Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 72 Cyklodoprava II

Výzva č. 72 Cyklodoprava II

Číslo výzvy: 72
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 18.04.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24.04.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 07.09.2017
Dne 6. dubna 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 72. výzvu „Cyklodoprava II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 
Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty – zejména cyklostezek a stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem. Lze také realizovat liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací, tedy takzvané cyklopruhy. Vzhledem k vyčerpání prostředků na projekty v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ v předchozí 18. výzvě IROP je nová výzva podporující nemotorovou dopravu zaměřena pouze na aktivitu „Cyklodoprava“. Oproti 18. výzvě IROP dále dochází ke zjednodušení povinných příloh žádosti o podporu, rozšíření způsobilosti výdajů, zejména ve vedlejších aktivitách projektu, a k uplatnění systému hodnocení a výběru projektů s nenapravitelnými i napravitelnými kritérii. 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 250 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 14,7 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 2 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.
Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz     od 24. dubna 2017. Podpora nemotorové dopravy průběžně pokračuje v rámci výzev č. 50, 51 a 53 IROP určených pro integrované nástroje – více informací naleznete zde. V jednotlivých územích ITI, IPRÚ a MAS jsou vyhlašovány konkrétní integrované výzvy zde.

Seminář pro žadatele k 72. výzvě IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádalo ve středu 19. dubna 2017 seminář pro žadatele k 72. výzvě „Cyklodoprava II“ v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1. Bližší informace a použité prezentace jsou zveřejněny zde.
Centrum pro regionální rozvoj České republiky pořádá ve spolupráci s Eurocentry tzv. krajské semináře v Pardubicích, Ostravě, Liberci, Hradci Králové, Olomouce, Karlových Varech, Ústí nad Labem Českých Budějovicích a Jihlavě, více informací naleznete zde     a v kalendáři akcí    .

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  územní odbory Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty