Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Sociální integrace

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Sociální integrace

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 58

Výzva č. 35 - předpokládaný termín uvedení bytu/bytů do provozu

Chtěla bych se zeptat k výzvě č. 35 "Sociální bydlení pro SVL" k žádosti o pověření k zajištění služby obecného hospodářského zájmu. Co je v této žádosti myšleno termínem "Předpokládaný termín uvedení bytu/bytů do provozu"? A dále bych se chtěla zeptat k Pasportu k akci k Umístění bytu/bytů (adresa a číslo bytu). Chceme žádat o dotaci na rekonstrukci 4 bytových domů po 4 vchodech o 6 bytech (jeden projekt). Je myšleno vyplnění v pasportu k akci všech bytů do jednoho formuláře nebo každý dům vyplnit zvlášť v samostatném formuláři? Stanovené nájemné určené poskytovatelem pro byt/byty je myšlena výše z výzvy k sociálnímu bydlení nebo výše nájemného stávajícího?

Předpokládaným termínem uvedení bytu/bytů do provozu je termín z harmonogramu v projektové žádosti, kdy bude po rekonstrukci možné byty pronajmout osobám z cílové skupiny. 
Co se týče Umístění bytů – pokud ze znaleckého posudku vyplyne, že se na všechny byty vztahuje stejná výše tržního nájemného na m2 a zároveň budou tyto byty uvedeny do provozu ve stejný kalendářní měsíc, všechny tyto byty uvedete v jednom pasportu. Do kolonky Umístění bytů vypíšete veškeré adresy, čísla popisná a čísla bytů v domech. Pokud je některý z těchto tří údajů pro část bytů odlišný, je nutné vyplnit více pasportů. 
Stanovené nájemné (bez záloh na služby) si stanoví poskytovatel služby obecného hospodářského zájmu. Hodnota je maximálně 57,50 Kč/m2/měsíc.

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 35 - nájemci z cílové skupiny

Chtěla bych se zeptat ohledně 35. výzvy "Sociální bydlení pro SVL" v rámci IROPu. Chceme podat žádost o dotaci na rekonstrukci čtyř bytových domů (v každém se nachází 6 bytů). V současné době obývají byty nájemci, kteří splňují kritéria cílové skupiny. Mohli by tito nájemci zůstat i po rekonstrukci bytů s tím, že by byly uzavřeny nové nájemní smlouvy? V té době již nebudou lidmi „bez přístřeší“ (tj. osoby v bytové nouzi). Nebo bude nutno obsadit „sociální byty“ novými nájemníky? Jakým způsobem se bude dokládat a prokazovat, že se jedná o nájemce z cílové skupiny?

Pravidla podpory uvádějí, že se musí jednat o osoby splňující kritéria IROP (včetně klasifikace ETHOS), naleznete je v kapitole 2.5 specifických pravidel,  a v den podepsání smlouvy nesmí mít jiný nájemní vztah či vlastnit nemovitost.
Nájemník podepíše čestné prohlášení, že je ohroženou skupinou podle metodiky ETHOS a dále se postupuje dle pravidel, tedy součástí nájemní smlouvy bude i toto čestné prohlášení.

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 30 - uznatelné výdaje

Jsou uznatelnými náklady ve výzvě č. 30 "Rozvoj sociálních služeb (v SVL)" plynovodní přípojka do objektu, ústřední topení včetně plynové kotelny, vnitřní elektroinstalace -obnova, výměna střešního pláště, zateplení fasády?

Jedná se o technické zhodnocení stavby. V případě přípojek je podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce způsobilý výdaj definován jako budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).

Odpověď ze dne 28. listopadu 2016

Výzva č. 29 a 30 - daň z nemovitých věcí

V souvislosti s nedávno přijatou novelou zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (účinnost od 1.11.2016), která stanovuje, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy nabyvatel, bych se chtěl zeptat, zda tato daň bude či nebude pro žadatele způsobilým výdajem. Konkrétně se jedná o výzvu č. 29 a 30 "Rozvoj sociálních služeb (v SVL)" IROP, kde je poskytovatelům sociálních služeb umožněno pořídit nemovitost. Daň z nabytí nemovitých věcí není ani mezi způsobilými výdaji, ani mezi nezpůsobilými.

