Jste zde: Úvodní strana > ... > Otázky a odpovědi > Kultura > ITI Kultura

Kultura

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ITI Kultura

ITI Kultura-využití památky pro kulturní účely

Bude posuzována míra využití památky pro kulturní účely? Co je např. možno pod nekulturní účely využití zahrnout?

U projektů zaměřených na revitalizaci památek, které budou realizovány ze SC 3.1 IROP, nebude ŘO IROP posuzovat míru využití pro kulturní účely. Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky, případně její části. Rozsah a charakter zpřístupnění uvede žadatel v Plánu zpřístupnění, který je součástí Studie proveditelnosti.

Přehled podporovaných aktivit je uveden v kapitole 2.2 Specifických Pravidel pro žadatele a příjemce pro 13. výzvu IROP http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek. Jedná se o výzvu pro individuální projekty, ale podporované aktivity budou stejným způsobem vymezeny i pro integrované projekty.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Kultura-integrované operace

V individuální výzvě k SC 3.1 je uveden nástroj Integrované operace, viz text dole. Rád bych si potvrdil, že v rámci ITI bude možné tento nástroj také využít  a že tedy bude možné v rámci jednoho projektu obnovit kulturní památku ze SC 3.1 do limitu 5 mil. EUR a zároveň v rámci této památky, opět v limitu dalších 5 mil. EUR, realizovat aktivity ze SC 2.4. Samozřejmě za předpokladu kvalitního odůvodnění atd.

Za integrovanou operaci lze považovat 2 projekty, které budou realizovány v rámci jedné památky, jeden z nich bude zaměřen na obnovu památky a druhý na aktivity ze SC 2.4. Každý z projektů pak může být v limitu 5 mil. EUR celkových výdajů projektu.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Kultura-národní kulturní památka - muzeum

Máme dotaz k projektovému záměru na národní kulturní památku - musí být žadatelem o dotaci majitel památky?

Oprávněnými žadateli v SC 3.1 jsou vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. Mezi oprávněné žadatele nepatří fyzická osoba nepodnikající. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá nájemní nebo pachtovní smlouvu, opravňující žadatele k technickému zhodnocení, rekonstrukci a užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu, minimálně do konce doby udržitelnosti projektu. Záznam o nájemním vztahu musí být v době podání žádosti vložen v katastru nemovitostí. Pronajímatelem nesmí být fyzická osoba nepodnikající.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

ITI Kultura-plánované aktivity revitalizace muzea

Prosíme o posouzení navrhovaných plánovaných aktivit - revitalizace budovy muzea: • Zasklení stávajících světlíků s cílem zkvalitnění expozičních možností budovy (součástí by byl zastiňovací systém, který rozšíří možnosti využití výstavních prostor pro exponáty). • Vytvoření kopií původních oken a rekonstrukce vitráží a navazující a navazující restaurování obložení, ve kterém jsou okna vsazeny. • Restaurování sádrových a štukových omítek. • Restaurování kašny, rampy, schodiště a soch. • Provedení opatření v souvislosti s výměníkem EOP, které je v budově a způsobuje vlhkost v budově. • Provedení prací vedoucích k zpřístupnění terasy u kopule muzea (úprava trasy a zábradlí), která umožní rozšířit prohlídkovou trasu. Výhled z terasy je možný nejenom na historické jádro města, ale i na moderní část z 20. – 30. let 20. století → umožní studovat resp. předvést principy prostorové regulace této části moderního města z 20. – 30. let 20. století. Zpřístupnění kopule odhalí „rub“ jeho konstrukce, která je exteriéru má tradiční cihelný vzhled, avšak její konstrukční podstat je železobetonová. V prostorech kopule je možné tyto vztahy prezentovat v rozšířeném výstavním prostoru vztaženém k historii budovy resp. ke konstrukci budovy. • Rekonstrukce suterénních prostor za účelem vybudování samostatné expozice města • Prohlídka a opravy vnějšího pláště. • Revitalizace parku (Je součástí NKP). Aktuální odhad nákladů je nyní 120 mil. Kč.

Uvedené navrhované aktivity projektu jsou způsobilé. Odhad nákladů projektu je v souladu s podmínkami pro projekty v SC 3.1 - maximální výše celkových výdajů je pro národní kulturní památky 123 282 000 Kč.

Odpověď ze dne 24. listopadu 2015

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz