosti metodického pokynu pro Program rozvoje venkova v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 540/2015, odstranění kapitol Vymezení používaných pojmů, Legislativní základ a Seznam použitých zkratek, které jsou součástí zastřešující Metodiky řízení programů pro programové období 2014-2020, vydané 26. 3. 2015, aktualizaci odkazů na metodické pokyny k evaluacím programů Program rozvoje venkova a Operačního programu Rybářství, aktualizaci údajů požadovaných k evaluacím v rámci tzv. evaluační karty, upřesnění indikativního výčtu povinných evaluací programů, metodickém upřesnění povinností k vyhodnocení plnění evaluačního plánu programů a Dohody o partnerství, úpravě povinností k projednání a schválení Přehledu využití doporučení z evaluací, a doplnění přílohy č. 5 obsahující seznam základních metod sběru a analýzy dat, a metod, designu a přístupů k provádění evaluací v návaznosti na vývoj modulu Evaluace v MS2014+.

Metodika ke stažení

Fondy EU v ČR