Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 67 Infrastruktura pro ...

Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ

Číslo výzvy: 67
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 29.12.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 05.01.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 22. prosince 2016 průběžnou výzvu č. 67 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 2.4 " Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.
Ve výzvách bude podporována aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, a to stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Další podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, konkrétně stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Ve výzvě je připraveno 669 556 300 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území aglomerací vymezených ve schválených IPRÚ Českých Budějovic, Karlových Varů, Liberce – Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlína.
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele IPRÚ, nejdříve od 5. 1. 2017.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele IPRÚ.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele IPRÚ (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ).

Aktuality

8. 12. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. prosince 2017 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 67 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".
Důvodem aktualizace je úprava platnosti výzvy IPRÚ ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům. Dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu. Dále jsou upřesněny některé podporované aktivity a vkládá se nová příloha Specifických pravidel „Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ“.
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů.

 19. 1. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 19. ledna 2017 došlo k vydání aktualizací textů výzev a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 19. ledna 2017 u výzvy č. 67 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".
Důvodem aktualizace je doplnění přepočtu alokace v eurech k zajištění souladu s OM  IROP, další změny jsou uvedeny na začátku revidovaných dokumentů.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky administraci projektů z výzvy č. 67 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde


Kontakty na nositele IPRÚ

Kontakty na nositele IPRÚ jsou na zveřejněné na jejich webových stránkách, odkazy na ně naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty