Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > eGovernment

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

eGovernment

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 38

Seminář - revize 10. výzvy - podání více projektů

Naplnění plánovaných aktivit přesahuje maximální výši celkových způsobilých výdajů na jeden projekt. Je možné podat více projektů?

Je věci žadatele, kterou z finančních strategii při realizaci svých plánovaných aktivit zvolí. Pokud dodrží maximální výši celkových způsobilých výdajů a finanční limity stanovené pro opatření,  je možné podat více projektů. Je nutné zajistit, aby se aktivity v různých projektech nepřekrývaly.

Odpověď ze dne 24. května 2017

Seminář - revize 10. výzvy - stanovisko Odboru hlavního architekta a hlavního architekta eGovernment

Máme stanovisko Odboru hlavního architekta dle usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11.2015. Je nutné dodávat ještě Souhlasné stanovisko hlavního architekta eGovernmentu?

Podle Specifických pravidel 10. výzvy, kapitoly 2.4 Povinné přílohy žádosti o podporu je možné předložit jeden z těchto dokumentů. Záleží na situaci žadatele, zdali podléhá režimu, kdy musí mít na své plánované aktivity stanovisko dle usnesení vlády.

Odpověď ze dne 24. května 2017

Seminář - revize 10. výzvy - čestné prohlášení ke Stanovisku hlavního architekta eGovernmentu

Máme stanovisko Odboru hlavního architekta dle usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11.2015 z doby, kdy nebylo nutné k němu dokládat Studii proveditelnosti. Nemůžeme podepsat povinnou přílohu - Čestné prohlášení ke Stanovisku, protože to neodpovídá skutečnosti. Je možné si Čestné prohlášení upravit?

Příloha číslo 12 Čestné prohlášení ke Stanovisku hlavního architekta eGovernmentu je vzorová, takže je možné ho v případě potřeby souladu s realitou upravit. Z upraveného textu musí být, ale zřejmé původní smysl této přílohy, tedy, že nedošlo k takovým architektonickým změnám, které by byly v nesouladu s původním záměrem, resp. že Studie proveditelnosti plně tento architektonický záměr respektuje.

Odpověď ze dne 24. května 2017

Seminář - revize 10. výzvy - technická opatření ve výzvě

Je nutné naplnit aktivitami všechna podporovaná technická opatření dle Specifických pravidel 10. výzvy, kapitoly 2.2 Podporované aktivity?

Podporovaná technická opatření jsou chápána jako maximální, tedy lze je naplnit všechna, ale žadatel může podat projekt min. na 1 technické opatření. Záleží na plánovaných aktivitách žadatele, některé aktivity se mohou překrývat v naplňování jednotlivých technických opatření, je na žadateli, ke kterému technickému opatření aktivitu přiřadí. Je nutné přihlédnout k pravidlům naplňování indikátoru 3 04 00 Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti. 

Odpověď ze dne 24. května 2017

Seminář - revize 10. výzvy - stanovisko NBÚ

Jsem správcem KII/VSI/ISZS. Nyní po revizi výzvy není nutné stanovisko NBÚ. Znamená to, že už nemusím komunikovat s NBÚ?

Pro účely podání žádosti do výzvy číslo 10 není nutné stanovisko NBÚ. To ovšem správce  KII/VSI/ISZS nezbavuje povinností, které jim vyplývají z platné legislativy. MMR nicméně soulad s legislativou nekontroluje, pouze soulad s pravidly výzvy.

Odpověď ze dne 24. května 2017

Seminář - revize 10. výzvy - stanovení ceny v rozpočtu projektu

Jak podrobně se stanovuje cena v rozpočtu projektu?

Způsob stanovení cen v rozpočtu projektu je podrobně popsán v příloze 2 Specifických pravidel výzvy číslo 10 – Osnova studie proveditelnosti.

Odpověď ze dne 24. května 2017

Výzva č. 28 - elektronická úřední deska

Výzvu č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II." bychom rádi využili k zavedení celé řady inovací, mimo jiné například chytrých formulářů, jde nám především o zlepšení a zjednodušení komunikace občan – úředník a jako jedno z vylepšení měla být i elektronická úřední deska. Jedná se nám o to, zda je nákup elektronické úřední desky podmíněn nákupem spisové služby, kterou již úřad má.

Inovace jsou v pořádku, chytré formuláře také, ale nemohou nezasahovat do úplného elektronického podání a výzvy č. 4. 
Po revizi výzvy č. 28, která vyšla na začátku září 2016, není třeba elektronickou spisovou desku vázat pouze na spisovou službu. V žádosti o podporu je třeba odůvodnit, proč je nutná ke konkrétnímu informačnímu systému, který je vždy  páteří projektu, a je třeba ho navázat na podporované aktivity. Další informace k IROP Vám poskytne Centrum pro regionální rozvoj České Republiky, které zajišťuje konzultace pro celou ČR a to dle krajské příslušnosti daného projektového záměru. Kontakty naleznete zde: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/    

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 28 - oprávněný žadatel

Může být ve výzvě č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II." IROP oprávněným žadatelem dobrovolný svazek obcí, v jehož rámci by si každá z obcí pořizovala informační systém?

Dobrovolné svazky obcí nejsou ve výzvě č. 28 uvedeni jako způsobilí příjemci. Pravidla umožňují, aby jedna obec byla příjemcem dotace a provozovatelem pořízeného systému, do kterého může pustit libovolný počet jiných obcí.

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Procesní analýza

V rámci projektu zavedení informačního systému chceme nejprve provést procesní analýzu. Jde o uznatelný výdaj v případě schválení projektu?

Procesní analýza není způsobilým výdajem. Je možné uplatnit výdaj na studii proveditelnosti, jejíž součástí může být analýza současného stavu. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 28 - HW a SW

Je možné v rámci výzvy č. 28 pořídit hardware a software ještě před podáním žádosti, když další software bude pořízen až po podání žádosti?

Je to způsobilý výdaj.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 38

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.