Jste zde: Úvodní strana > ... > Otázky a odpovědi > Sociální integrace > ITI Sociální integrace

Sociální integrace

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ITI Sociální integrace

ITI Sociální integrace-kritéria soc. bydlení

Vztahuje se omezení 4 – 6 bytových jednotek i na rekonstrukci bytového domu, nebo tato podmínka platí pouze pro výstavbu nového bytového domu se sociálními byty? Jestliže v současné době máme v bytovém domě 10 bytových jednotek, které chceme opravit a v nástavbě vybudovat další 4 bytové jednotky, náklady na kolik bytových jednotek budou způsobilé? Pouze na 6 bytových jednotek, nebo v případě že všech 14 bytových jednotek budeme vést jako sociální byty, budou způsobilé výdaje na všechny bytové jednotky?

Na 3. jednání Monitorovacího výboru IROP byla mimo jiné schválena kritéria pro individuální projekty SC 2.1 sociální bydlení – viz http://    www.dotaceeu.cz/getmedia/2fae37c5-50fa-4233-a15f-daab82a1c8ad/SC-2-1-Socialni-bydleni.pdf?ext=.pdf [PDF, 176.94KB]. Kritéria pro integrované projekty budou obdobná a budou předložena ke schválení Monitorovacímu výboru IROP na jeho dalším jednání v květnu 2016.

Kritérium, vztahující se k zajištění nesegregovaného bydlení bylo schváleno v následujícím znění:
Realizace projektu nevede k segregaci osob z cílových skupin. 

ANO - Podíl sociálních bytů ve stávajících bytových domech (případně jednotlivých vchodech domů) není vyšší než 20 %. 
NE - Podíl sociálních bytů ve stávajících bytových domech (případně jednotlivých vchodech domů) je vyšší než 20 %. 

Na základě diskuse na jednání Monitorovacího výboru nebude nyní umožněna nová výstavba sociálních bytů. Kritéria pro novou výstavbu sociálních bytů budou předmětem některého z dalších jednání Monitorovacího výboru IROP.
Výstavba bytového domu se 4-6 bytovými jednotkami je příklad, uvedený v Programovém dokumentu pro ilustraci, ale není to závazné omezení.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Sociální integrace-náklady na výstavbu soc. bydlení

Co všechno má být zahrnuto do nákladů na výstavbu sociálního bytu a do plochy sociálního bytu (Kč/m2)? Popřípadě zda je někde na webových stránkách blíže popsáno, co je zahrnuto do této plochy sociálního bytu (např. plocha balkonu, plocha sklepa atd.)?

Způsobilé výdaje mohou být vztaženy pouze k obytné ploše bytu. V případě výdajů na rekonstrukci společných prostor bytového domu je způsobilá část výdajů, která odpovídá poměru obestavěného prostoru bytů vůči obestavěnému prostoru celého domu, pokud dům neslouží výhradně pro potřeby sociálního bydlení.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro SC 2.1 IROP - aktivitu sociální bydlení nyní připravujeme. Zveřejněna budou spolu s vyhlášením výzvy pro individuální projekty v květnu tohoto roku. Výzva pro integrované projekty by měla být vyhlášena v červnu – věcné zaměření bude stejné jako ve výzvě na individuální projekty

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené v Programovém dokumentu IROP:
-       sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy pro výstavbu budov pro bydlení,
-       sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem,
-       sociální byt musí být umístěný v zastavěném, nebo zastavitelném území dle územního plánu s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva,
-       v lokalitě musí být zajištěna veřejná doprava,
-       sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v programovém dokumentu,
-       podpor nevede k segregaci osob z cílových skupin, viz příloha č. 6 Podmínky předcházení vzniku prostorové segregace sociálního bydlení v IROP, 
-       pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci – o výši limitu není dosud rozhodnuto, bude stanoven na základě dohody s odborem bytové politiky MMR a ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odpověď ze dne 7. března 2016

ITI Sociální integrace-zástavní právo na nemovitost

K nemovitostem využívaným pro sociální bydlení je na výpisu z katastru nemovitostí uvedeno zástavní právo smluvní pro Ministerstvo pro místní rozvoj z roku 2001. Lze na tyto objekty žádat o dotaci z IROP (přes IPRÚ), případně národních dotačních zdrojů?

Na objekty zatížené zástavním právem lze žádat o dotaci z IROP. Žadatel musí tuto skutečnost popsat v žádosti o podporu. Projekt bude v analýze rizik vyhodnocen jako více rizikový.

Podmínky národních dotačních programů mohou být nastaveny odlišně a ŘO IROP není kompetentní se k nim vyjadřovat.

Odpověď ze dne 7. března 2016

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz