Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 18 - Metodika monitorování implementace

Příloha č. 18 - Metodický pokyn pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014-2020

Cílem metodického pokynu je nastavit jednotné zásady a postupy monitorování a podávání zpráv a informací o stavu a pokroku implementace Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESI fondů) v České republice v programovém období 2014–2020. Stanovení pravidel monitorování a podávání zpráv a informací reaguje na požadavky Evropské komise (dále EK) a je doplněno o pokyny Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Národního orgánu pro koordinaci. Metodický pokyn je vytvořen za účelem harmonizace postupů v oblasti monitorování a podávání zpráv a informací ze strany centrálního koordinátora, řídicích orgánů a dalších subjektů implementační struktury pro potřeby efektivního řízení a koordinace implementace ESI fondů v ČR a shodné vykazování čerpání ESI fondů vůči EK, českým institucím a široké veřejnosti.
Metodický pokyn je závazný pro všechny programy v rámci ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídicí orgán je v kompetenci ČR, s výjimkou kapitol specifikovaných pro vybrané fondy jako nezávazné a ustanovení, která jsou v tomto pokynu výslovně uváděna jako doporučující. Metodický pokyn byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR původně ve dvou samostatných částech: 1. část dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014 a 2. část dne 9. července 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 536/2014.

K 17. březnu 2014 byla vydána aktualizovaná verze 1. části metodického pokynu, která nabývá účinnosti od 1. dubna 2014. Aktualizace spočívala v úpravě názvů a označení článků příslušných nařízení EU v návaznosti na jejich schválení dne 17. prosince 2013 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 – č. 1306/2013).

Aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 26. 3. 2015 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 6. 2015. Aktualizace zahrnovala spojení 1. a 2. části metodického pokynu do jednoho kompletního dokumentu, aktualizaci dílčích kapitol dle nově vydané legislativy EK a dalších metodických dokumentů v průběhu roku 2014, doplnění požadavků na monitorování a vykazování dalších oblastí implementace (např. tematické zaměření, veřejná podpora, zpráva o plnění evaluačního plánu, měsíční informace o implementaci ESI fondů aj.), dále úpravu struktury jednotlivých kapitol a také doplnění šablon zpráv a informací o implementaci Dohody o partnerství a programů.

K metodickému pokynu bylo dne 11. 2. 2016 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1 ve věci termínu vydání Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020, termínu vydání Čtvrtletní zprávy o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020, Přehledu plnění synergických / komplementárních vazeb a Přehledu plnění synergických řetězců, termínu přípravy Pololetního vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n a termínu konání Monitorovacích výborů.

K metodickému pokynu bylo dne 11. 3. 2016 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 2 ve věci postupu schvalování výroční zprávy o implementaci programu za rok 2014 a 2015 na národní úrovni a odesílání zprávy do EK.
Fondy EU v ČR