Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 16 Energetické úspory v ...

Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech

Číslo výzvy: 16.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 18.12.2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18.12.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 25.07.2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 7. prosince 2015 výzvu č. 16 k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.
Výzva nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. (V Praze bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám.) Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.   Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických osob nepodnikajících.
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,35 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 3,150 mld. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 000 Kč.
Příjem žádostí o podporu bude zahájen od 18. prosince 2015 a ukončen do 25. července 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 30. září 2018.

Aktuality

5. 1. 2018 Řídicí orgán IROP se obrací na vlastníky bytových domů s prosbou o vyplnění dotazníku, který byl připraven ve spolupráci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a Ministerstva pro místní rozvoj. Zaměřuje se zejména na majitele bytových domů mimo Prahu, kteří zvažují investice do snížení energetické náročnosti bytových domů.
Cílem dotazníku je:
  • Zmapovat potřeby současného trhu a způsobů financování energeticky efektivních opatření
  • Identifikovat požadované služby související s plánováním a financováním daných opatření
  • Zjistit připravenost použít kombinaci nevratných forem financí (dotací) s návratnými finančními nástroji
Ke zjištěným informacím bude přihlédnuto v rámci přípravy finančního nástroje Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
 
Klikněte zde k vyplnění dotazníku, zabere Vám cca 5 – 10 minut času.    
 
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Mgr. Terezu McLaughlin Váňovou na e-mailové adrese mclauter@cvut.cz.

ŘO IROP vám tímto děkuje za spolupráci.

24. 8. 2017 ŘO IROP oznamuje, že dne 24. 8. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 16 „ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH“.
Řídicí orgán IROP  vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k  16. výzvě.
Hlavním důvodem revize Specifických pravidel bylo upřesnění k dokladování způsobilých výdajů a úprava sankcí za nenaplnění či neudržení cílové hodnoty indikátoru 3 61 11, která se promítla do příloh Metodické listy indikátorů, Podmínek a Krácení peněžních prostředků.
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel.
Text výzvy zůstává nezměněn.

24. 3. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že byla vydána revize 16. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech“.
 
Předmětem revize je pouze:
  • úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti doložení ceny obvyklé
  • doplnění povinnosti transparentnosti – týká se pouze projektů s podporou vyšší než 500 tis. EUR

23. 6. 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje, že vzhledem k vyhlášení nové výzvy v červenci 2016 s vyšší mírou podpory pro žadatele ukončuje  příjem žádostí o podporu u 16. výzvy „Energetické úspory v bytových domech“ ke dni 25. července 2016, 14.00 hodin. V rámci změn došlo ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 30. 11. 2016 na 25. 7. 2016.

26.2.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje, že od 26.2.2016 byl aktualizován text výzvy a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy k výzvě č. 16 "Energetické úspory v bytových domech".
Cílem revize je upřesnění některých požadavků (na základě e-mailových nebo telefonických dotazů a dotazů, které byly vzneseny na seminářích pořádaných Řídicím orgánem a Centrem pro regionální rozvoj České republiky) a také zjednodušení některých postupů pro podání žádosti.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • změna povinnosti zpracovat v rámci CBA finanční analýzu – nově se tato povinnost týká pouze projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou větší než 5 mil. Kč
  • rozšíření možnosti podpory pořízení jednoho hlavního zdroje v bytových domech, ve kterých byly jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla
  • doplnění způsobilých výdajů na hlavní i vedlejší podporované aktivity
  • upřesnění povinnosti provést vyregulování otopné soustavy
  • doplnění povinnosti provést průzkum trhu pro určení ceny položek, které nejsou uvedeny v jednotné cenové soustavě
Přehled změn je uveden v úvodní části změněných dokumentů – výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky
Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty