Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Kultura

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Kultura

Zobrazuji otázky 51 až 60 z celkem 85

Seminář - výzva č. 21 - výstavba kavárny/cukrárny

Je možné ve výzvě č. 21 Muzea financovat výstavbu kavárny nebo cukrárny v areálu muzea?

Projekt nesmí být zaměřen na výstavbu stravovacího zařízení. Doporučujeme výstavbu kavárny v muzeu financovat z jiných zdrojů.

Odpověď ze dne 18. února 2016

Seminář - výzva č. 21 - byt správce muzea

Je možné ve výzvě č. 21 Muzea financovat byt správce muzea?

Tyto výdaje jsou nezpůsobilé. Pokud je tato aktivita součástí projektu, předkládaného do výzvy v IROP, žadatel tyto náklady uvede v nezpůsobilých výdajích projektu.

Odpověď ze dne 18. února 2016

Seminář - výzva č. 21 - projektová dokumentace z r. 2013

Je možné v žádosti výzvy č. 21 Muzea nezahrnout projektovou dokumentaci z r. 2013, abychom snížili výdaje s ohledem na limit infrastruktury malého měřítka?

Pokud náklady na projektovou dokumentaci vznikly před 1. 1. 2014, nezahrnují se do rozpočtu projektu.

Odpověď ze dne 18. února 2016

Restaurátorské práce

Je možné restaurovat movité předměty, které nejsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale nachází se v prostředí nemovité národní kulturní památky (oltáře, kazatelny, křtitelnice, křížové cesty, sochařská výzdoba, obrazy, lustr, věčná světla, zpovědnice, varhany, atd.)?

Je třeba, aby příjemce měl vypracován tzv. restaurátorský záměr, z jehož dokumentace bude možné ověřit, že příjemce provádí restaurování v rámci závazného stanoviska orgánu státní památkové péče; výdaje na restaurátorské práce nad rámec závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nejsou způsobilými výdaji. Restaurátorské práce uvedené v restaurátorském záměru jsou způsobilými výdaji na hlavní aktivitu projektu.

Opodvěď ze dne 1. února 2016

 

Výzva č. 13 - svod dešťové vody - nezpůsobilý výdaj

Lze do projektu ve 13. výzvě SC 3.1 zahrnout jako nezpůsobilý výdaj svod dešťové vody a vedení od tepelných čerpadel, částečně procházející pod krajskou silnicí mezi památkovým objektem a zahradou?

Do projektu uvádíte všechny, tedy i nezpůsobilé výdaje projektu z důvodu uplatňování  limitů infrastruktury  malého měřítka, tzv. small-scale infrastructure. Více informaci naleznete v kapitole 2.7 (str. 21-23) specifických pravidel zde.

Odpověď ze dne 28. ledna 2016

Výzva č. 23 a 38 - oprávnění žadatelé

Mám dotaz ohledně oprávněného žadatele ve výzvě č. 25 "Knihovny" nebo 36 "Kulturní dědictví (ITI)". Bude možné, aby v těchto výzvách byl oprávněným žadatelem zřizovatel knihovny - např. Karlovarský kraj? U výzvy č. 36 je v harmonogramu výzev zde uvedeno, že může žádat vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, týká se to tedy zřizovatele?

Definice žadatele je společná pro celý SC 3.1 Kultura.
Ale samozřejmě se to týká jak zřizovatele, tak předmětné knihovny. Je ve Vašem případě na zřizovateli (kraji), jestli bude žádat sám, anebo to svěří knihovně.

Ovšem upozorňujeme, že se jedná hlavně v tomto smyslu o budovu, kam by měla dotace směřovat. Např. vědecká knihovna v Plzni je sice zřizovaná krajem, ale investici by chtěla směřovat do budovy, kde má sídlo, ale je tam pouze v nájmu a budova je magistrátu. U nich je pak nutné, aby v KN bylo zapsáno právo hospodaření, takže pokud by byla podobná situace i u vás, opět by to tak muselo být.

