Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 44 Sociální podnikání pro ...

Výzva č. 44 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.

Číslo výzvy: 44.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům
Oprávnění žadatelé: Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost); nestátní neziskové organizace; církve a církevní organizace.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 17.08.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31.08.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 01.02.2017
Dne 10. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 44. výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, navazuje na vyhlášenou 43. výzvu „Sociální podnikání II.“. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.
Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument     Mapa sociálně vyloučených lokalit [MS Word, 923.19KB]který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na sociální podnikání ( 43. výzva Sociální podnikání II. nebo 44. výzva Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II. ) žadatel podá žádost o dotaci. Také upozorňujeme žadatele na chyby v žádostech v již ukončených výzvách na sociální podnikání, které i s doporučením, jak se chybám vyhnout, naleznete v dokumentu     Častá pochybení žadatelů – sociální podnikání [PDF, 357.21KB].
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost); nestátní neziskové organizace; církve a církevní organizace.
Alokace 43. výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 51 000 000 Kč.
Alokace 44. výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj po navýšení ze dne 17. 1. 2018 činí 259 000 000 Kč.

Seminář pro žadatele k 43. a 44. výzvě IROP

Upozorňujeme, že v případě 43. a 44. výzvy je seminář společný pro obě dvě výzvy. Ve středu 24. srpna 2016 v Praze Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádalo seminář pro žadatele k oběma výzvám současně. Použité prezentace naleznete zde.

Aktuality

17. 1. 2018 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 17. ledna 2018 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 44 „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“ Hlavním důvodem aktualizace bylo navýšení alokace výzvy o 80 mil. Kč (EFRR). Alokace výzvy č. 44 bude po navýšení činit 259 mil. Kč (EFRR).

31. 1. 2017
Řídicí orgán IROP oznamuje, že z důvodu technického problému při zřizování přístupů nových uživatelů prodlužuje do 1. 2. 2017 do 16:00 termín ukončení příjmu žádostí do výzev č. 43 – Sociální podnikání II. a výzvy č. 44 – Sociální podnikání v SVL II.

30.11.2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 30. listopadu 2016 došlo k vydání aktualizací textů Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 43 Sociální podnikání II. a u výzvy č. 44 „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II..
Důvodem vydání aktualizací je upřesnění způsobilosti výdajů při nákupu nemovitostí (pozemků a staveb) s ohledem na výklad k použití limitu 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku dle Čl. 69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 a odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé u výdajů od 10.000 do 100.000 Kč. Součástí aktualizace je také doplnění přílohy č. 1, 2 a 5. Další změny jsou uvedeny ve Specifických pravidlech v přehledu změn.  

17.8.2016 Předmětem revize 1.1 Specifických pravidel k 43. výzvě Sociální podnikání II a k 44. výzvě Sociální podnikání pro SVL II  je aktualizace přílohy č. 1 Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+. Další aktualizací Specifických pravidel je upřesnění popisu povinné přílohy č. 9 Položkový rozpočet stavby a upřesnění členění způsobilých výdajů v kapitole 2.7.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pracoviště Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty