Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Sociální integrace

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Sociální integrace

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 72

Seminář - výzva č. 74 - kontrolní listy k hodnocení

Budou na webu dostupné Kontrolní listy k hodnocení výzvy č. 74?

Ano, budou přístupné na webu CRR (http://www.crr.cz/cs/irop/kontrolni-listy/    ) nejpozději při začátku hodnocení projektů.

Odpověď ze dne 15. června 2017

Seminář - výzva č. 74 - poskytovatel sociální služby apod.

Může být poskytovatelem sociální služby jiný subjekt než žadatel dotace? Jakou formou má být ošetřen vztah mezi poskytovatelem sociální služby a žadatelem v rámci daného projektu?

Ano, žadatel o podporu nemusí být přímým poskytovatelem sociální služby. Žadatel o podporu je odpovědný za to, že poskytovatel služby bude pověřen k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU po celou dobu životnosti investice (10 let), nejméně do konce doby udržitelnosti projektu, tedy pět let od poslední platby příjemci. V případě nezajištění pověření se příjemce podpory vystavuje riziku navrácení celé dotace.
ŘO IROP neupravuje vzájemné vztahy mezi žadatelem o podporu a poskytovatelem sociální služby. 

Odpověď ze dne 15. června 2017

Seminář - výzva č. 74 - zakladatelská smlouva organizace

Může být činnost NNO, církví a církevních organizací v podpoře nebo ochraně osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob/v sociálních službách/ v aktivitách sociálního začleňování doložena smlouvou?

K doložení těchto činností postačí zakladatelská smlouva organizace, pokud je z ní patrné, že organizace funguje v oblasti sociální práce/podpoře nebo ochraně osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob/v aktivitách sociálního začleňování.

Odpověď ze dne 15. června 2017

Seminář - výzva č. 74 - sociální pracovník Polyfunkčního komunitního centra

Může být sociální pracovník Polyfunkčního komunitního centra zaměstnán na Dohodu o pracovní činnosti nebo musí mít HPP?

Sociální pracovník může být zaměstnán na DPP, DPČ nebo HPP, popř. může být smluvně zajištěn jinak (nezáleží tedy na formě), ovšem musí být vždy zajištěno pokrytí dané sociální služby tak, aby fungovala dle pravidel výzvy a sociální pracovník byl k dispozici adekvátně tak, aby to neohrožovalo plnohodnotný výkon sociální služby. Toto je třeba podrobně popsat ve studii proveditelnosti (jaký úvazek, jak často bude sociální pracovník k dispozici s ohledem na fungování sociální služby) a bude kontrolováno po celou dobu udržitelnosti projektu.

Odpověď ze dne 15. června 2017

Seminář - výzva č. 74 - pojem environmentální služby

Co si představit u výzvy č. 74 pod pojmem environmentální služby?

Účelem těchto služeb je utvářet povědomí členů lokální komunity o základních principech a způsobech ekologických řešení problémů životního prostředí. Environmentální služby polyfunkčních komunitních center učí členy komunity vztahovat znalosti k problémům životního prostředí v jejich lokalitě a v případě potřeby podporují různé občanské iniciativy v komunikaci se zastupitelskými úřady o řešeních problémů v oblasti životního prostředí.

Odpověď ze dne 15. června 2017

Seminář - výzva č. 74 - aktivity zaměřené na seniory

Lze v polyfunkčním komunitním centru v rámci kulturních aktivit mít také aktivitu „senior point“ či jinou aktivitu zaměřenou na seniory?

Aktivity zaměřené pouze na seniory nejsou podporovány, avšak senioři se mohou aktivit polyfunkčního komunitního centra účastnit.

Odpověď ze dne 15. června 2017

Seminář - výzva č. 74 - čtyři podmíněné aktivity

Je možné pouze jednu ze 4 podmíněných aktivit hradit ze 74. výzvy a 3 zbylé z jiného programu (mimo IROP)?

Nikoliv, všechny 4 podmíněné aktivity je nutné financovat z projektu IROP.

Odpověď ze dne 15. června 2017

Seminář - výzva č. 74 - provozování aktivit spolky

Je možné, aby své aktivity v polyfunkčním komunitním centru provozovaly spolky, jako jsou například rybáři/hasiči?

Ano, pokud se budou jejich aktivity v rámci polyfunkčního komunitního centra zabývat aktivitami podporovanými v polyfunkčním komunitním centru a budou se zaměřovat na cílovou skupinu výzvy č. 74.

Odpověď ze dne 15. června 2017

Seminář - výzva č. 74 - rozdíl mezi komunitním a polyfunkčním komunitním centrem

Jaký je rozdíl mezi komunitním a polyfunkčním komunitním centrem?

V polyfunkčním komunitním centru oproti klasickému komunitnímu centru musí být tematicky podporovány aktivity minimálně v rozsahu:
• sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, poskytovatel služeb musí být pověřen výkonem SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU.
• volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas,
• kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby,
• environmentální služby a podpora jejich využití.
Sociální služba je tedy na rozdíl od komunitního centra povinná.

Odpověď ze dne 15. června 2017

Seminář - výzva č. 74 - podporované aktivity - pořádání plesů

Bude uznatelnou aktivitou v rámci polyfunkčního komunitního centra pořádání plesů?

Pokud má v rámci regionu pořádání plesů například historickou tradici a jejich pořádání bude poskytováno bezúplatně, popřípadě úhrada za poskytované aktivity nepřesáhne náklady spojené s poskytnutím dané aktivity, tak lze uznat pořádání plesů jako podporovanou aktivitu v rámci kulturních služeb polyfunkčního komunitního centra.

Odpověď ze dne 15. června 2017

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 72

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.