Odpověď ze dne 22. ledna 2016

Výzva č. 21 - návštěvnost muzea

Jakým způsobem se bude v rámci připravované výzvy č. 22 pro SC 3.1 s názvem „Muzea“ posuzovat návštěvnost v rámci specifických podmínek pro výběr muzeí pro podporu z IROP? V našem případě se jedná o to, že naše pobočka muzea sama o sobě nesplňuje podmínku průměrné roční návštěvnosti ve výši 30 tis. návštěvníků, muzeum jako celek však ano. Tzn. pokud by muzeum jako celek bylo žadatelem a doloží roční průměr návštěvnosti ve výši 30 tis. návštěvníků, lze požadavek na průměrnou návštěvnost považovat za splněný, přestože předmětem podpory je pobočka?

Rozhodující je návštěvnost instituce, resp. muzea jako celku, nikoliv jeho jednotlivých poboček. V případě, že muzeum splňuje požadovanou průměrnou návštěvnost, lze podat žádost o podporu, zaměřenou i na jeho pobočku, která sama o sobě limit návštěvnosti nesplňuje.

Odpověď ze dne  11. ledna 2016

Seminář - výzva č. 13 - individuální prvek kulturní infrastruktury

Co je to individuální prvek kulturní infrastruktury?

Obecně lze za individuální prvek kulturní infrastruktury považovat objekt / budovu ­/ zařízení, které slouží kulturní činnosti či využití (např. budova muzea, zámku, knihovny apod.), či je samo o sobě památkou. V rámci specifického cíle 3.1 IROP jsou podporovány pouze individuální prvky kulturní infrastruktury malého rozsahu (tzv. small scale infrastructure), které jsou limitovány investicí ve výši 5 mil. EUR (10 mil. EUR v případě památek UNESCO), resp. přepočtenou maximální výší celkových výdajů uvedenou ve výzvě. Toto omezení se vztahuje k celkovým výdajům a podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro celé programové období 2014 – 2020. Jednotlivé prvky kulturní infrastruktury nemohou být uměle děleny do menších celků.
V rámci 13. Výzvy IROP „Revitalizace vybraných památek“ je podporován pouze omezený okruh kulturní infrastruktury, resp. památek (viz přílohy č. 9-12 Specifických pravidel). Individuální prvek kulturní infrastruktury musí být jednoznačně fyzicky oddělitelný (např. jednotlivé budovy, čísla popisná apod.) a funkčně vymezený (jiné využití). V případě, že se památka skládá z více budov (např. areál zámku, který je tvořen hlavní budovou zámku a hospodářskou budovou, náležící k zámku) je možné uplatnit limity pro každou budovu zvlášť – za předpokladu splnění výše uvedené podmínky odlišného funkčního vymezení.

Odpověď ze dne 8. ledna 2016

Seminář - výzva č. 13 - minimální finanční limit Zjednodušené žádosti o platbu

Je nastaven nějaký minimální finanční limit Zjednodušené žádosti o platbu (ZŽoP) a za jak dlouho bude proplacena?

Minimální limit pro ZŽoP nastaven není, záleží na charakteru a nastavení etap žadatelem. Maximální lhůta pro administraci ZŽoP a její proplacení činí 90 pracovních dní. Bližší info a lhůty pro jednotlivé kroky administrace viz kapitola č. 18.5 Obecných pravidel.

Odpověď ze dne 8. ledna 2016

Seminář - výzva č. 13 - zálohy

Poskytují se zálohy?

Ne, žádné zálohy se neposkytují. Dotace je proplácena ex-post, tedy zpětně po ukončení jednotlivých etap, resp. schválení jednotlivých ZŽoP. Prostředky na předfinancování projektu si příjemce musí zajistit z jiných zdrojů.

Odpověď ze dne 8. ledna 2016

Zobrazuji otázky 51 až 60 z celkem 85

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.