Daň z nemovitých věcí není způsobilým výdajem. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 39 - rekonstrukce a zateplení objektu

V rámci 39. výzvy IROPu "Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL"bychom chtěli připravit žádost o dotaci na rekonstrukci objektu s využitím pro komunitní centrum. Protože je předmětný objekt cca 80 let starý, vyžaduje i zateplení. Lze toto zateplení řešit v rámci 39. výzvy v IROPu, nebo na stavební práce týkající se zateplení musíme žádat v rámci OPŽP?

Ve výzvě na podporu Komunitních center jsou způsobilým výdajem stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov sloužící komunitnímu centru. Zateplení objektu je způsobilým výdajem, pokud budou prováděny další práce spojené s rekonstrukcí objektu. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 34 a 35 - dostupná podpora ve formě sociální práce

Chci se zeptat na následující k výzvám č. 34 a 35 "Sociální bydlení (pro SVL)". Ve Specifických pravidlech, kapitola 2.4 "Parametry sociálního bydlení v IROP" se uvádí "Po dobu udržitelnosti projektu musí být cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální práce. Sociální prací je myšleno poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., nebo další sociální práci, jejímž gestorem je kvalifikovaný sociální pracovník." Jak se toto prokazuje? Musí mít žadatel sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 v pracovním poměru, nebo lze ve Studii proveditelnosti pouze popsat, že bude smluvně zajištěn s určitou organizací a bude poskytována takováto služba?Jaký je vztah mezi sociálním pracovníkem a sociální službou a historií žadatele v oblasti poskytování sociální práce? Nebo se historie prokazuje jen např. zakladatelskou smlouvou?

Sociální práci může provádět vlastní zamětnanec neco smluvně zajištěná organizace. Postup je nutné popsat ve studii proveditelnosti. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 34 a 35 - kritérium "Žadatel doložil historii v oblasti poskytování sociální práce"

Ve Specifických pravidlech k výzvám č. 34 a 35 "Sociální bydlení (pro SVL)" , kapitola 4.1 "Hodnocení žádostí o podporu" je uvedeno kritérium "Žadatel doložil historii v oblasti poskytování sociální práce". Je možné histori doložit např. zakladatelskou smlovou?

Pro doložení historie organizace postačí  zakladatelská smlouva, pokud z ní je patrné, že organizace funguje v oblasti práce se sociálně ohroženým, vyloučeným nebo zdravotně postiženým klientem. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 34 a 35 - základní vybavení bytu

V rámci hlavní aktivity ve výzvách č. 34 a 35 "Sociální bydlení (pro SVL)" je způsobilým výdajem pořízení základního vybavení bytu. Co do vybavení patří? Je to i nábytek?

Specifická pravidla definují, co je myšleno základním vybavením bytu, a je zde uvedeno, že to není nábytek. Základním vybavením bytu je myšleno umyvadlo, sprcha, nebo vana, WC, kuchyňská linka s varnou deskou a troubou. Více infomaci naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, v kapitole 2.4. Parametry sociálního bydlení v IROP.

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 34 a 35 - cílová skupina muži a ženy v seniorském věku

Chtěla bych si ověřit informaci k výzvě č. 34 a č. 35 IROP "Sociální bydlení (pro SVL)". Jako možná cílová skupina jsou zde uvedení muži a ženy v seniorském věku. Zároveň je ale ve Specifických pravidlech, kapitola 2.4 "Parametry sociálního bydlení v IROP" - část "Podmínky pro nakládání se sociálními byty", uvedeno: "Nájemní smlouva může být také uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), když minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let)." Chápu tedy správně, že domy pro seniory podporovány nejsou? Proč je tedy zde uvedena tato cílová skupina?

Domy výhradně pro seniory podporovány nejsou. Pokud bude v domácnosti, splňující parametry sociálního bydlení, min. 50 % členů užívajících domácnost v ekonomicky produktivním věku, může být nájemní smlouva uzavřena s osobou, která není v ekonomicky aktivním věku. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Výzva č. 35 - velikost projektovaných bytů

Mám dotaz k výzvě č. 35 "Sociální bydlení pro SVL" - existuje nějaký dokument omezující velikost projektovaných bytů? Materiálně technické zásady uvádí jen min. výměry. Existuje i limit max. výměry, podobně jako je tomu o programů MMR – pečovatelské bydlení?

Maximální či minimální rozměry nejsou stanoveny. Bude posuzována efektivnost vynaložených cen a velikostibytu s ohledem na ceny v místě obvyklém. 

Odpověď ze dne 30. září 2016

Zobrazuji otázky 1 až 10 z celkem 58

Opište text z obrázku:


V případě potřeby nás můžete kontaktovat také na irop@mmr.cz.